Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Arassalamak üçin maksatnama

Arassalamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Arassalamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Arassalamak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bäsleşigi ýeňip geçmek we bazardaky iň güýçli gurama bolmak isleýän guramalar tarapyndan arassalaýyş programmasy zerur. USU-Soft hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen arassalaýyş ulgamy, köp hereketleri awtomatiki ýerine ýetirýän aýrylmaz kömekçi bolýar. Programmistlerimizden arassalaýan kompýuter programmasy kemsiz işleýär we doly optimallaşdyrylýar. Goşmaça programma üpjünçiligini satyn almaga zerurlyk ýok, sebäbi ulgam guramanyň ähli zerurlyklaryny öz içine alýar. Maliýe çeşmeleriniň köpüsini tygşytlarsyňyz, sebäbi diňe bir korporasiýanyň ähli zerurlyklaryny öz içine alýan bir programma satyn alarsyňyz. Mundan başga-da, arassalanan programma üpjünçiligini köne enjamlar bilen hem ulanyp bilersiňiz. Kompýuterleri we monitorlary täzelemegiň zerurlygy ýok, sebäbi programma üpjünçiligi köne wagty programma üpjünçiligi gaty kyn şertlerde işlemek üçin gowy uýgunlaşdyrylan. Şol bir wagtyň özünde, arassalaýyş programmasy kynçylyksyz işleýär, sebäbi gowşak kompýuterde gurlan hem bolsa öndürijiligini peseltmeýär.

Arassalaýjy kompýuter programma üpjünçiligini ulanyp, müşderi maglumatlary ýa-da maslahat üçin önümi ýa-da hyzmaty satyn alan müşderileriň gatnaşygyny hasaplaň. Bu işgärleriň netijeliligini hasaplamagyň we hünärmenleri biri-biri bilen deňeşdirmegiň ýeke-täk usulydyr. Dolandyryjylaryň haýsysynyň resmi borçlaryny ýerine ýetirmekde göreşýändigini we buýruklary dogry ýerine ýetirmekden ýüz öwürýändigini anyk bilýärsiňiz. Hünärmenlerimiziň arassalaýyş programma üpjünçiliginden peýdalanyň we öňdebaryjy orny eýeläň. Üçünji tarap programma üpjünçiliginiň gatnaşmazdan aksiýalary we buhgalter ýazgylaryny dolandyryp bilersiňiz. Aboveokardaky ähli funksiýalar ulgamyň işleýşine esaslanýar we ýokary hünärli ulgamlardan pes däl. Programma üpjünçiligi düşnükli we ýönekeý bolmaga mümkinçilik berýän modully ulgamda guruldy. Her aýratyn blok, aslynda öz funksiýalary we wezipeleri üçin jogapkär aýratyn widjetdir. Bu bölüm hatda tejribesiz adamlara işlemäge we buýruklara çalt öwrenişmäge we çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, işgärlere hödürlenýän gurallaryň görnüşine çalt öwrenişmek üçin dürli görnüşleri hödürledik.

Bu gurallary baglanyşdyryp bilersiňiz we belli bir buýruga geçseňiz, ulanyjy aýratynlyk habarnamasyny alýar. Ulgamyň aýratynlyklar toplumyny doly bilýän bolsaňyz, bu aýratynlygy öçürip bilersiňiz. Arassalaýjy kompaniýaňyz bar bolsa, ýöriteleşdirilen ulgam bolmasa edip bilmersiňiz. Programmada bar bolan buýruklary tapmak we bulaşdyrmak üçin aňsatlaşdyrdyk. Mundan başga-da, programmada hereket taýmeri bar, onuň kömegi bilen her bir işgäriň işini nädip çalt ýerine ýetirýändigi barada maglumatlary bellige alyp bilersiňiz. Ofis amallaryny çaltlaşdyrmaga kömek edýän ýerine ýetirilen hasaplamalaryň algoritmini çalt üýtgedip bilersiňiz. Birnäçe gatda maglumat görkezmek, ozal guramaňyzyň enjamlarynyň bir bölegi bolmadyk bolsa, uly monitor satyn almagy öçürmäge mümkinçilik berýär. Bar bolan monitorda birnäçe gatda maglumat tertipläň we boş ýer tygşytlaň. Şeýlelik bilen, goşmaça enjam satyn almak üçin çykdajylary azaldyp bilersiňiz.

USU-Soft hünärmenleri tarapyndan arassalaýyş programmasynyň işi, bu kärhanada hünär işlerini ýerine ýetirýän işgärleriň sanyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär. Programma adamdan has gowy; hasaplamalar, ägirt uly maglumat akymlary bilen işlemek we ş.m. ýaly meseleleriň üstünde işleýär. Mundan başga-da, aýratynlyklaryňyza görä islendik aýratynlyklary goşup bilersiňiz. Hünärmenlerimiz bilen habarlaşyp, teklibiň düýp manysyny düşündirmek ýeterlikdir we täze bir programma düzüp başlarys ýa-da bu meseläni bilmek bilen bar bolan programmany kämilleşdireris. USU-Softumşak Tehniki Goldaw Merkezine ýüz tutuň we bazardaky iň ösen gurama boluň. Size iň jikme-jik maslahat berýäris we hatda arassalaýyş programmasynyň aýratynlyklaryny hem hödürläp bileris. Munuň üçin tehniki goldaw merkeziniň işgärleri bilen habarlaşmaly, olar size zerur zatlaryň hemmesini düşündirer. Saýlamak üçin taýýar çözgütlerden başga-da, täze programmalar üçin sargyt goýup bilersiňiz. Ulanyjy üçin gaty amatly, sebäbi hakyky tehniki meselä laýyklykda öz ösen programmaňyzy gurup bolýar.

Arassalaýyş guramalarynyň kompýuter programmasyny ulanyjy diňe başlangyç maglumatlary programma ýygyndysyna dogry girizmeli; galan hereketler emeli intellekt bilen doly ýerine ýetirilýär. Ulgam ýalňyşlyk goýbermeýär we adam kemçiliklerinden azat. Ulgam dargamaýar we bozmaýar, kesel rugsady ýa-da günortanlyk arakesmesini bermek zerurlygy ýok. Mundan başga-da, arassalaýyş programmamyz aýlyk tölemeli däl; programmany diňe bir gezek satyn almaly we çäklendirmesiz ulanmaly. Arassalaýyş programmamyzyň amatly bahalarda we gowy şertlerde satyn alynýandygyny bellemelidiris. Dostlukly nyrh syýasatyny alyp barýandygymyz üçin abuna ýazylmagyňyz hökman däl. Arassalaýjy guramalar üçin kompýuter programmamyzy ulanyň we maglumatlar bazasynda saklanýan maglumatlaryň howpsuzlygy barada alada etmersiňiz. Esasy maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy bar. Operasiýa ulgamy zaýalanan ýa-da enjam näsazlygy ýüze çykan halatynda möhüm maglumatlaryňyzy howpsuz saklamaga kömek eder. Saklanan maglumatlary uzak diskden ýükläp we islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Kompaniýanyňyzyň gurluş bölümlerini internet ýa-da ýerli ulgam arkaly birikdirmäge mümkinçilik berdik.

Şahamçalaryňyzy birleşdiriň we utgaşdyrylan maglumat bazasyny dörediň. Korporasiýaňyzda işleýän her bir menejer, kompaniýa üçin peýdaly ähli maglumatlara päsgelçiliksiz girýär. Kompýuter arassalaýyş programmasyny işletmek, bazardaky bäsdeşlikden ep-esli artykmaçlyk berýär. Işgärleriň sanyny azaldyp bilersiňiz we has netijeli işlärsiňiz. Häzirki dilleri öz içine alýan iň täze dil paketini gurduk. Terjime kepillendirilen hünärmenlerimiz tarapyndan geçirildi we hiç hili ýalňyşlyk ýok. Her dolandyryjynyň öz şahsy hasaby bar. Kompýuter arassalamak programmasyna gireninde ulanyjy giriş kodlaryny girizýär we şahsy hasabyna girýär. Aýry-aýry interfeýs sazlamalary we beýleki möhüm konfigurasiýalar hasapda saklanýar. Her girişde parametrleri täzeden saýlamagyň we şeýlelik bilen wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok. Ordingazgyny iň amatly görnüşde düzüp bilersiňiz we programma üpjünçiligimizi hiç hili kynçylyksyz ulanyp bilersiňiz. Programmamyz, adaty ofis programma formatlarynyň faýllaryny aňsatlyk bilen tanadýar. Arassalaýyş programma üpjünçiligini ulanyp, maglumatlary eksport edip we import edip bilersiňiz.

Awto-doly resminamalara girip bilersiňiz. Diňe zerur maglumatlary bir gezek girizmeli we şablony ýatda saklamaly. Mundan başga-da, käbir üýtgeşmeler bolan ýagdaýynda saklanan mysallary ulanmak we täze resminamalary çalt döretmek mümkin. Kompaniýanyňyzyň durmuşynda iň möhüm wakalary ýada salmak üçin USU-Soft kompýuter arassalaýyş programmasyny ulanyň. Emeli intellekt möhüm bir waka barada derrew duýduryş görkezýär, şonuň üçin olary ýatdan çykarmaň. Programmada oňat dizaýn edilen gözleg motory gurduk. Ulgamyň kömegi bilen zerur maglumatlary çalt we aňsat tapyp bilersiňiz. Ulanylan marketing gurallarynyň täsiri barada jikme-jik hasabatlara girip bilersiňiz. Bu, kompýuter arassalamak programmasy arkaly mümkin boldy. Emeli intellekt statistiki maglumatlary ýygnaýar we grafiklerde we diagrammalarda wizual maglumatlar displeýi görnüşinde dolandyryjylara hödürleýär. Wizuallaşdyrmak arassalaýyş programmamyzyň güýji. Diňe wizual çyzgylaryň we diagrammalaryň toplumyny däl, eýsem olary gaýtadan işlemek üçin baý funksiýany hem hödürleýär. Bar bolan grafikalary aňsatlyk bilen öwrüp we dürli tarapdan görüp bolýar. Grafalaryň we diagrammalaryň aýry-aýry elementlerini öçürip bilersiňiz, bu bolsa bu elementlerde şöhlelenýän elýeterli maglumatlar bilen has jikme-jik tanyşmaga mümkinçilik berýär.