Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Söwda üçin programma üpjünçiligi

Söwda üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Söwda üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bölek satuw söwdasynda harytlary hasaba almakda awtomatlaşdyryş örän möhümdir. USU-Soft tarapyndan işlenip düzülen söwda programma üpjünçiligi, söwda işiňizi ýokary hilli gözegçilik we dolandyrmagy üpjün edýär. Dükan programma üpjünçiligi kiçi, orta we uly dükanlary işletmek üçin amatly, çalt işlemäge mümkinçilik berýär we ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini aradan aýyrýar. Dükan programma üpjünçiligi guramanyň bölümleri, ammarlary, potensial we häzirki müşderiler, şeýle hem gowy işleýän dükan awtomatlaşdyryş ulgamynda satylýan önümler barada maglumatlary öz içine alýar. Dükany dolandyrmak we gözegçilik programma üpjünçiligi bir wagtyň özünde ýerli ulgam ýa-da internet arkaly bir maglumat bazasyna birikdirilen birnäçe ulanyjy tarapyndan ulanylyp bilner. Dükany dolandyrmak we gözegçilik programma üpjünçiliginde işlemek üçin ýörite adam işe almagyň zerurlygy ýok, sebäbi programma üpjünçiligini ulanmak aňsat we birnäçe sagadyň içinde işlemegi öwrenip bilersiňiz.

Thehli zerur resminamalar döredilende alnan harytlary ammarda aňsatlyk bilen ýazyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde köp sanly elementi daşarky çeşmä goşmak ýa-da ýatda saklamak zerur bolsa, wagty ep-esli azaldýan eksport we import funksiýalaryny ulanyň. Köp resminamalar hasap-faktura, kwitansiýa, çek we her dürli hasabat ýaly täjirçilik buhgalter programma üpjünçiliginde döredilýär. Ammar hasabynda, soňra inwentarda ulanylýan bellikleri döredip bilersiňiz. Web kameradaky surat ýa-da surat önüme ýüklenip bilner. Söwda programma üpjünçiligi kiçi, orta we iri kärhanalar üçin amatly we bu işe hünär taýdan gözegçilik edýär. Kompaniýa birnäçe ýerine ýetiriş nokatlary bilen işleýän bolsa, girizilen maglumatlary awtomatiki täzelemek funksiýasy peýdalydyr. Taymer ulanyp, maglumatlar belli bir döwürden soň awtomatiki usulda täzelener we islendik işgär tarapyndan ýazyljak täze maglumatlar goşular. Söwda programma üpjünçiligi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, web sahypamyzdan mugt demo wersiýasyny göçürip alyň we onuň mümkinçiliklerini barlaň. Kompaniýamyzyň hünärmenleri size kömek etmekden we söwda programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly soraglaryňyza jogap bermekden elmydama hoşal.

Elbetde, işgärleriňizi ýatdan çykarmaň. Gowy hünärmeniň ilkinji alamaty, siziň işiňize getirýän pul peýdasydyr. Her işgäriň kompaniýa näçeräk pul getirýändigini görüp bilersiňiz. Işgäriň aýlygy kesgitlenmedik, ýöne bölekleýin bolsa, dükan programma üpjünçiligi ony awtomatiki hasaplap bilýär. Munuň üçin her bir hünärmen üçin göterimleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz. Hatda edilýän hyzmatlaryň dürli görnüşlerine we degişli önümlere esaslanyp aýlyk hakyny sazlamaga rugsat berilýär. Köp guramalar hem özara kömek ýörelgesini ulanýarlar. Mysal: Müşderi bir hyzmaty satyn aldy. Şeýle hem, başga bir zat - dükanyňyzyň beýleki ýerlerinde näme bolsa, alada etmegi maslahat berip bileris. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa ep-esli girdeji gazanar we beýleki hünärmenlere şeýle ýüzlenmeler goşmaça sylaglanar. Her işgäriň iň möhüm wezipesi, elbetde, abraýy bilen işlemekdir. Müşderiniň özüni alyp barşy bilen bu iň gowy yzarlanýar. Müşderi ilkinji sapardan soň şol bir hünärmeni görmegini dowam etdirse, bu müşderini saklamak diýilýär. Näçe köp bolsa, şonça gowy.

Mundan başga-da, söwda programma üpjünçiligimiziň dizaýnyna aýratyn üns berdik. Ulanmak aňsat we onuň bilen işleýänleriň arasynda oňyn birleşmelerden başga hiç zat döretmeýän täjirçilik buhgalteriýa programma üpjünçiligini döretmek üçin elimizden gelenini etdik. Köp sanly dizaýny taýýarladyk - tomus temasy, Ro Christmasdestwo mowzugy, häzirki zaman garaňky tema, Keramatly Walentin mowzugy we başga-da köp mowzuk - bu işleriňize rahatlyk getirer we köp faktorlaryň täsiri astynda öndürijiligi ýokarlandyrar. Şol sanda işgäriň işleýän atmosferasy.

Söwda programma üpjünçiligini iň oňat görnüşe öwürmäge synanyşdyk we satuw we müşderi hyzmaty üçin iň ösen tehnologiýalary ulandyk. Müşderileriňiz barada ähli zerur maglumatlary öz içine alýan müşderi maglumatlar bazasy diýilýän bölümiň amatlylygyna aýratyn üns berilmelidir. Göni kassada hasaba durup bilersiňiz. Müşderileri çalt tapmak üçin olary toparlara bölüň: yzygiderli müşderiler, VIP müşderiler ýa-da yzygiderli zeýrenýänler. Bu usul haýsy alyjynyň has köp üns bermelidigini ýa-da haçan satyn almaga höweslendirmelidigini öňünden bilmäge mümkinçilik berýär. Her bir müşderi üçin bahalaryň üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi dükanyňyzda köp wagt sarp edýänleri hemişe höweslendirmeli.

Söwda programma üpjünçiliginiň işleýşine has gowy düşünmek we ähli aýratynlyklary başdan geçirmek üçin ususoft.com resmi web sahypamyza giriň we demo wersiýasyny göçürip alyň. Jaň ediň ýa-da ýazyň! Islendik soraga jogap bermäge we mümkin boldugyça size kömek etmäge taýýardyrys! Guramaňyzy nädip awtomatlaşdyryp biljekdigimizi biliň. Işgärleriňiziň iş wagtynda edýän işlerine üns bermek, borçlaryny we wezipelerini doly ýerine ýetirmek üçin zerur zat. Muny dolandyrmak kyn, sebäbi käwagt gaty köp bolup biler. Bu ýagdaýda IT bölümine gözegçilik we gözegçilik meselesini öz eli bilen almak maslahat berilýär. USU-Soft täjirçilik buhgalteriýa programma üpjünçiligi beýleki işgärleriň edýän işlerine gözegçilik edýär, maglumat ýygnaýar we soňra hemmeler üçin düşnükli hasabatlary taýýarlamak üçin ulgamlaşdyrýar.