Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Arassalamak üçin Crm

Arassalamak üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Arassalamak üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Arassalamak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM arassalaýyş ulgamy, ýaşaýyş, ofis, bölek satuw, senagat we ş.m. arassalaýyş hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýada işewürlik amallaryny optimal guramak üçin täsirli guraldyr. Gynansagam, bu ýöriteleşdirilen guramalaryň ýolbaşçylarynyň hemmesi muňa düşünenok. Köp adamlar arassalamagyň IT tehnologiýalaryna (CRM-i goşmak bilen) maýa goýumlaryny talap etmeýändigine ynanýarlar, sebäbi pes hünärli zähmet ulanýar we umuman ýokary girdeji getirmeýär. Şol bir wagtyň özünde, arassalaýyş hyzmatlary satyjylaryň terminologiýasynda ilkinji gezek çeýe däl. Bu, jaýy arassalamagyň zerurlygynyň dürli faktorlara (puluň, wagtyň, islegiň we ş.m.) bagly däldigini aňladýar. Arassalamak birnäçe gün yza süýşürilip bilner, ýöne ony düýbünden ret edip bolmaz. Entegem muny etmeli. Şeýlelik bilen, käbir arassalaýyş direktorlarynyň pikiriçe, müşderileri saklamak we olar bilen uzak möhletli gatnaşyklary saklamak üçin çynlakaý pul we güýç sarp etmegiň manysy ýok. Şeýle-de bolsa, bu ýerde arassalaýyş bazaryndaky bäsdeşligiň çaltlaşmagy göz öňünde tutulmalydyr. Şonuň üçin häzirki wagtda arassalaýyş hyzmatlary üçin CRM programmasy bu bazarda ösmegi we ösmegi meýilleşdirýän islendik kompaniýa üçin diýseň möhümdir.

USU-Soft dolandyryş we buhgalteriýa amallaryny optimizirlemek üçin özboluşly CRM programmasyny hödürleýär. Interfeýs wizual we logiki taýdan tertiplidir; hatda tejribesiz ulanyjy hem tiz öwrenişip, amaly işe başlap biler. Arassalaýyş hilinden kanagatlanmak we müşderileriň wepalylygy arassalaýyş kompaniýaňyzy yzyna gaýtarmakda (we iň gowy ýagdaýda gaýtalanýan müşderi bolmakda) esasy faktorlar bolansoň, ulgamyň CRM aýratynlyklary üns merkezinde. Arassalaýyş işine sargyt edýän müşderileriň maglumatlar bazasynda iň soňky aragatnaşyk maglumatlary we her bir müşderi bilen gatnaşyklaryň doly taryhy bar. Maglumatlar bazasynda tebigy we kanuny şahslary aýratyn hasaba almak we hyzmat edilýän jaýlaryň jikme-jik klassifikasiýasy üçin aýratyn sahypalary gurup bilersiňiz (maksat, sebit, şäherçäniň ýerleşýän ýeri, arassalaýyş ýygylygy, aýratyn şertler we müşderileriň talaplary we ş.m.). Zerur bolsa, hereket sanawynda indiki elementiň tamamlanmagy barada bellikleri bolan her bir müşderi üçin belli bir arassalaýyş meýilnamasyny saklap bilersiňiz.

CRM arassalaýyş ulgamy, häzirki sargytlara yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şol sanda möhletlere we tölegleriň öz wagtynda gözegçilik edilmegine we ş.m. Has ýakyn aragatnaşyk üçin köpçülikleýin awtomatiki SMS habarlaryny döretmek we derwaýys meseleler boýunça aýratyn habarlary döretmek mümkinçiligi bar. . Adaty resminamalar (standart şertnamalar, satyn alyş sargytlary, töleg hasap-fakturalary we ş.m.) CRM ulgamy tarapyndan awtomatiki usulda döredilýär we doldurylýar. CRM programmasy ähliumumydyr we çäklendirilmedik mukdarda hyzmat edilýän obýektler we kompaniýa şahamçalary üçin dürli arassalaýyş hyzmatlaryny hasaba almagy we dolandyrmagy üpjün edýär. Ammar hasaby, ýuwujy serişdeleriň, gurallaryň we sarp edilýän zatlaryň ätiýaçlygy barada islendik wagt takyk maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Maliýe hasabatlygy, hasaplarda we kompaniýanyň kassa ýygymynda, bar bolan bergiler, häzirki çykdajylar we girdejiler we ş.m. pullaryň barlygy we hereketi barada dolandyryş maglumatlary üpjün edýär. CRM arassalaýyş dolandyryş ulgamy, wagt, hil we goşmaça şertler boýunça sargytlara berk gözegçilik edýär. CRM maksatnamasy hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi we kanuny kadalara we talaplara, şeýle hem häzirki zaman IT standartlaryna laýyk gelýär.

Hasap we dolandyryş, arassalaýyş hyzmatlarynyň we uzakdaky şahamçalaryň we hyzmat edilýän desgalaryň çäksiz toplumy üçin amala aşyrylýar. CRM ulgam sazlamalary müşderiniň kompaniýasynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar. CRM maksatnamasynyň gurallary müşderiler bilen iň ýakyn gatnaşygy, arassalaýyş hyzmatlary bilen baglanyşykly talaplaryna we isleglerine takyk seredilmegini üpjün edýär. Müşderi maglumatlar bazasy iň täze aragatnaşyk maglumatlary we her bir müşderi bilen gatnaşyklaryň jikme-jik taryhyny (şertnamalaryň möhleti we dowamlylygy, mukdary, arassalaýjy zatlaryň beýany, sargytlaryň dogrulygy we ş.m.) saklaýar. CRM ulgamy ýerine ýetiriş we töleg şertleri, hyzmatyň hiline gözegçilik we ýerine ýetirilen arassalaýyş işinden müşderiniň kanagatlanmagy nukdaýnazaryndan maglumatlar bazasyna girizilen ähli dogry sargytlary awtomatiki gözegçilikde saklaýar. Wagt tygşytlamak we gündelik amallary bolan işgärlere düşýän ýükleri azaltmak üçin adaty gurluşly resminamalar (şertnamalar, görnüşler, hereketler, spesifikasiýa we ş.m.) CRM ulgamyna girizilen şablonlara laýyklykda awtomatiki usulda doldurylýar. Ammar hasaba alyş gurallary, ştrih-kod skanerlerini, maglumatlary ýygnamak terminallaryny we ş.m. birleşdirip, harytlary almak we ýanyndaky resminamalary gaýtadan işlemek proseslerini awtomatlaşdyrýar.

CRM programmasynyň kömegi bilen dolandyryjylar islendik wagt ýuwujy serişdeleriň, sarp edilýän zatlaryň, enjamlaryň we ş.m. barlygy barada takyk maglumatlary alyp bilerler. CRM ulgamy dürli arassalaýyş hyzmatlaryny hasaplamak üçin elektron görnüşleri bilen düzülip bilner (satyn alyş bahalary üýtgese, ulanylýan gurallar we materiallar üýtgese, çaklamalar awtomatiki usulda hasaplanýar). CRM programmasynyň içinde dolandyryş hasabaty şablonlary, grafikleri, sargyt statistikasy boýunça hasabatlary, arassalaýyş hyzmatlarynyň käbir müşderileriniň jaňlarynyň dogrulygyny, iň meşhur we talap edilýän hyzmatlary we ş.m. döretmäge mümkinçilik berýär.

Bar bolan maglumatlara esaslanyp, ýolbaşçylar aýry-aýry bölümleriň, şahamçalaryň we aýry-aýry işgärleriň aýlyklaryny bölekler we iň görnükli işgärleriň maddy höwesleri boýunça hasaplamak boýunça işlerini seljermäge mümkinçilik alýarlar. Gurlan buhgalter gurallary, pul akymlaryny operatiw dolandyrmagy, arassalaýyş sargytlaryny üpjün edijiler we alyjylar bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda gözegçilik edilmegini, kompaniýanyň girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik we ş.m. üpjün edýär. Goşmaça sargyt müşderiler we işgärler üçin ykjam CRM programmalaryny öz içine alýar. has ýakyn we özara peýdaly hyzmatdaşlygy üpjün edýän CRM ulgamyna.