Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk hasaby

Lukmançylyk hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmançylyk hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lukmanlar üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, bölekler bilen tölenen ýagdaýynda has möhüm bolan işleriniň göwrümini hasaba almak üçin lukmanlaryň netijeli hasaba alnyşyny guraýar we hassanyň alan teswirnamasyny, baş lukman tarapyndan bahalandyrylýar we ş.m. barlaýar. Amallary awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin lukmanlaryň buhgalteriýasyny ulanmak, ilkinji nobatda hassalary kabul ediş wagtynda işlän wagtyňyz amatly elektron gollanmalaryny hödürleýär, mysal üçin diagnozy kesgitlemek we onuň üçin bejeriş protokolyny saýlamak. Lukman kömekçi buhgalteriýa programma üpjünçiligi, “aňsat” açylýan kömek penjireleri görnüşinde “hünärmen” mümkinçiliklerine düşünýär, bu lukmanlaryň hassalaryň lukmançylyk ýazgylaryny ýöretmek we doldurmak üçin sarp edýän wagtyny düýpgöter azaldýar. Şeýle penjirelerde lukmanlar keseliň alamatlary bolan näsaglaryň arz-şikaýatlaryna we ýagdaýyny beýan edenlerinde elektron lukmançylyk ýazgylaryna ýazylanda, Halkara keselleriň klassifikasiýasynyň sanawy görkezilýär. Bu alamatlaryň aşagynda lukmançylyk kömegini hasaba alyş programmasy mümkin diagnozlaryň sanawyny görkezýär we lukmanlar iň laýyk hasaplaýanlaryny saýlaýarlar. Edil şonuň ýaly, saýlanan deslapky diagnoz üçin lukmanlaryň buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak programmasy birnäçe bejeriş protokolyny hödürleýär, şolaryň arasynda lukmanlar öz nukdaýnazaryndan iň dogrysyny saýlaýarlar. Öňdebaryjy lukmançylyk buhgalteriýa programmasynyň şeýle aýratynlyklary sebäpli diagnozlaryň takyklygy ýokarlanýar, sebäbi lukmanlar gysga wagtyň içinde birnäçe deň-duşlaryny seljermegi başarýarlar.

Memoryatlaryny tygşytlamak we dogry bejergini saýlamak, ýene-de analoglaryň arasynda saýlamak.

Professionalshli hünärmenler, kompýuter bilimleriniň derejesine garamazdan, USU-Softumşak lukmançylyk hasaby awtomatlaşdyryş programmasy bilen işläp bilerler, sebäbi ösen programma ýönekeý interfeýs, amatly nawigasiýa we maglumat görkezişiniň düşnükli gurluşy bar. Maglumat penjirelerinden başga-da, lukmançylyk buhgalteriýa hasaba alyş programmasy, ähli lukmançylyk resminamalaryny elektron görnüşinde we Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan hasaba alyş we gözegçilik meýilnamasynyň ulanylýan ýurdunda döredilen formata doly hödürleýär. Bu ýerde lukmançylyk hasapçylyk maksatnamasynyň ähliumumydygyny we köp sanly iş dilleriniň we walýutalarynyň bardygyny bellemek gerek, lukmançylyk görnüşleriniň görnüşi döwletiň talaplaryna uýgunlaşmak aňsat. Lukmançylyk buhgalter hasabatyny dolandyrmak programmasy, bellige alyş tertibi ýaly doldurylan we lukmanlar üçin hassalaryň haýsy duşuşyga geljekdigini öňünden görüp bilmekleri ýaly ýazgylary ýöretmegiň beýleki görnüşlerini hem hödürleýär. Işgärleri tertipleşdirmek we yzarlamak üçin saglyk hasaba alyş programma üpjünçiligi hünärmenleri müşderileri hassahananyň beýleki hünärmenlerine ugratmaga çagyrýar. Hasaba hassany bellige alanyňyzda, özüne bellenip bilinjek hyzmatlaryň we proseduralaryň doly sanawy bilen bir forma taýýarlanýar.

Tassyklanylandan soň tassyklananlar ýaşyl baýdak bilen bellik edilýär. Lukman hassany ikinji gezek bellemek üçin özbaşdak hasaba alyp biler we öňki diagnozy tassyklamak üçin ony beýleki hünärmenlere belläp biler. Şeýle başlangyçlar lukmançylyk edarasynyň ýolbaşçylary tarapyndan höweslendirilýär we belli bir göterim bilen sylaglanyp bilner. Lukmanyň buhgalteriýa programmasynyň aýlyk haklaryny habar beren işiniň mukdaryna we kär derejesine görä hasaplaýandygyny bellemelidiris. Şeýlelik bilen, ösen buhgalter programmasynyň reýtingi näçe ýokary bolsa, aýlyk töleg şonça-da ýokarydyr. Döwrebap lukmançylyk buhgalteriýa programmasy, hassanyň sapary tassyklanan we meýilnamanyň özi ýatda saklanýan tertip boýunça tertipnamalary ýazga alýar.

Gynansagam, az adam hassahanalara baryp görmändikleri bilen öwünip biler. Köpümiz lukmana ýygy-ýygydan baryp görmeli bolýarys, sebäbi iň bolmanda möwsümleýin dümewi we beýleki ýokançlyklary we töweregimizde ýaýran howplary tutýarys. Şonuň üçin bu edaralar adamlaryň köp ulanýan ýerleri. Şonuň üçin bu ýerleri hyzmatyň çäginde mümkin boldugyça amatly etmek zerurdyr. Belli bir ülňüleriň we düzgünleriň berjaý edilmegi üçin nobatlar bolmaly däl we belli bir sosial aralyk talaplary girizilmeli. Muny gözegçilikde saklamak kyn däl, esasanam edarada hyzmatlar, adamlar we neşe serişdeleri bilen üpjün etmek üçin el bilen hasapçylyk ulgamy bar bolsa. Bagtymyza, ýokarda agzalan ähli işleri ýerine ýetirmek üçin adam resurslaryny ulanmakdan has gowy, has çalt we has takyklygy üpjün edýän usul bar. Bu usul awtomatlaşdyryş diýilýär. Amallary awtomatlaşdyrmak eýýäm adam durmuşynyň köp ugurlaryna aralaşdy. Mundan başga-da, hassahanalaryň köpüsini ýeke we köp wagt talap edýän amallary awtomatlaşdyryp dolandyrýarys!

USU-Soft hassahanasynyň buhgalteriýa we lukman meýilnamalaşdyryş programmasy, guramaňyzdaky bulam-bujarlygy hiç zat başaryp bilmez öýdýän bolsaňyzam, islendik hassahana sargyt getirip biler! Amaly optimizasiýa we hil gözegçiligi üçin buhgalter programmasy ajaýyp işleýär we kompaniýanyňyzyň işiniň köp tarapyny berk gözegçilikde saklaýar. USU-Soft - Geliň hassahanalary has gowulaşdyralyň!