Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gury arassalamak üçin maksatnama

Gury arassalamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gury arassalamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gury arassalamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ösen internetiň kömegi bilen häzirki wagtda gury arassalaýyş programmasy problema däl. Softwareöriteleşdirilen programmalary köp programma üpjünçiliginiň kompaniýalarynyň web sahypalarynda tapyp bilersiňiz. Teklip edilýän wariantlar funksiýalaryň, işleriň sany, mundan beýläkki ösüş mümkinçilikleri we elbetde bahasy boýunça tapawutlanýar. Çäklendirilen önümçilik kuwwaty, hyzmatlaryň ujypsyzlygy we netijede müşderileriň dar topary mugt programmalary tapyp, göçürip alyp we üstünlikli ulanyp bilýän kiçi gury arassalaýyş işi. Elbetde, işlemek iň pes konfigurasiýada bolar we iň köp 2-3 iş üçin niýetlenendir, ýöne bu ýeterlik bolup biler. Gury arassalaýyş programmasyny saýlamaga ähli jogapkärçilik we seresaplyk bilen çemeleşmeli. Giňişleýin, köp wezipeli gury arassalaýyş hasaby programmasy, mümkinçilikleri taýdan gaty özüne çekiji bolup biler, ýöne kiçi maşgala işinde düýbünden zerur däl bolup biler. Çykdajylaryny göz öňünde tutup, umuman girdeji getirmeýän maýa goýumdygyny subut edip biler, sebäbi köp wariant ulanylmaýar. Emma bir ýa-da birnäçe şäheriň içinde dargadylan gury arassalaýyş kompaniýalarynyň uly ulgamynda iň amatly saýlaw, biri-birinden uzak nokatlary bir maglumat giňişligine birleşdirýän çylşyrymly döwrebap programma bolar.

Gury arassalaýyş kompaniýalary üçin iň oňat wariant, öý hyzmaty kompaniýalarynyň (gury arassalaýyş kompaniýalary, kir ýuwujy we ş.m.) dolandyryş we buhgalteriýa amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin döredilen USU-Gury Gury Arassalaýyş Maksatnamasy tarapyndan işlenip düzülen programma. USU-Soft tarapyndan döredilen programma üpjünçiligi, oýlanyşykly gurama, öwrenmek aňsat interfeýs, zerur buhgalter resminamalary üçin şablonlaryň bolmagy we häzirki zaman IT ülňülerine laýyk gelýär. Bu maksatnama, gury arassalaýyş kompaniýalarynda, binalarda we desgalarda, otag konfigurasiýasy, ýyladyş we howa çalşygy ulgamlarynda, sanitariýa şertlerinde, işçileriň howpsuzlygy, şol sanda himiki gorag we ş.m. önümçilik prosesini guramakda köp kanuny talaplary göz öňünde tutýar. Gury arassalaýyş programmasy, görkezilen talaplara ters gelýän hereketlere rugsat bermeýär. Howada zyýanly maddalaryň bolmagy, çyglylyk, temperatura we ş.m. Programma üpjünçiligine (datçikler, kameralar we ş.m.) birleşdirilen tehniki enjamlara gözegçilik edýärler. Şoňa görä-de, işçileriň saglygyna we howpsuzlygyna howp salýan artykmaçlyklary hasaba alnan bolsa, otagy awtomatiki usulda öçürip, ýuwup, arassalap, guradyp biler. mejbur edilýär.

Gurlan gury arassalaýyş CRM programmasy, gury arassalaýyş müşderi gatnaşyklaryny netijeli dolandyrmagy üpjün edýär. Maglumat bazasy aragatnaşyklary, ähli jaňlaryň doly sanawyny (adaty müşderiler we bir gezeklik müşderiler), şeýle hem seslenme netijelerini (haýyşlar, şikaýatlar, minnetdarlyk) saklaýar. Programma, iş wagtyna gözegçilik edýär, sargyt taýýar bolsa müşderä awtomatiki SMS iberýär, obýektiw sebäplere görä gaýtadan işlemegi gijikdirýär, täze hyzmatlaryň peýda bolmagy, arzanladyş. Hasapçylyk, üpjün edijiler bilen meýilleşdirilen gündelik hasaplaşyklar we sarp edijilerden tölegleriň alynmagy, hasaplardaky we kassa ýazgylarynda puluň hereketi, häzirki hasaplar we hyzmat çykdajylary barada ygtybarly maglumatlary üpjün edýär. USU-Soft tarapyndan işlenip düzülen gury arassalaýyş programmasy ýokary hünär derejesinde we häzirki zaman standartlaryna laýyk gelýär. Dolandyryş buhgalteriýa programmasy, kompaniýadaky iş amallarynyň we buhgalteriýa işiniň awtomatlaşdyrylmagyny üpjün edýär. Programma, kompaniýanyň işiniň aýratynlyklaryny, şeýle hem himiki arassalaýyş önümçiligini guramagyň ähli kadalaşdyryjy talaplaryny göz öňünde tutup, aýratynlykda düzüldi. USU-Soft programmasynyň mümkinçilikleri islendik şahamçany we uzakdaky bölümleri bir maglumat giňişliginde birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Senagat jaýlarynyň gözegçilik enjamlary (datçikler we kameralar.) Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün edýän himiki arassalaýyş maksatnamasyna birleşdirildi. Ammaryň hasaba alyş moduly, arassalaýyş işinde ulanylýan ýuwujy serişdelere, himiki serişdelere we sarp edilýän zatlara düýpli gelýän hil gözegçiligini üpjün edýär. Geljekde önümçilik prosesiniň her tapgyrynda himiki maddalaryň hilini goşmaça barlarys. Toplumlaýyn ammar enjamlary (ştrih kod skanerleri, maglumatlary ýygnamak terminallary we elektron terezisi) size ýoldaş resminamalary çalt işlemäge, harytlary çalt almaga, boş ýer tygşytly peýdalanmaga we fiziki saklaýyş şertlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Gury arassalaýjy ýolbaşçylar inwentar hasabatyny islän wagtyňyz göçürip alyp bilersiňiz. Müşderi ýygyndysy, sargytlaryň senesini, görnüşini we bahasyny görkezýän iň täze aragatnaşyk maglumatlary we her bir müşderi üçin doly jaň taryhyny saklaýar. Gurlan CMR gury arassalaýyş programmasy, sargytlaryň taýýarlygy, arzanladyşlar we bonuslar, şeýle hem täze hyzmatlaryň peýda bolmagy barada SMS habarlary arkaly müşderiler bilen işjeň alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýär.

Programma üpjünçiliginiň mümkinçilikleri, müşderiniň wagtyny tygşytlamak we hyzmatyň umumy derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty girdejileri, formalary, hasap-fakturalary, hasap-fakturalary we ş.m. awtomatiki doldurmak we çap etmek bilen baglanyşyklydyr. Hasap gurallary, önümleri we hyzmatlary üpjün edijiler, meýilleşdirilen pul akymlary, girdejileriň we çykdajylaryň dinamikasy we bergiler bilen häzirki gyssagly hasaplaşyklar barada kompaniýanyň ýolbaşçylaryna ygtybarly maglumat berýär. Gurlan meýilnama hasabat parametrlerini we ätiýaçlyk tertibini düzmäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi, hyzmatyň hiline baha bermek bilen sarp edijileriň pikirlerini almak üçin moduly öz içine alýar.