Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dükan üçin maksatnama

Dükan üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Dükan üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Dükan üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dükanda awtomatlaşdyrmak elmydama işiňiziň dürli ugurlarynda ulanylýan birnäçe programmadan ybarat ýörite programma üpjünçiligini talap edýär. USU-Soft dükan programma üpjünçiligimiz, bir dükanyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi başga biriniň ýerini alanda, dükan hasaby boýunça doly çözgüt. Dükanyňyzda beýle ulgam ýok bolsa, dükanyňyzy dogry dolandyryp bilmersiňiz. Bu programma üpjünçiligi bilen, programmada maglumatlary saklamagyň nähili aňsatdygyny görüp bilersiňiz. Söwda programmasynda ilkinji görjek zadyňyz gaty ýönekeý interfeýsdir. Ol ýerde diňe täze önümleri satyp, töläp, sargyt edip bolman, eýsem inwentar hem alyp bilersiňiz. Ştrih-kod skaneriňiz bar bolsa, indi muny el bilen etmegiň zerurlygy ýok. Ştrih-kod skaneri bilen ulanyjy köplenç täzelenmek meselesine duçar bolýar. Biziň hödürleýän dükanyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi dürli görnüşli skanerleri we zawod ştrih-kodlaryny goldaýar. Programma üpjünçiliginde aýratyn gurup boljak dolandyryş hasabatlarynyň tapgyryny oýlap tapdyk. Hünärmenlerimiz siziň islegiňiz boýunça goşmaça hasabatlar döredip bilerler. Iň esasy zat, bu söwda ulgamynyň hasabatlarynda diňe bir puluň hereketini däl, eýsem harytlaryň ähli hereketlerini, şeýle hem işgärleriň işleri baradaky hasabatlary görüp bilersiňiz. Bu buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen dükanda doly hasaba alyň!

Näme üçin internetde giňden mahabatlandyrylýan mugt programmalara bil baglamaly däl? Sebäpleri köp, ýöne iň möhümleri hakda gürleşmek isleýäris. Birinjiden, beýle ulgamlaryň hakykatdanam mugt bolmagy gaty ähtimal we hatda mümkin däl. Hiç bir programmist dükan üçin şeýle çylşyrymly ulgamy döretmek we birine mugt bermek üçin wagt we güýji sarp etmeýär. Bir iş üçin çylşyrymly buhgalteriýa programmasyny alan her bir adam, dürli meseleleri çözmek üçin goldaw ulgamyna hemişe birikmeli. Soň bolsa, mugt bolmaly dükan dolandyryşy we hil hasaba alyş programmasyny döredijiler belli bir funksiýa girmek üçin pul soraýarlar we şowly bolan wersiýaňyzyň doly däldigi, diňe görkezişdigi ýüze çykýar. Size mugt ulgam bermegi wada berdiler we ahyrynda siz ony almarsyňyz. Önümini ulanmakda sizi azdyrýan bir kompaniýa bilen işlemeli däl. Biz doly aç-açan we dogruçyl iş hödürleýäris - söwda programmasyny saýlamak ýaly möhüm karara gelmezden ozal demo wersiýasyny synap görüň - ony resmi web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz. Bir zat bilen kanagatlanmasaňyz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. Ony düzedip, size laýyk gelýän zady tapýarys.

Täze tekliplere açyk we täze bir zady synap görmäge hemişe begenýäris. Ikinjiden, size subut edilen hakykaty aýdýarys - mugt göçürilýän bu görnüşli söwda programmalary 100% doly däl, doly däl, köp ýalňyşlyklary öz içine alýar we maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny hiç hili kepillendirmeýär. Şeýle buhgalteriýa we dükan dolandyryş programmalary işiňiziň işine ep-esli zyýan ýetirer, bökdençliklere, näsazlyklara sebäp bolar we netijede üstünlikli iş üçin sarp eden ähli güýjüňizi, wagtyňyzy we puluňyzy ýok eder. Munuň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin, mousetrapdaky mugt peýniriň duzagyna düşmäň we göni hünärmenleriň ýanyna barmaň. Dükanyňyzyň işini optimallaşdyrjak, maglumatlaryňyzy gorajak we hiç hili negatiw zat döretmeýän özboluşly ulgam döreddik. Dogry karar bermegiň nähili möhümdigini ýatdan çykarma.

Söwda ulgamy kiçi we orta kompaniýalar, hatda has uly kompaniýalar tarapyndan ulanylmaga niýetlenendir. Söwda bilen haýsydyr bir baglanyşykly iş prosesi, şeýle köp mukdarda maglumatlary awtomatlaşdyrmagy talap edýär. Dükany awtomatlaşdyrmak we dolandyryş programmasy düýbünden täze nesil programmasy. Bäsleşigiň öňünde şeýle täzelik bilen öwünmegiň hajaty ýok. Ilki bilen, iş prosesini optimizirläň, maglumatlary ulgamlaşdyryň, satuwlara we önümlere gözegçilik ediň. Şoňa görä-de, gurnan täze awtomatlaşdyryş we täzeleniş programmaňyz bilen däl-de, eýsem gysga wagtyň içinde gazanylan netijeler bilen öwüniň. Biz size kepil geçýäris. Bu ulgam bilen, kompaniýaňyzda köp mukdarda maglumatlary görkezýän we analiz etjek, takyk hasabatlary we dogry netijeleri berýän bir gurluş döredip bilersiňiz.

Biziň işimiz sizi bagtly etmek. Şonuň üçinem özboluşly programmamyzy döretmek üçin hiç hili güýjümizi we güýjümizi gaýgyrmadyk. Ony ulanmak bilen, bu programmany ulanmagy aňsat, öwrenmek aňsat we mümkin boldugyça işlemäge baý etmek üçin maýa goýandygymyzy görersiňiz. Söwda programmasy optimal işleýär we ýalňyşlyklara ýa-da ýalňyşlyklara sebäp bolmaýar. Bazarda köp ýyllap ýaşanymyz üçin ýekeje-de arz-şikaýat gelmedik. Bu hil görkezijisidir. Müşderilerimiziň bizi saýlandyklaryna minnetdar, şonuň üçin ähli soraglara üns berýäris we ýokary hilli tehniki goldaw berýäris. Müşderilerimiziň biri bolmak isleseňiz, web sahypamyza giriň, bize ýazyň we mugt demo wersiýasyny gurmaga synanyşyň. Biz siziň işiňizi awtomatlaşdyrmaga kömek edýäris!

Söwda dolandyryşyny halkara diýip atlandyryp bolar. Programmanyň dürli wersiýalary bar. Mundan başga-da, programmanyň terjime edilýän köp dilleri bar. Netijede ulgamy haýsydyr bir ýurtda ulanmakda kynçylyk bolmaz. Bu pursatda, täjirçilik guramaňyz üçin galan zat, programmany synap görmek we ony hereketde görmek üçin gurmak. Öňüňizde açyljak peýdalar sizi hökman geň galdyrar.