Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kir ýuwmak üçin programma üpjünçiligi

Kir ýuwmak üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kir ýuwmak üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda kir ýuwulýan ýerler gündelik işlerine rugsat bermeýän adamlar üçin hakyky gutulyşa öwrüldi. Günbatardan geçen işewürlik modeli, bir asyr töweregi wagt bäri ähli meýilnamalarda durnukly netijeleri görkezýär. Maliýe krizisinden soň, maliýe garaşsyzlygyny gazanmagy maksat edinýän telekeçileriň arasynda durnukly işewürlik modelleri barha meşhur bolýar. Şeýle-de bolsa, bu shemanyň bir möhüm kemçiligi bar. Gowy ýer, her kimiň başaryp bilmeýän güýçli bäsdeşligi aňladýar. Şeýle ýagdaýlarda biziň döwrümizde üstünlik gazanmak mümkinçiligini ýokarlandyrmagyň iň gowy usuly kir ýuwmak programmasyny satyn almakdyr. USU-Softumşak kir ýuwýan programma üpjünçiligi, netijeliligini birnäçe gezek subut etdi we müňden gowrak guramanyň netijelerini ýokarlandyrdy. Kir ýuwýan dolandyryş programma üpjünçiligimiz, diňe bir ýaşamagyň serişdesi hökmünde däl-de, eýsem täze derejelere ýetmek üçin gyzykly başdan geçirme hökmünde görýän ýeňijiler tarapyndan ulanylýar. Ilki bilen kir ýuwmak işinden diňe durnukly girdeji bolsa, USU-Soft kir ýuwmak programma üpjünçiligi gerek däl. Theöne ýeňijileriň biri bolmak isleseňiz, kir ýuwmak programma üpjünçiligimiz iň oňat çözgütdir. Programma, diňe bir wagtyň özünde meseleleriň köpüsini çözmäge kömek etmän, umuman alanyňda, işiňizi optimizirlemek meselesinde-de möhüm ösüşlere eýe bolýar.

Kir ýuwýan buhgalter programma üpjünçiligini satyn almak isleýänleriň esasy sebäplerinden biri, meseleleri kompýutere geçirmek ukybydyr. Munuň üçin işgärleriňiziň köpüsini kompýutere geçirmek arkaly wezipeleri ýüklemäge kömek edýän awtomatlaşdyryş algoritmi bar. Kir ýuwmagyň ähliumumy hasaplaýyş programma üpjünçiligi, güýçli taraplaryňyzy açmaga kömek edip, bu funksiýany garşydaşlaryndan has gowy ýerine ýetirýär. Kir ýuwujy dolandyryş programma üpjünçiligi, bar bolan gurluşyňyza birkemsiz birleşýär, ýakyn wagtda bäsdeşleriňiziň ençeme ýyllap arzuw eden netijelerini görüp başlarsyňyz. Işleriň hasaplanyşyny doly awtomatlaşdyrmak hem işçileriň stresini peseldýär, sebäbi işleriň takyklygy barada alada etmeli däl. Kir ýuwmak programma üpjünçiligine hiç hili şübhe ýok, sebäbi hemme zady mümkin boldugyça düşnükli we çalt edýär. Içerki ýuwujy programma üpjünçiligi, her kimiň peýdasy deger ýaly mümkin boldugyça has täsirli bolmagy üçin özara täsir derejesini düzýär. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek üçin iň oňat hereketleri hem tapyp boljakdygyny bellemelidiris. Üýtgeşik programma üpjünçiligi algoritmleri, garşydaşlaryňyzdan uly artykmaçlyk bolan saýlanan hereketleriň netijesini göni manyda görmäge mümkinçilik berýär.

Kir ýuwýan buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň doly mümkinçiligini goýbermegi üçin, ony işiň ähli gatlaklarynda ulanmak maslahat berilýär. Doly sanlaşdyrma öwezini dolýar we indi durnuklylyk barada alada etmeli dälsiňiz. Öňüňizde düýbünden başga bir wezipe bar - birinji bolmak. USU-Softumşak topary, haýyş goýsaňyz, programmada size modul döredip biler. Özüňizi hemişe arzuw eden kim bolmagyňyza rugsat beriň! Müşderi bazasy dolandyryşy has amatly we çeýe edýän elektron formata doly geçýär. Kir ýuwujy dolandyryş programma üpjünçiliginde köp mugt we ajaýyp bonuslar bar, sebäbi modullary aýratyn döredýäris; logotipiňiz we aragatnaşyk maglumatlaryňyz her hasabatda peýda bolar. Employeeshli işgärler aýratyn ulanyjy ady we paroly we özboluşly aýratynlyklar toplumy bilen hasap alyp bilerler. Elýeterli maglumatlar işgäriň ygtyýary bilen çäklendirilýär, operatorlar we gözegçiler bolsa aýratyn ygtyýarly. Baý gurallar toplumy elmydama elýeterli bolup, täze maksat goýan pursatyňyzda size iň zerur gural hödürleýär. Hünärmenlerimiz, Microsoft Word formaty üçin şertnama taýýarlamak işini awtomatlaşdyryp bilerler.

Her gün belli bir işgär ýa-da tutuş bir topar gündelik meýilnama modulynda görkezilýän meseleleri alýar. Meýilleşdirilen we ýerine ýetirilen meseleler her bir müşderi üçin sargytlar goýmasynda ýazylýar. Meýilleşdirilen işler, hiç bir müşderiniň galmazlygy üçin gündelik meýilnama modeline hem terjime ediler. Kir ýuwmagyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi elektron tablisalaryny we resminamalary gönüden-göni kompýuterine getirmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin ulanyjy zerur bolsa awtonom görnüşde işleýär. Alyjylar we üpjün edijiler filtre basmak bilen zerur kiçi topar saýlanylýan kontragent moduly tarapyndan dolandyrylýar. Programma, müşderi bilen şertnama bolmazdan işlemäge mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýda töleg aýratynlykda edilýär we kontragent goýmasynda müşderiniň ady görkezilmeýär. Kir ýuwmakdaky her önüm üçin sanlar, çykdajylar, önümiň kemçilikleri we goşant göterimleri kesgitlenýär. Islän zadyň sanyny kesgitläp bilersiňiz we mukdar awtomatiki hasaplanar.

Kir ýuwmak üçin iň amatly gözegçilik üçin ähli derejelerde gözegçilik edilýär. Kir ýuwýan programma üpjünçiligi ştrih-kod çap etmek funksiýasyna eýedir we ştrih-kod skaneriniň netijeli işlemegini talap etmeýär. Müşderiler sizden SMS we e-poçta arkaly habarnamalary alyp bilerler, bu ýerde olary dynç alyş günleri bilen gutlap bilersiňiz, mahabatlandyryş çäreleri we sargytyň taýýarlygy barada habar berip bilersiňiz. Ammar hasabynda arassalaýjylar we ýuwujy serişdeler baş harplar bilen ýazylyp, bölümden aýrylyp, hasabata geçirilip bilner. Kir ýuwýan programma üpjünçiligi sizi ýeňiji edýär. Şeýle giňişligiň işlemegi üçin internet birikmesi talap edilýär, ýerli iş üçin internet talap edilmeýär we her bölümiň diňe öz maglumatlary bar. Programma üpjünçiligi, netijäni çaklamak üçin ýygnan maglumatlary göz öňünde tutup, netijeli meýilleşdirmäge mümkinçilik berýän ähli görkezijileriň yzygiderli statistik ýazgysyny saklaýar. USU-Soft bilen hyzmatdaşlykda ýyldyzlara çykyň!