Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kir ýuwmak üçin maksatnama

Kir ýuwmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kir ýuwmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kir ýuwmak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Soft hünärmenleri tarapyndan döredilen kir ýuwmak programmasy, elbetde, dürli işewürlikleri iň ýokary derejede ýerine ýetirýän korporasiýaňyzda hökmany elektron kömekçisine öwrüler. Hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen kir ýuwmak ulgamy işe başlanda, bergä gözegçilik etmek indi problema bolmaz. Algylaryňyzyň derejesini peseldýärsiňiz we gönüden-göni ygtyýaryňyzda has köp pul alýarsyňyz. Bu, guramadaky maddy saglygyňyzy gowulaşdyrmaga we iň üstünlikli telekeçi bolmaga mümkinçilik berýär. Kir ýuwmak ulgamy, işgärleriň işinden peýdalanman, işgärleriň barlygyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Gözegçilik awtomatiki usulda amala aşyrylýar we ýerine ýetirilende guramanyň maliýe ýagdaýyna oňyn täsir edýän goşmaça zähmet ätiýaçlyklaryny goşmaýarsyňyz. Dolandyryjy hemişe iş ýerlerine gatnaşýandygyny we işgärleri gönüden-göni iş wezipelerini dogry ýerine ýetirmek üçin höweslendirmek üçin näme edilmelidigini bilýär. 1C ýuwmak programmasy, şunuň ýaly kompaniýanyň ýüzbe-ýüz bolýan şeýle çylşyrymly meseleler toplumyny başaryp bilmez. USU-Soft programma üpjünçiligini ulanmak we guramanyň ähli zerurlyklaryny öz içine alýan köp wezipeli programmany göçürip almak has gowudyr.

Mundan başga-da, programmamyz islendik görnüşdäki arassalaýyş hyzmatlaryny berýän guramalar üçin amatlydyr. Satuwyň göwrümine we göwrümine garamazdan, kir ýuwýan programma üpjünçiligimiz, bir guramanyň ähli zerur zerurlyklarynyň öwezini dolmak üçin aýrylmaz guraldyr. Programma hasaplama takyklygy bilen işleýär we ýüzbe-ýüz bolýan işlerini anyk ýerine ýetirýär. Bahanyň we parametrleriň hiliniň arasyndaky gatnaşygy nukdaýnazaryndan has gowy çözgüt tapyp bilmersiňiz. Kir ýuwýan programma üpjünçiligi köp adamly re modeimde işleýär we şol bir wagtyň özünde köp dürli işleri amala aşyrýar. Şol bir wagtyň özünde, işgärleriň gatnaşmagyna gözegçilik edip, buhgalter hasabyny ýöredip bilersiňiz. Mundan başga-da, ätiýaçlyk funksiýasyny ýerine ýetireniňizde maglumat bazasy bilen işi togtatmagyň zerurlygy ýok. Processeshli amallar paralel işleýär we biri-birine päsgel bermeýär. Işçiler üçin bu örän amatly, sebäbi iş wagty az bolsa-da wagt ýitirmeýär. Kir ýuwmak programmasy, bar bolan iş meýdanyna we otaglary dogry dolandyrmaga netijeli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Kir ýuwmak programmamyzy ulananymyzda işgärleriň aýlyklaryny hasaplap biljekdigimizi bellemelidiris.

Mundan başga-da, aýlyk görnüşine garamazdan, programma üpjünçiligimiz bu meseläni doly ýerine ýetirýär. Allhli hasaplamalar we hasaplamalar ýalňyşsyz edilýär. Bu kompaniýanyň çalt üstünlik gazanýandygyny aňladýar. Lossesitgileriň derejesi azalýar we býudjet girdejileri has yzygiderli we giňelýär. Kir ýuwýan ýerleriňizi köp maksatly programma bilen dolandyryň. Mugt, täjirçilik däl synag wersiýasyny ulanyp bilersiňiz. Tehniki goldaw bilen habarlaşmak ýeterlikdir we USU-Soft hünärmenleri programma üpjünçiligini ygtybarly göçürip almak üçin baglanyşyk berer. Teklip edilýän ösüşiň işleýşini öňünden hiç hili maliýe çeşmesini tölemezden öwrenip bilersiňiz. Soňra bu meseläni bilmek bilen programma üpjünçiligini gowy bahadan satyn almak mümkinçiligiňiz bar. Programmamyzy göçürip alyň we oňat dizaýn edilen interfeýsden peýdalanyň. Muny gaty çalt öwrenip, derrew diýen ýaly çalt işe başlap bilersiňiz.

Arzaňyzyň ygtyýarly neşirini satyn almak bilen işgärleriňiz üçin mugt okuw kursyny hödürledik. Mugt elýeterli iki sagat tehniki goldaw, kir ýuwmak programmasyny müşderiniň kompýuterine gurnamagy we işgärleriňize teklip edilýän programma üpjünçiliginiň işleýşine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän gysga okuw kursyny öz içine alýar. Islän wagtyňyz goşmaça tehniki goldaw sagatlaryny satyn alyp bilersiňiz we olary öz islegiňiz boýunça ulanyp bilersiňiz. Düzgün bolşy ýaly, içerki okuw funksiýasyny üpjün edenimiz üçin goşmaça sagat tehniki goldaw gerek däl. Gurallary işletmek ýeterlikdir we syçanjygyň üstünde duranda, operator saýlanan buýrugyň jikme-jik beýanyny görýär. Programmanyň işleýşini we buýruklaryny düýpli özleşdireniňizden soň, iş stolundaky görkezmeleriň görkezilişiniň öň saýlanan konfigurasiýasyny öçürip bilersiňiz. Indi monitory ýüklänoklar we päsgelçiliksiz işläp bilersiňiz. Kir ýuwýan programma üpjünçiligimiziň ýörelgelerini öwrenmek gaty aňsat we gymmat okuw kurslaryna goşmaça serişde sarp etmegiň zerurlygy ýok.

USU-Soft programmasy demokratik baha we müşderilerine dostlukly syýasata esaslanýar. Hiç haçan bahalary kesgitlemeýäris we hödürlenýän programma üpjünçiliginiň hil derejesine hemişe gözegçilik edýäris. Hünärmenlerimize bil baglap, olara ynanyp bilersiňiz. USU-ýumşak kir ýuwmak programmasy ulanyja köp esasy funksiýalary hödürleýär. Mundan başga-da, üýtgeýän islendik wagtda goşmaça aýratynlyklary satyn alyp bilersiňiz.

Programmany mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmäge we bahany arzanlatmaga çalyşýandygymyz üçin esasy funksiýa köp goşmaça funksiýalary goşmaýarys. Her bir müşderä premium opsiýalary gerek däl we olary amatly töleg bilen aýratyn satyn almak guramanyň maliýe çeşmelerini ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Kir ýuwmak ulgamynda içerki iş döwri bar, bu işçileriň gatnaşmazdan, iş ýerlerine işgärleriň gatnaşmagyna optimal gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Actionshli hereketler programma tarapyndan özbaşdak amala aşyrylýar we dolandyryjy ýygnan statistiki görkezijileri islendik wagt öwrenip we degişli netijeleri çykaryp biler. Kir ýuwmak programmamyzda gaty ýokary optimizasiýa bar. Programma üpjünçiligi hatda gaty gowşak kompýuter enjamlarynda-da işleýär we iň täze enjamlary talap etmeýär. Gurnama wagtynda ulgam bölümini derrew satyn almak islemeýändigiňize goşmaça, uly diagonaly monitorlary satyn almak üçin býudjet serişdelerini tygşytlap bilersiňiz. Programmadaky ekrandaky maglumatlar ep-esli tygşytlaýan birnäçe gatda ýerleşdirilip bilner.

Guramanyňyzyň nyşanyny mahabatlandyryň we kompaniýanyň keşbini gowulaşdyryň. Bularyň hemmesi USU-Soft kir ýuwmak programmasynyň ulanylmagy netijesinde mümkin bolýar. Kompaniýanyň nyşanyny bazara çykarmak üçin döreden resminamalaryňyzyň fonunda ýerleşdirip bilersiňiz. Kompaniýanyňyzyň markasyny tanamak derejesi ýokarlanýar, bu müşderi gatnaşyklarynyň gowulaşýandygyny, wepalylygyň derejesiniň ýokarlanýandygyny we programma üpjünçiligiňizi yzygiderli ulanyjylaryň bir toparynyň peýda bolýandygyny aňladýar. Programmistlerimiziň programmasy sebäpli, hünärmenler toparyny saklamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp bilersiňiz. Müşderileriňiziň zerurlyklaryny göz öňünde tutuň we ýörite SMS ses beriş ulgamynyň kömegi bilen synlary ýygnaň. Washuwmak programmasyny guranyňyzdan we işledeniňizden soň, müşderiler dolandyryjylaryňyzyň näderejede hyzmat edendigi barada maglumat ýygnap bilerler. Müşderä SMS arkaly ýönekeý bir soraga jogap bermek ýeterlikdir we bölümiň ýa-da kompaniýanyň başlygy hyzmatlaryňyzy ýa-da harytlaryňyzy satyn alýan adamlaryň pikirleri bilen tanşyp biler.

Täze önüm öndürmek üçin sargytlary kabul edip, sargyt etmek üçin bar bolan arzalary doldurmagy amala aşyrýarys. Täze önüm öndürmek üçin diňe sargyt ýa-da anketa tabşyrmaly, programmamyz zerur çäreleri dogry ýerine ýetirip biler. Täze önümiň döredilmegi birnäçe tapgyrda bolup geçýär. Ilki bilen meseläni çap ediň we hünärmenlerimiz bilen tehniki parametrler barada ylalaşyň. Soňra arzan töleg tölenýär we USU-Soft programmistleri täze programma döredip başlaýarlar. Taslama işi gutarandan soň, döredilen programmanyň üstünlik derejesini kesgitlemek we bolup biljek ýalňyşlyklary ýok etmek üçin birnäçe synag geçirýäris. Soňra programmany müşderiniň kompýuterine gurýarys. Diňe netijä sabyrsyzlyk bilen garaşmaly we işiňizde awtomatlaşdyrylan ulgamy ulanmaly. Kir ýuwýan programma üpjünçiligi ygtybarly şifrlemek ulgamy bilen goralýar. Ygtyýarnama bolmasa, programma girip, maglumatlar bazasynda saklanýan maglumatlary ulanmak mümkin däl. Web kamera bilen integrasiýa üçin işlemegi üpjün etdik. Daş-töwereklere wideo gözegçiligini dogry ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu dolandyryjylar üçin örän amatly we guramanyň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrýar.

Goşmaça önümleri içerki kir ýuwujy programma üpjünçiligi we ştrih-kod skaneri bilen satyp bolýar. Hinguwmak programmasy gutaransoň, guramaçylyk çykdajylaryny ep-esli azaldyp bilersiňiz. Lossesitgileriň derejesi ep-esli azalýar we býudjet girdejileri has giňelýär. Şahsylaşdyrmagy gowulandyrmak üçin çeýe iş stoly özleşdirmesini goşduk. Her bir dolandyryjy iş ýerleriniň konfigurasiýasyny öz islegine görä düzüp biler. Iň ýokary rahatlygy üpjün etmek üçin muny etdik. Kir ýuwmak programmamyz bilen iş alyp barýan hünärmenleriň baý işlemegi we köp peýdaly wariantlary bar. Necessaryhli zerur hasaplamalar we hasaplamalar awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär we dolandyryjylar iş wagtyny has köp ünsi talap edýän ýadaw we gündelik amallara sarp etmeli däldirler. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmagy hünärmenlere tabşyryň we USU-Soft programmasynyň hyzmatlaryndan peýdalanyň. Diňe ýokary bahadan ýokary hilli programma üpjünçiligini hödürleýäris.