Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Satmak üçin hasap

Satmak üçin hasap • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Satmak üçin hasap
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dükanda satuwy hasaba almak söwda kompaniýasyndaky esasy ugurlardan biridir. Dükanda satuw önümçiligine gözegçilik etmek, satuwyň mukdaryny we söwda kompaniýasynyň ösüş depginini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Satuwyň ýokary hilli hasaba alnyşyny dowam etdirmek üçin söwda pudagynda işleýän her bir kompaniýa maglumat ýygnamagyň we saklamagyň usullaryny, şeýle hem maksatlaryna ýetmek üçin ulanjak gurallaryny özbaşdak kesgitleýär. Adatça, bu meseleleri ýerine ýetirmäge kömek edýän gural, söwda kompaniýasyndaky köp meseläni çözýän buhgalter programmasydyr. Hususan-da, barha artýan maglumaty gaýtadan işlemek üçin wagtyň ýetmezçiligi meselesi.

Islendik guramada hasapçylyk ulgamynyň iň gowy ulanylyşy USU-Soft. Barlygynyň gysga wagtyň içinde satuw hasaba alyş programma üpjünçiligi özüni uly mümkinçilikleri bolan ýokary hilli programma hökmünde görkezdi. USU söwda programma üpjünçiligi, söwda kompaniýalarynyň işgärlerine jogapkärçiligini gaýtadan paýlamaga we energiýasyny has döredijilikli wezipelere gönükdirmäge mümkinçilik berýän girizilen maglumatlary ulgamlaşdyrmak we derňemek bilen baglanyşykly ähli işleri öz üstüne alýar. Hil, ygtybarlylyk, peýdalylyk we amatly baha - bu aýratynlyklaryň hemmesi häzirki zaman satuw hasapçylyk ulgamymyza dünýäde has köp kompaniýany özüne çekýär. Islendik işi awtomatlaşdyryp bileris. Bize ynan. Wagtyňyzy tygşytlamak üçin öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak bilen ähli müşderiler bilen uzakdan hyzmatdaşlyk edýäris. Satuw hasaby awtomatlaşdyryş programmasynyň demo görnüşi web sahypamyzda hödürlenýär. Ony kompýuteriňize gurnap bilersiňiz we munuň nähili amatlydygyny we nähili funksiýalaryň bardygyny özüňiz synap bilersiňiz. Biziň hödürleýän satuw buhgalteriýa söwda programma üpjünçiligi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu ýerde bar bolan aragatnaşyk formalaryny ulanyp bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Bu amatly we akylly satuw hasaplaşyk awtomatlaşdyryş programmasyny döretmek üçin diňe iň döwrebap tehnologiýalary ulandyk. Işgärleriň gözegçiligini satmak we hiliň kesgitlenmegi üçin bu hasaba alyş ulgamyny ulanyp, müşderilere dürli mahabat, arzanladyş we täze önümleriň gelmegi barada dört usul bilen habar berip bilersiňiz: Viber, SMS, e-poçta we sesli jaň. Emeli intellekt müşderileriňiz bilen habarlaşar we adaty işgär ýaly dükanyňyz we önümleri barada möhüm maglumatlary berer. Mundan başga-da, ýörite bölüm, müşderi maglumatlar bazasy, her bir müşderiniň dükanyňyz we önümleriňiz barada nädip bilendigini ýazga almaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, haýsy mahabatyň has gowy işleýändigini seljerjek ýörite hasabat döredip bilersiňiz. Bu serişdeleri dogry paýlamagyň we diňe iň täsirli mahabat üçin pul harçlamagyň dogry usulydyr. Öňdebaryjy satuw hasaba alyş programmasynyň müşderi maglumat bazasy bölüminiň ýene bir möhüm aýratynlygy, bu ýerde müşderiňiziň her satyn almak üçin bonuslary nädip we näçe mukdarda alýandygyny görüp bilersiňiz. Bu bonuslar soňra dükanyňyzda satyn almak isleýän harytlaryny satyn almak üçin nagt däl-de ulanylýar. Bu satuw hasaba alyş ulgamy müşderileri dükanyňyzda has köp pul sarp etmäge çagyrýar. Emma hemme zat diňe alyjynyň islegine bagly däl. Satyjy hem möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin işgäri öz güýjünde ähli zady etmäge höweslendirýän we mümkin boldugyça köp haryt satmaga höweslendirýän şeýle iş gurşawyny döretmeli. Şonuň üçin satuw gözegçiligini awtomatlaşdyryş programmamyzda bahalaryň aýlygy diýilýän aýratynlygy goşduk.

Görşüňiz ýaly, häzirki zaman satuw hasaplaşyk programmasyny deňagramly we akylly etmek üçin elimizden gelenini etdik. Diňe adaty söwda amallaryny däl, eýsem häzirki zaman tendensiýalaryny hem göz öňünde tutýar. Müşderiler bilen işlemegiň iň ösen hünär usullaryny durmuşa geçirdik, bu işiňizi täze derejä çykarar we ähli bäsdeşlerden öňe geçmäge mümkinçilik berer. Öňdebaryjy satuw hasapçylyk programma üpjünçiligimiz, diňe bir işlemek nukdaýnazaryndan däl, eýsem belli bir meselelere ünsi jemlemäge we işgärleriňiziň has netijeli işine goşant goşmaga kömek edýän dizaýn taýdan hem amatlydyr. Islän interfeýs stiliňizi saýlaýarsyňyz. Onlyeke-täk kriteriýa siziň islegleriňiz we islegleriňizdir. Satuw hasaby ulgamymyzy ulanmak we web sahypamyzda mugt demo wersiýasyny göçürip almak üçin ajaýyp mümkinçiligi elden gidirmäň. USU-Soft kompaniýanyňyzyň öndürijiliginde hakykatdanam üýtgeşiklik döredýär.

Satuw häzirki zaman bazar gatnaşyklarynyň başlangyjy hasaplanýar. Jemgyýetlerimiz bu gatnaşyklaryň durnuklylygyna baglydyr. Bu, her gün haryt satýan adaty dükanlaryň işleýşine-de degişlidir. Girdeji gazanýarlar we şol bir wagtyň özünde käbir ýitgileri başdan geçirýärler. Dolandyryjynyň geljekdäki ösüşleri çaklamak üçin ähli maliýe maýa goýumlaryny we çykdajylaryny görmegi üçin bu amallary üns bilen hasaba almak zerurdyr. Edil şonuň ýaly, dolandyryjy geljekde meýilleşdirişde meýilnama çaklamalaryny taýýarlamak we satuw prosesinde düşünişmezlik we başagaýlyk ýaly ýakymsyz ýagdaýlardan gaça durmak üçin ulgamy ulanyp biler. Bu işjeňlige USU-Soft-yň kemçilikleri we ýalňyşlyklary ýok edýän akylly programmasy tarapyndan gözegçilik edilmeli we derňelmeli. Netijeler has gowy bolar ýaly ulgam has köp işgäri çalşsyn. USU-Soft, öndürijilikli bir guramanyň dolandyrylyşyny nädip gurnamalydygy baradaky baky soraga siziň çözgüdiňizdir.