Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Arassalaýyş işleriniň hasaby

Arassalaýyş işleriniň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Arassalaýyş işleriniň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dogry ýerine ýetirilen arassalaýyş işleri arassalaýyş pudagynda pul gazanan kompaniýanyň üstünlik gazanmagy üçin zerur şertdir. Arassalaýyş işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bu möhüm üstünlikleriňiz üçin zerur şert bolar. Has köp müşderini özüne çekip, programmadaky yzygiderli ýagdaýyna geçirip bilersiňiz. USU-Soft programmasynyň kömegi bilen ýerine ýetirilen arassalaýyş işlerini guramak, kompaniýanyň derejesini täze belentliklere çykarmak üçin täsirli şert bolar. Ösen kompýuter önümi bilen arassalaň. Strategiki we taktiki meýilleşdiriş çärelerini dogry durmuşa geçirip, gülkünç ýalňyşlyklardan gaça durup bilersiňiz. Mundan başga-da, ofis iş programma üpjünçiligi girizilenden soň, korporasiýalaryňyzda hünär işleri bilen meşgullanýan işgärleriň sany düýpgöter azalar. Bu, kompaniýanyň işiniň maliýe düzümine oňyn täsir edýär we býudjetiň ýoklugy barada alada etmegiň zerurlygy bolmaz. Arassalaýyş işleriniň buhgalteriýa ulgamy köp kyn işleri öz üstüne alýar we agyr ýük işgärleriň egnine düşýär.

Arassalamagy dogry guraň. Programma üpjünçiligini açanyňyzdan soň dürli töleg usullaryna girip bilersiňiz. Kompaniýanyň býudjeti, töleg terminalynyň üsti bilen geçirilen pul serişdeleri bilen tassyklanyp bilner. Mundan başga-da, tölegleri bank geçirmesi ýa-da töleg kartoçkalary arkaly alyp bilersiňiz. Elbetde, yzygiderli nagt tölegleri hem edip bilersiňiz we olary hiç hili kynçylyksyz hasaba alyp bilersiňiz. Arassalaýyş işleri geçirilse, işe dogry gözegçilik edilmelidir. USU-Soft buhgalteriýa ulgamy, toparyňyzdaky her bir hünärmeni öz awtomatlaşdyrylan ýeri bilen üpjün edýän oňat ösen buhgalteriýa programmasyny hödürleýär. Bu işgärlere gelýän we çykýan maglumat akymlaryny el bilen gaýtadan işlemek üçin wagt ýitirmezlige mümkinçilik berýär, bu bolsa köp mukdarda serişdäni boşadyp, kompaniýany tanatmak üçin ulanyp bilersiňiz. Kompaniýa işledilende aýratyn hukuklar bar. Kompaniýanyň dolandyryş topary maglumatlara çäksiz elýeterlidir we gönüden-göni dolandyryş meselelerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip biler.

Mundan başga-da, kompaniýanyňyzyň ýönekeý işgärleri gönüden-göni jogapkärçiligi bilen çäklener we maliýe hasabat materiallaryndaky gizlin maglumatlary görüp bilmezler. Iş dogry guralan bolsa, arassalaýyş işleri dogry gözegçilikde saklanar. Bu, tutuşlygyna işläp başlaýan buhgalteriýa ulgamy işe başlansoň mümkin bolýar. “USU-Soft” programmasy, işlemegini üpjün edýän modully arhitektura esasynda guruldy. Dolandyryjy ösen programma üpjünçiligimiziň ýörelgesine aňsatlyk bilen öwrenişip biler. Baglanyşykly enjamlary kesgitlemek üçin dürli funksiýalaryňyz bar. Programma bilen islendik surat resminamalaryny çap edip, zerur bolanda düzüp bilersiňiz. Diňe resminamalary çap etmek bilen çäklenmän, içerki gurallar bilen hem sazlap bilersiňiz. Diňe çap etmek funksiýasyny tanamak bilen çäklenmän, CCTV kameralary bilen sinhronlamak hem mümkin. Enjamy şahsy kompýutere birikdirmek ýeterlikdir we buhgalteriýa ulgamymyz birikdirilen enjamlary özbaşdak tanap, onuň bilen işläp başlaýar.

Arassalaýyş programma üpjünçiligimiziň kömegi bilen doly hukukly iş bölünişigini durmuşa geçiriň. Hyzmatlaryňyzy ýa-da degişli önümleri yzygiderli satyn alýan yzygiderli müşderileriň oňurgasyny döredip bilersiňiz. Iň möhüm we döredijilik meselelerini ösen hasapçylyk ulgamymyz üçin jogapkär işgärlere we yzygiderli goýuň. USU-Soft programmasy hasaplamak we buhgalteriýa meselelerini çözmek üçin adamdan has gowudyr. Kompýuter takyklygy we maglumat akymlaryny gaýtadan işlemegiň mehanizirlenen usullarynyň kömegi bilen ajaýyp dogry derejä ýetersiňiz we ýalňyşmarsyňyz. Programma üpjünçiligi gowy ösen gözleg motory bilen üpjün edilýär. Onuň kömegi bilen zerur maglumatlary tapmak üçin çäreleri çalt we netijeli ýerine ýetirip bilersiňiz. Mundan başga-da, zerur maglumatlary kontekst meýdanyna girizip bilersiňiz, AI gözleg işleriniň galan bölegi garaşsyz re inimde ýerine ýetirilip bilner. Specialörite funksiýalarymyz barlygy sebäpli, programma ýadyna täze müşderileri gaty ýönekeý we çalt goşup bilersiňiz. Şonuň üçin bu proses uzaga çekmeýär.

Programmistlerimiz arassalaýyş programmasyna maglumatlary görmek üçin baý elementleri goşdy. Emeli intellekt tarapyndan toplanan ähli statistika wizual görnüşde görkeziler. Dolandyryjy berlen maglumatlar bilen çalt we aňsat tanşyp biler we dogry dolandyryş kararlaryny almaga kömek edýän netijeleri çykaryp biler. Döredilen resminamalaryň skanirlenen nusgasy hasap-fakturalaryňyza goşulyp bilner. Managolbaşçylar üçin bu örän amatly, sebäbi ähli zerur maglumat materiallary bir ýerde. Gury arassalaýyş bilen işleýän bolsaňyz, ösen programmamyz bolmaz. Programma üpjünçiligi işgärleriň işini netijeli yzarlamaga we işgärleriň öndürijiligi barada netije çykarmaga mümkinçilik berýär. Her bir aýratyn dolandyryjynyň ýa-da beýleki hünärmeniň özüne berlen göni resmi wezipeleri näderejede ýerine ýetirýändigi barada öz wagtynda maglumat alýarsyňyz.

Işgärleriň öndürijilik maglumatlary arhiwlenýär we islän wagtyňyz aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Arassalamak bilen dolandyryjynyň ýa-da beýleki ygtyýarly adamyň hasaby bilen işlemek isleseňiz, buhgalteriýa programmasyna girmek ýeterlikdir we mundan beýläkki işler ýönekeý we düşnükli. Täze neslimiziň umumy arassalaýyş programma üpjünçiligi, arassalaýyş hyzmatlary pudagynda işleýän islendik gurama üçin amatlydyr. Programma üpjünçiligi rugsatsyz girişlerden ygtybarly goralýar we buhgalteriýa ulgamyna gireninde her bir ulanyjy öz ulanyjy ady we paroly bilen sürýär. Giriş kodlaryny girizmezden, kompýuteriňiziň ýadynda saklanýan maglumatlara hiç kim girip bilmez. Ilkinji rugsady alanyndan soň, ulanyjy dürli dizaýn stillerinden we iş ýeriniň köp şahsylaşdyrylmagyndan saýlap biler. Iş ýeriňizi isleýşiňiz ýaly düzmäge mümkinçilik berýän 50-den gowrak dürli dizaýndan saýlap bilersiňiz. Hasap programmasynda resminamalary bir korporatiw stilde işläp bilersiňiz. Bu, işgärleriňiziň we müşderileriňiziň arasynda wepalylygy döretmäge kömek edýär. Birmeňzeş iş stilinde haty ýa-da resminamasy bolan müşderi, şeýle çynlakaý kompaniýa hormat goýýar.

USU-Soft ulgamynyň ulanylmagy netijesinde awtomatizasiýany dogry durmuşa geçirmek mümkin. Hasapçylyk programmamyzda çep tarapda menýu bar we ondaky buýruklar düşnükli stilde düzülendir. Keyhli möhüm maglumatlar ulgam bukjalaryna bölünýär, bu bolsa zerur maglumatlary uzak wagtlap gözlemeli däldigiňizi aňladýar. Arassalaýyş guramasynyň buhgalteriýa programmasynyň ulanyjysy belli bir ses habaryny ýazga alyp, maksatly diňleýjini saýlap biler. Hiç hili kynçylyksyz we goşmaça iş çeşmelerini çekmezden köp sanly ulanyja habar berip bilersiňiz. Hasapçylyk programmasy özbaşdak işleýär we ulanyjylaryňyz we beýleki potratçylar kompaniýaňyzda bolup geçýän wakalardan we mahabatlardan elmydama habarly. “USU-Soft” ulgamy modul taýdan işlenip düzülendir, bu programma üpjünçiligini ulanmagyň aňsatlygyny ýokarlandyrýar. Kataloglar bölümi, zerur konfigurasiýalary düzmek üçin jogapkär ýörite moduldyr. Bölümiň kömegi bilen, amaly maglumatlar bazasyna zerur maglumatlary goşup bilersiňiz we çalt çäre görüp bilersiňiz.

Ulgamymyzy ulanyp, inwentar ýazgylaryny saklap bilersiňiz. Goşmaça programma üpjünçiligi satyn almak zerurlygy ýok, bu ep-esli mukdarda maliýe serişdelerini tygşytlaýarsyňyz. Hasapçylyk programmasynda, toparlary tapmak aňsat bolar ýaly we bu işe köp wagt sarp etmezlikleri üçin toparlara görä toparladyk. Hasap programmasy tarapyndan sarp edilen wagty yzarlamak üçin ýörite taýmerimiz bar. Käbir işleri ýerine ýetirmek üçin sarp edilen wagty ýazga alýar we bu maglumatlary monitorda görkezýär. USU-Softumşak ulgam, gurluş elementlerini süýräp we taşlap, ýerine çalşyp, ýerine ýetirilen hasaplamalaryň algoritmlerini çalt üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Bu programmadaky işleri çalt tamamlamaga we rasional hereket etmäge kömek edýär. Ekranyň ýerini tygşytlap, maglumatlary birnäçe derejede görkezip bilersiňiz. Kompaniýa býudjet çeşmelerini tygşytlaýar we kompaniýanyň işini mundan beýläk-de ösdürmek üçin paýlanyp bilner. Ösen ulgamymyzyň kömegi bilen gury arassalaýyş işlerini ýerine ýetiriň. Programma ýumuşlary gaty gowy ýerine ýetirýär we zerur çäreleri adama garanyňda has netijeli ýerine ýetirýär.

Hünärmenlerimiz programma üpjünçiligini noldan döredýärler ýa-da bar bolan önümi gaýtadan işläp bilerler. Arassalaýyş programmamyza islendik funksiýa goşup bilersiňiz. Munuň üçin tehniki meseläni döretmek we hünärmenlerimiz bilen habarlaşmak ýeterlikdir. Tehniki meseläniň önümçiligini özbaşdak ýerine ýetirip bilmeseňiz, biz siziň üçin ederis. Programmanyň işleýşini suratlandyrmak ýeterlikdir we hünärmenlerimiz esasy işi ajaýyp ýerine ýetirerler.