Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk merkezi üçin maksatnama

Lukmançylyk merkezi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmançylyk merkezi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmançylyk merkezi üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lukmançylyk merkezi üçin maksatnama diňe bir müdiriň işini aňsatlaşdyrman, eýsem has täsirli hem edip biler. Saglygy goraýyş gurşawynda işleýän wagtyňyz, prosesleriň hiline we netijeliligine gözegçilik etmek düýbünden zerurdyr. Klinikany dolandyrmakdaky her bir ýalňyşlyk beýleki ugurlara garanyňda has gymmat. Işlemeli maglumatlaryňyzyň mukdary hem gaty köp. Şonuň üçin ideg merkeziniň müdirine köplenç iş proseslerini optimizirlemek üçin güýçli gural gerek. Saglyk merkeziniň programmasyny çeşmeden göçürip alyp bilersiňiz. Saglyk merkeziniň buhgalteriýasy üçin USU-Soft programmasy, iň giň mümkinçilikleri bolan köp gurallary hödürleýär. Lukmançylyk öýüniň buhgalteriýa programmasy, lukmançylyk öýüni, stomatologiýa tejribesini, dermanhanany ýa-da başga bir hassahana guramasyny netijeli dolandyrmak üçin zerur zatlary üpjün edýär. Lukmançylyk öýüni dolandyrmak maksatnamasy ähliumumydyr. Diňe dürli lukmançylyk edaralarynda däl, eýsem kompaniýanyň dolandyryşynyň dürli ugurlarynda hem ulanyp bilersiňiz. Lukmançylyk öýünde buhgalteriýa kepillendiriş programmasy maglumatlary dolandyrmak, analitiki meýilnamalaşdyrmak, işgärleri dolandyrmak we başga-da köp ugurlary öz içine alýar. Bu lukmançylyk merkeziniň buhgalteriýa programmasy size çylşyrymly iş dolandyryşyny we ozal ünsüňizi çekip bilmedik taraplara gözegçilik etmegi üpjün edýär. Lukmançylyk merkeziniň buhgalter dolandyryş programmalary geçirilenden dessine maglumatlar binýady emele gelip başlar. Onda dürli önümler, şahsyýetler, hyzmatlar we amallar hakda çäksiz maglumat bar.

Önümiň beýanynda iň ownuk nuanslary kesgitläp bilersiňiz, müşderiler we işgärler üçin diňe bir habarlaşmak üçin maglumat däl, eýsem beýleki ähli zerur maglumatlar hem girizilýär. Amatly gözleg motory maglumatlar bazasynda zerur maglumatlary tapmagy aňsatlaşdyrýar. Bejeriş merkezinde islendik maglumatlary gözlemek optimallaşdyrylýar, wagt tygşytlanýar we maglumatlary tertipli saklaýar. Bar bolan maglumatlara esaslanyp, merkezi netijeli dolandyrmagy aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Maglumatlary gaýtadan işlemek we ulanmak üçin dürli gurallara girmek üçin lukmançylyk merkeziniň buhgalteriýa programmasyny göçürip almak ýeterlikdir. Lukmançylyk merkezimiziň buhgalteriýa programmasynda analitiki hasaplamalary ýerine ýetirip bilersiňiz, girdeji we çykdajy statistikasyny göz öňünde tutup bilersiňiz we gelýänler üçin aýratyn baha berip bilersiňiz. Kompaniýanyň seljeriş işlerinde çylşyrymly hasabatlaryň ulanylmagy lukmançylyk merkeziniň işini giňeltmek we işini gowulandyrmak üçin has köp mümkinçilik açýar. Şeýle hem, lukmançylyk öý dolandyryş programmamyzy näme üçin göçürip almalydygyňyz hakda pikir edip bilersiňiz. Jogap ýönekeý. USU-Soft-yň lukmançylyk buhgalteriýa programmasy, ähli derejeleriň we dürli guramalaryň ýolbaşçylary üçin ýörite döredildi. Şol bir wagtyň özünde dürli ugurlardaky işleri netijeli dolandyrmaga, ösdürmäge we gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýän çylşyrymly toplumy dolandyrmak üçin amatlydyr. Bäsdeşlik hemişe howp abanýan işde dolandyryjy hemişe öňe gitmegiň ýoluny gözlemeli. Bu saglygy goraýyş hasaba alyş programmasy, saglygy goraýyş işini dolandyrmak üçin iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Döwrebap usullar saglygy goraýyş guramasynyň işini gowulaşdyrmaga we bäsdeşlerden netijeli tapawutlanmaga kömek edýär. Kompaniýada ýokary takyklyk, gowy gurama we tertip sebäpli müşderiler üçin has özüne çekiji.

USU-Soft programmasyny döredijilerden saglyk hasaba alyş programmasyny almak kompaniýanyň işini optimizirlemekde ajaýyp ädim bolar. Wagt talap edýän we köplenç äsgerilmeýän köp prosesi üstünlikli awtomatlaşdyryp bilersiňiz. Şeýle hem, satyn alşyňyzy kesgitlemek üçin “AutoControl” -ny demo re iniminde göçürip alyp bilersiňiz. Lukmançylyk öýüni dolandyrmak programmasy önümçilikde ulanylýan çeşmeleri rasionallaşdyrýar, şonuň üçin her elementi iň ýokary mümkinçiliginden peýdalanyp bolar.

Müşderiler näme üçin lukmançylyk merkeziňizden çykýarlar? Häzirki wagtda ajaýyp hyzmat bermeýän bolsaňyz, müşderileri ýitirýärsiňiz! Diňe hyzmatlary bermek ýeterlik däl; ajaýyp hyzmatlary bermeli. Recordsazgylaryň üýtgemegi ýa-da müşderi maglumatlarynyň ýoklugy sebäpli müşderi nägile bolup, ýerine çalyşýar. USU-Soft programmasy, hyzmatyňyzy gowulandyrmakda hökman iň gowy kömekçiňiz bolar. Hyzmatyňyzy ep-esli gowulaşdyrmaga kömek etjek iň möhüm aýratynlyklar toplumyny hödürledik. Müşderi maglumat kartasy (diňe doly ady bilen däl, eýsem 'halaýan hyzmatlar' we 'halaýan hünärmen', doglan gün we goşup boljak beýleki maglumatlar bilen hem amatly bellik gündeligini alarsyňyz (müşderileri ýazga alanyňda ýalňyşlyklaryň sanyny azaldýar). SMS habarnamalary we SMS ýatlatmalary (müşderilere baryp görmeklerini amatly görnüşde ýatlatmak we mahabat we ýörite teklipler hakda aýtmak aňsat), resminamalar (ähli zerur resminamalary göni müşderiniň kartasyna ýazdyryň). Şeýlelik bilen, görkezişler sebäpli ýitgileri azaltmak bilen, diňe bir ýazgyňyzy ep-esli ýokarlandyrman, girdejiňizi we girdejiňizi hem artdyrarsyňyz! USU-Soft öňküsinden has aňsatlaşdyrýar! Programmanyň ähli gözegçilik amallaryny dolandyrmak ukybyna şübhe bar bolsa, siziň bilen gürleşip, programmanyň aýratynlyklaryny jikme-jik ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal.