Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gury arassalamagy hasaba almagyň meýilnamasy

Gury arassalamagy hasaba almagyň meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gury arassalamagy hasaba almagyň meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gury arassalamak üçin buhgalteriýa programmasy, gury arassalaýyş kompaniýasynyň buýruklary almak, olary ýerine ýetirmek, çykdajylary we tölegleri hasaplamak, arassalaýjy serişdeleriň we ýuwujy serişdeleriň sarp edilişine gözegçilik etmek, işgärleriň hiline baha bermek ýaly ähli içerki amallary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. işlemek we başga-da köp zatlar. Gury arassalaýyş hasaba alyş programmasy, sarp ediş hyzmatlary üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasynyň bir bölegidir, gury arassalamak, bu ýerde wagt çykdajylaryny azaltmak üçin iş prosesi düzülen we maglumatlar önümçilik guramasyndan başlap, guramaçylykdan başlap, ulgamlaşdyrylýar. ýokary himiki arassalaýyş we onuň çeşmeleri baradaky başlangyç maglumatlary hasaba alyň we maliýe we ykdysady ýaly ähli işleriň derňewi bilen tamamlanýar. Gury arassalamak üçin buhgalteriýa programmasy sanly enjamlarda gurnaldy, olar üçin ýeke-täk talap Windows operasiýa ulgamynyň bolmagy, beýleki aýratynlyklar möhüm däl - buhgalteriýa programmasy ýokary öndürijilikli. Ony gurnamak, internet birikmesi arkaly uzakdan girip bilýän USU-Soft işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Hasapçylyk programmasy tarapyndan ýerine ýetirilen gury arassalaýyş hasaby awtomatlaşdyrylmagy, häzirki wagt tertibinde saklanmagyny üpjün edýär - maglumat alyş-çalşygynyň ýokary tizligi we buhgalteriýa programmasyna täze bir baha goşulanda görkezijileriň dessine gaýtadan hasaplanmagy sebäpli. sekunt, ähli üýtgeşmeler täze bahany hasaba almak bilen bir hatarda hasaba alyş programmasy tarapyndan hasaba alynar. Şeýlelik bilen, gury arassalamak üçin buhgalteriýa programmasyny ulanmak aňsat, sebäbi iş döwründe islendik adatdan daşary ýagdaýlary çalt kabul edip bilersiňiz. Programma, ulanyjy tejribesine garamazdan, hatda doly ýoklugynda hem, ähli interfeýs we aňsat nawigasiýa bolany üçin, ähli algoritmlere we hereketleriň algoritmine we maglumat paýlanyş usulyna, esasanam ähli elektron görnüşlerinden çalt düşünmäge mümkinçilik berýän ähli işgärler üçin elýeterlidir. gury arassalaýyş programmasynda birleşdirildi, ýagny amaly okama girmegiň birmeňzeş prinsipi we ýerleşdirilişinde şol bir gurluş bar, şonuň üçin esasy maglumatlary bellige almak we ýerine ýetirilen işleriň hasabaty üçin köp çäreleri ýatda saklamak aňsat. Işgärlerden başga hiç zat talap edilmeýär, sebäbi programma beýleki ähli amallary özbaşdak ýerine ýetirýär - dürli ulanyjylardan bölünmedik maglumatlary ýygnaýar, amallar, obýektler we obýektler, amallar we üýtgeşmeler boýunça tertipleşdirýär, bu bolsa häzirki ýagdaýa laýyk gelýän gutarnykly netijä getirýär pursat.

Gury arassalamak üçin buhgalteriýa programmasy, gury arassalaýyşdaky häzirki ýagdaýy dogry düşündirmek üçin giňişleýin maglumat almak üçin dürli derejedäki ulanyjylaryň maglumatlary - hünärmenlige we statusyna görä gyzyklanýar. Programmada ulanyjylary bölmek, iş ugruna we öz ygtyýarlyklarynyň - borçlarynyň we ygtyýarnamalarynyň çäginde amala aşyrylýar, munuň üçin her kim iş meýdanyny kesgitlemek üçin şahsy arza we parol alýar. Resmi maglumatlar hil öndürijiligi üçin zerur derejede elýeterlidir we wezipeleri ýerine ýetirmek prosesinde alnan maglumatlar saklanýan aýratyn iş surnallary. Bu bölünişik, resmi maglumatlaryň gizlinligini we işgärleriň hereketleriniň öz wagtynda we çykarylan maglumatlaryň ygtybarlylygy üçin şahsy jogapkärçiligini saklamaga kömek edýär. Bu, her ulanyjynyň gury arassalaýyş buhgalteriýa programmasyna ýazylan pursatyndan başlap, ähli üýtgeşmeleri we hatda pozulmalary yzarlaýan maglumatlary yzarlamak aňsat.

Gury arassalaýyşda zatlar hasaba alnanda, müşderiniň önümleri alandan soň daşky görnüşi barada esassyz talaplar bolmazlygy üçin kemçilikler barlanýar we geýim derejesini kesgitleýär. Munuň üçin gury arassalaýyş programmasy önümleriň web kamerasy bilen surata düşürilmegini hödürleýär we şekili programma ýazdyrýar we käbir ýagdaýlarda fotosuraty kemçiliklere ünsi jemlemek üçin hasabyň üstünde goýýar. Hasap-faktura, gury arassalamak üçin tabşyrylan önümleriň doly sanawyny hem öz içine alýar, programma bahalaryň sanawyna görä hasaplaýar. Bu umumy ýa-da şahsy bolup biler - müşderiniň hyzmatlaryny ýa-da işini üpjün etmek baradaky şertnamanyň şertlerine baglylykda. Örän ýokary bolany üçin, bir kontragent maglumatlar bazasynda müşderiniň şahsy faýlyna goşulan şahsy baha sanawyny bellemek maslahat berilýär.

Gury arassalamak üçin buhgalteriýa programmasy çykdajylary hasaplamagyň şertlerini awtomatiki tapawutlandyrýar. Şeýle hem kwitansiýada sargytyň soňky bahasy we gury arassalaýyş kompaniýasynyň önümi dolandyrmakdaky jogapkärçiligini çäklendirmek üçin döreden düzgünleriniň gysga sanawy bar. Programma kwitansiýa döredýär we awtomatiki usulda hasaplaýar, sebäbi operator sargyt maglumatlaryna girýär, açylýan menýudan her meýdanda şertlerini saýlaýar we amalyň bahasyny görkezýän önümleriň klassifikatoryny ýerleşdirýär. Maglumat goşmagyň bu usuly giriş prosesini çaltlaşdyrýar. Kompaniýanyň önümleri almak üçin birnäçe bölümi bar bolsa, umumy maglumat giňişligini döretmek arkaly olaryň işi bir buhgalteriýa girýär.

Maksatnamada görkezilen ammar hasaby, bir stockanyň ýagdaýy barada derrew habar berýär we islendik wezipäniň ýerine ýetirilişi barada habar berýär we üpjün ediji üçin satyn alyş sargytlaryny döredýär. Awtomatiki usulda döredilen programma diňe bir önümleriň atlaryny däl, eýsem her önümiň ortaça sarp ediş derejesini göz öňünde tutup, programma tarapyndan hasaplanan mukdaryny hem öz içine alýar. Buýrugy ýerine ýetirmekde gury arassalamak bilen ulanylýan önümleriň hasaba alnyşy, ähli assortimentiň görkezilen we her pozisiýa san bellenen nomenklatura setirinde gurnalýar. San bilen birlikde, önümler şol bir önümleriň köpüsiniň arasynda zerur zatlary çalt tapmaga kömek edýän önüm we ştrih-kod ýaly şahsy söwda aýratynlyklaryna eýedir. Programma, ähli talaplara we formata laýyk gelýän her bir resminama üçin bellenen möhletleri göz öňünde tutup, kompaniýanyň ähli resminama akymyny awtomatiki ýygnaýar. Awtomatiki usulda döredilen resminamalara maliýe hasabatlary, hasap-fakturalar, adaty hyzmat şertnamalary, sürüjiniň ugurlary we spesifikasiýalary girýär.