Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Arassalaýyş kompaniýasy üçin programma

Arassalaýyş kompaniýasy üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Arassalaýyş kompaniýasy üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Arassalaýjy kompaniýany ulanmak, işleriň köp görnüşini awtomatlaşdyrmaga, işgärleri ýerine ýetirmek üçin boşatmaga we şeýlelik bilen işgärleriň çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. USU-Soft awtomatlaşdyryş programmasynyň köp wersiýalarynyň biri bolan arassalaýyş kompaniýasynyň programmasynda işlemek, işgärler üçin kynçylyk döretmeýär, sebäbi hyzmatlar barada maglumatlara her bir adama ulanyjy adyny we parolyny berýär. Arassalaýjy kompaniýa programmasy gizlinligi goramak üçin kod ulgamyny ulanýar. Ulanyjynyň jogapkärçiligi derrew maglumatlary girizmegi, ýerine ýetirilen amallary hasaba almagy öz içine alýar we şular ýaly maglumatlara esaslanyp, arassalaýjy kompaniýanyň arzasy häzirki iş prosesleriniň jikme-jik beýanyny berýär. Şonuň üçin bu ýerde maglumatlaryň netijeliligi we takyklygy möhümdir. Arassalaýyş kompaniýasynyň arzasyndaky işler, arassalaýyş hyzmatlarynda ulanylýan harytlaryň we materiallaryň sanawynda alyjy ýa-da üpjün ediji bolandygyna ýa-da täze programma üçin täze gatnaşyjylary hasaba almak üçin ýörite blankalary doldurmagy göz öňünde tutýar. hyzmatlary üçin. Şeýle formalaryň aýratynlygy, doldurma meýdanlaryna maglumat girizmek we girizilen bahalar bilen programmada eýýäm baglanyşyk döretmek, bu görkezijiniň görkezijisi bolan öndürijilik görkezijileriniň arasynda deňagramlylyk döredilýär. girizilen maglumatlaryň takyklygy.

Arassalaýjy kompaniýanyň arzasyna ýalan maglumatlar girende, döwlet zaýalanýar we bu alnan maglumatlary barlamak üçin signaldyr. Galp maglumatlaryň çeşmesini tapmak kyn däl, sebäbi arassalaýjy kompaniýanyň goýmasy girizilen maglumatlary ulanyjy ady bilen üns bilen bellik edýär; bellik, taryhyň dowam etmegi bilen saklanýar - mundan beýläk düzedişler ýa-da öçürmek. Emma baglanyşyklaryň emele gelmegi, bu görnüşleriň aýratynlygynyň ikinji derejeli görnüşidir; esasy hil maglumatyň programma goşulmagynyň usulydyr. Bu usul, diňe esasy maglumatlar bolan ýagdaýynda rugsat berilýän klawiaturadan däl-de, gurlan meýdanlardan çykýan menýudan islenýän jogaby saýlamak arkaly arassalaýyş kompaniýasynyň programmasyna maglumatlary girizmegi öz içine alýar. Bu usul, arassalaýyş kompaniýasynyň programmasynyň esasy wezipelerinden birini ýerine ýetirýän - iş wagtyny tygşytlamak we şol bir wagtyň özünde ýokarda agzalan peýdaly baglanyşyklary emele getirýän maglumatlary girizmek prosesini çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Hususan-da, indiki hyzmat haýyşy kabul edilende sargyt penjiresini dolduranda arassalaýjy kompaniýanyň amaly ýerine ýetirişine baha berilip bilner. Formany açanyňyzda, indiki sargyt belgisi we häzirki senesi awtomatiki görkezilýär, soňra operator degişli öýjükden baglanyşyk bilen bir kontragent maglumatlar bazasyndan saýlap müşderini kesgitlemeli, şondan soň awtomatiki usulda sargyt penjiresine gaýdyp gelýär. Müşderini anyklandan soň, arassalaýjy kompaniýanyň programmasy, müşderi ilkinji gezek girmese, jikme-jiklikleri, aragatnaşyklary we öňki sargytlaryň taryhyny goşup, öýjükleri awtomatiki usulda doldurýar. Operator, eger bu tertipde bar bolsa, teklip edilýän opsiýalardan eýýäm bar bolan wariantlary saýlaýar. Otherwiseogsam, arassalaýjy kompaniýanyň programmasy degişli ugurda iş klassifikatoryny hödürleýär, bu programmanyň mazmunyny düzýänleri saýlamaly. Şol bir wagtyň özünde, bahalaryň sanawyna görä çykdajylary her bölümiň gapdalynda görkezilýär. Şonuň üçin çap edilende şahadatnamada ähli eserleriň jikme-jik sanawy we aýry-aýry işler üçin çykdajylar çap ediler; aşakda arzanyň soňky bahasy, bölekleýin tölegiň mukdary we doly hasaplaşyk üçin galyndy.

Umuman aýdanyňda, töleg şertleri taraplaryň ylalaşygy bilen kesgitlenýär we sargyt goýlanda arassalaýjynyň arzasy, şeýle hem hasaplama wagtynda bahalaryň sanawy şahsy bolup biler, bu hem şahsy bolup biler. Bu resminamalar - bahalaryň sanawlary we şertnamalary - kontragentleriň bitewi maglumat bazasyny görkezýän müşderi profiline goşulýar. Şonuň üçin anketa kabul edilende ilkinji görkeziji müşderi. Arassalaýjy kompaniýanyň arzasy, öňümizdäki işler barada ähli maglumatlary girizensoň, arassalaýjy we ýuwujy serişdeleri almak üçin spesifikasiýalary we hasap-fakturalary, buhgalter resminamalaryny we işiň jikme-jik beýany bolan kwitansiýany goşmak bilen sargyt üçin ähli resminamalary awtomatiki usulda döredýär. şeýle hem, müşderi çap edilen materialy öňünden okaýar we arassalaýyş kompaniýasynyň işiniň ýerine ýetirilişi barada hiç hili talap bildirmez ýaly, ýerine ýetirmek we kabul etmek we geçirmek düzgünlerini görkezer.

Arassalaýjy kompaniýanyň arzasy, hasabat we buhgalteriýa görnüşleriniň hemmesini, ähli hasap-fakturalary, pasportlary, hyzmat şertnamalaryny we täze satyn almak, töleg hasap-fakturalaryny we üpjün edijiniň haýyşlaryny öz içine alýan ähli resminamalary awtomatiki usulda döredýär. ýokarda görkezilen aýratynlyklar. Contracteke-täk potratçy maglumatlar binýady, jikme-jiklikler, aragatnaşyklar we öňki sargytlaryň, jaňlaryň, hatlaryň we hatlaryň jikme-jikliklerini, aragatnaşyklaryny we taryhyny öz içine alýar. Programma, häzirki senede müşderiniň bergisini we bergileriň düzümini aňsatlyk bilen kesgitlemäge, töleglere gözegçilik etmäge we hasap-fakturalar arkaly paýlamaga mümkinçilik berýär. Programma, islendik kassa ýazgysynda we bank hasaplarynda nagt puluň galyndysy barada derrew habar berýär, her nokatda jemi dolanyşygy görkezýär we töleg arkaly toparlaýyn tölegleri görkezýär. Programma ammardaky paýnamalar we hasabat boýunça derrew habar berýär we häzirki serişdeleriň üznüksiz işlemek üçin ýeterlik boljakdygyny çaklaýar. Häzirki wagtda guramaçylykly ammar hasaby, sargytlaryň we hasap-fakturalaryň spesifikasiýalaryna esaslanyp işe geçirilen önümleri awtomatiki usulda aýyrýar.

Guramaçylykly statistiki buhgalteriýanyň kömegi bilen, arassalaýyş kompaniýasy meýilnamalaşdyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrýan ýygnan maglumatlara esaslanyp işini meýilleşdirýär. Programma ulanyjylary işlerini yzarlamak, her biri üçin häzirki iş mukdaryna baha bermek we täze meseleler goşmak üçin amatly meýilnamalary düzmäge çagyrýar. Şeýle meýilnamalaryň esasynda, her bir işgäriň netijeliligi, hakykatda tamamlanan göwrüm bilen hasabat döwründe meýilleşdirilen işiň arasyndaky tapawuda görä bahalandyrylýar. Programma, eýýäm bar bolan meýilnamalara esaslanyp we müşderilere gözegçilik etmek we habarlaşmak zerur bolanlary kesgitlemek arkaly işgärleriň gündelik meýilnamalaryny özbaşdak düzýär. Işgär meýilnamadan bir zady ýerine ýetirmese, programma iş gündeliginde netije çykýança şowsuz iş barada yzygiderli ýatladýar. Programmada gurlan ýumuş meýilnamasy, yzygiderli ätiýaçlyk nusgalaryny goşmak bilen, tertip boýunça işlemeli meseleleriň ýerine ýetirilmegine itergi berýär.

Dolandyryş, häzirki prosesleriň berjaý edilişiniň ýazgylaryny barlamak we prosesi çaltlaşdyrmak üçin audit funksiýasyny ulanmak arkaly ulanyjy maglumatlaryna gözegçilik edýär. Wersiýa wersiýasy bilen prosesi çaltlaşdyrmak, bu programma goşulan ýa-da soňky wersiýadan bäri düzedilen maglumatlary görkezýär. Iş depderçesindäki maglumatlara esaslanyp, her jemi aýlyk hasaplanýar, onda bellenmedik meseleler tölenmeýär. Bu işgärleriň işjeňligini ýokarlandyrýar. Arassalaýyş kompaniýasynyň ulanylyşy, iki tarapyň hem işleýşini we ýerine ýetirilen işleriň hilini ýokarlandyrýan häzirki zaman enjamlary bilen aňsat utgaşýar.