Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmanlar bilen duşuşmak üçin maksatnama

Lukmanlar bilen duşuşmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmanlar bilen duşuşmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmanlar bilen duşuşmak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Uly lukmançylyk edaralarynda we hassahanalarda işgärler köp maglumatlary ähli maglumatlary bitewi ulanyp bilmeýänlerinde köp meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, sebäbi maglumatlaryň mukdary köp, ýalňyşlyklar we düşünişmezlikler ýüze çykýar. Käwagt zerur maglumatlaryň ýoklugy sebäpli lukmana baryp görmegiň bir-birine gabat gelýän pursatlary hem bolýar. Bularyň hemmesi, lukmanlaryň bellänleri köne we indi öňküsi ýaly işlemeýän adaty el bilen işlenip düzülýär. Datahli maglumatlaryň bir ýerde saklanmagy üçin lukmanlaryň bellemegi üçin bitewi lukmançylyk programmasy durmuşa geçirilmelidir, bu işgärleriň işini ýeňilleşdirer we ähli maglumatlary birmeňzeş ýygnaýar. Lukman bellemek üçin şeýle lukmançylyk programmasy USU-Soft bolup, lukman bilen bir wagtyň özünde ähli kompýuterlerden lukman bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär, wagtyňyzy köpeltmezden we lukmanlaryň işini bozmaz. USU-ýumşak lukman bellemek programmasy, gündelik resminamalaryňyz bilen size kömek edýän ýörite programma. Bu maksatnama, lukman gözegçiligi üçin bitewi lukman bellemek programmasy bolup, öz işini mümkin boldugyça gowy ýerine ýetirýär. Lukman bellemek programmasy, belleniş maglumatlary, lukmançylyk teklipleri we resminamalary we guramany optimizirlemäge kömek etjek beýleki möhüm maglumatlary saklaýan bir maglumat bazasynda maglumatlary ýygnaýar. Şeýle hem, lukmany bellemek programmasynda kompaniýanyň işine girmäge kömek edýän köp sanly analitiki gural bar. Olaryň hemmesi maglumat bazasyna birikdirilen ähli kompýuterlerde saklanýar. Mundan başga-da, hassalar lukmanyň ýanyna, lukmanyň gözden geçirilmegi ýa-da lukmanyň maslahaty üçin programmada hasaba alnyp bilner we bu maglumatlar bir maglumat bazasynda hem saklanar! Şol bir wagtyň özünde, lukmanlar bilen duşuşygyň tertibi işgärlere bu barada habar berýändigi sebäpli, bir-biriniň üstünden düşýän wagt soragdan çykýar.

Lukmanlar bilen ýörite katalogda belleniş programmasyna hökmany suratda ähli lukmançylyk diagnozlary, alamatlar we beýleki taraplar goşulyp bilner, şonuň üçin işgärleriňiz bu teklipleri lukmançylyk resminamalary, hassalyk kartoçkalary we beýleki lukmançylyk resminamalary bilen çalt dolduryp bilerler. Müşderi kartoçkalaryny doldurmagy awtomatlaşdyrmak we olaryň lukmançylyk taryhy işgärleriňize öz wezipelerini has çalt ýerine ýetirmäge kömek edýär we müşderileriňiziň şahsy maglumatlarynyň ýitmegini aradan aýyrýar. Mundan başga-da, lukman bellemek programmasy hatda hyzmatdaşlaryňyzyň göterimini hasaba almak üçin müşderi saparyny döredeninde ugrukdyrma görnüşini hem ulanyp biler. USU-Softumşak lukman bellemek programmasy saglygy goraýyş guramasy üçin iň gowy saýlawdyr, sebäbi edaranyň bitewi maglumatlar binýadyny döretmäge we birnäçe esse gowy işlemäge mümkinçilik berýän giň funksiýa bar!

Öwredilen we höweslendirilen işgärleri saklamak üçin olary tapmak ýeterlik däl (bu gaty kyn, şonuň üçin olary “ösdürip ýetişdirmek” has täsirli). Işgärlere yzygiderli gözegçilik edilmeli. Olary dogry ýola gönükdiriň, şol bir wagtyň özünde her gün 'söweş meýdanynda' bolmaz. Işgärleri yzygiderli “gözegçilik” bilen bölmäň. Bu işgäri KPI-leri yzarlamak arkaly has gowy edip bolýar. Gündelik girdeji bolsun ýa-da gündelik girdeji bolsun ýa-da kabul edijiniň belleniş derejesi, müşderiniň öwrüliş tizligi (gaýtalanýan saparlaryň göterimi) ýa-da yzygiderli müşderileriň pikirlerini yzarlamak ýaly ownuk-uşak zatlar bolsun. Muny nädip edip bilersiňiz? Iň aňsat usuly, USU-Softumşak ýygnaklara gözegçilik programmasyny ulanmak. Ondaky esasy maglumatlary belläň (baryp görmek, hyzmatlar, müşderi maglumatlar bazasy). Islän wagtyňyz telefonyňyza hakyky görkezijileri goýup bilersiňiz. Bu maglumatlara ünsi jemläp, işgärleriňiziň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Haýsy hünärmeniň wezipeleri çözmäge has ukyplydygyny, haýsy işgäriň has köp girdeji getirýändigini we haýsysynyň has köp girdeji gazanýandygyna düşünýärsiňiz. Kimi höweslendirmelidigini we kimi höweslendirmelidigini bilýärsiň. Toparyňyza ösüş üçin anyk görkezmeler berip bilersiňiz.

Müşderini özüne çekmegiň iň gowy usuly köpçülige aýan etmekdir. Lukmanlar üçin öz hünärleri barada gürleşmek üçin mümkinçilik gözläň. Healtherli saglyk ýarmarkalarynda, aýallar toparlarynda we işewür klublarynda çykyş ediň. Lukmanlar köp gürleşip we paýlaşyp bilerler, sebäbi her gün işleriniň netijesini görýärler - hassalar. Şol bir soraglara jogap berýärler, ideg we öňüni alyş düzgünlerini, işiniň we klinikanyň işiniň ýörelgelerini, enjamlaryň artykmaçlyklaryny, ädimme-ädim bejeriş kurslaryny, şeýle hem çykdajylary hasaba almagyň ýörelgelerini düşündirýärler. Iş proseslerini awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlygy (meselem, resminamalary çap etmek, işgärleriň aýlyklaryny hasaplamak, müşderilere baryp görmegi ýatlatmak, hyzmatyň hili barada soramak we ş.m.) artykmaçlygy görnüp dur, sebäbi bu amallarda işgärleriň wagty we adam ýalňyşlyklary azalýar.

Müşderileriň size yzygiderli gaýdyp gelmegini üpjün etjek hyzmatyň görnüşini nädip bermelidigi barada gürleşeliň. Müşderileriňizi baýramçylyk bilen gutlamagy ýatdan çykarmaň: Täze ýyl, 8-nji mart, doglan gün we ş.m. Müşderileriňiz gutlagyňyzy alanda haýran galarlar. USU-Soft programmasyndaky doglan gün habarnamalary ýaly bir funksiýa muňa kömek edýär. Indi doglan güni bolan adamy tapmak ýa-da aýratyn faýl saklamak üçin tutuş maglumat bazasyndan geçmeli däl; programma doglan günüňizi ýada salýar. Bu wagt tygşytlamaga we müşderiniň wepalylygyny gazanmaga kömek edýär.