Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk edaralary üçin maksatnama

Lukmançylyk edaralary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmançylyk edaralary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmançylyk edaralary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompaniýalaryň kompýuterleşdirilmegi sebäpli saglygy goraýyş edaralary üçin programmalar barha artýar. Medisina edaralary üçin kompýuter dolandyryş programmalary gündelik iş proseslerini ep-esli ýeňilleşdirip, müşderiler we işgärler üçin işde rahatlyk berip biler. Bu saglygy goraýyş edaralaryny dolandyrmak maksatnamalarynyň biri USU-Soft. Bu maksatnama, saglygy goraýyş edarasyny guramaga kömek edýär. Bu maksatnama, saglygy goraýyş boýunça özboluşly hasaba alyş programmasy bolup, kompýuterleşdirilen buhgalter hasabatyny we kompaniýanyň doly maglumat bazasyny saklamak üçin zerur bolan ähli funksiýalary birleşdirýär. Internetde: 'lukmançylyk edaralaryna gözegçilik programmasy', 'lukmançylyk edaralarynyň buhgalteriýa programmasy', 'lukmançylyk edaralaryny geçirmek programmasy' we ş.m. ýaly soraglar üçin gözleýän bolsaňyz, gözleýän zadyňyzy tapdyňyz! Lukmançylyk edarasyny dolandyrmak üçin “USU-Soft” kompýuter programmasy öwrenmek aňsat, kompýuter çeşmelerinden talap etmeýär we işleýşi sebäpli gözleg merkezi ýa-da a bolsun, islendik lukmançylyk guramasynyň özi bilen işlemegine düýbünden mümkinçilik berýär. barlaghana. Lukmançylyk desgalarymyzy dolandyrmak programma üpjünçiligimiziň kömegi bilen kompýuterleşdirilen müşderi ýazgylaryny, synag kartalaryny ýa-da hassa kartalaryny kompýuterleşdirilen hasaba almagy dolandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, lukman çalşygynyň tertibini aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz, hassalary hasaba almagy awtomatlaşdyryp bilersiňiz, berilýän hyzmat üçin materiallaryň sarp edilişini hasaplap bilersiňiz we ş.m.

Lukmançylyk merkezimiziň kompýuter programmasyna gözegçilik etmeginiň kömegi bilen, müşderiler bilen gowy iş tizligini üpjün edip bilersiňiz we işgärleriňiziň eden ähli hereketlerini görüp we gözegçilikde saklap bilersiňiz. Lukmançylyk dolandyryş kompýuter programmasy hökman kompaniýanyňyzyň iň gowy kömekçisi bolar we gündelik işiňizi optimallaşdyrar. Saglygy goraýyş edarasynyň dolandyryş programmasy arkaly awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen işgärleriňiz we kanagatlanarly müşderileriňiz üçin amatly iş üpjün edip bilersiňiz.

Birnäçe aý öňünden atsaňyz we müşderileri öňünden ýazylmaga höweslendirseňiz, möwsümleýin pese gaçsa-da müşderileriň gelmegi üçin gowy bir mümkinçilik bar. Näsaga haýsydyr bir giňişleýin hyzmat berlendigini we dört aýyň içinde ýene-de isleýändigini aýdalyň. Elbetde, işgärleriň meýilnamasyny dört aý öňünden dolandyrmagyňyz gaty ähtimal. Thatöne şol müşderini habar bermeseňiz, olaryň size gaýdyp gelmezinden dört aýdan gowrak wagt bolmagy ähtimal. Has beteri, bäsdeşiňize gider. Örän bäsdeşlik gurşawynda muny alyp bilmersiňiz. Soňra USU-Softumşak saglygy goraýyş hasaba alyş programmasy we gurlan 'garaşmak sanawy' funksiýasy size kömek edýär! Teklip edilýän sapar senesinde müşderi bilen gepleşik geçirmäge razy bolanyňyzda, şol senäniň tertibi kesgitlenende muny etmelidigiňizi habar alarsyňyz. Diýmek, şol müşderä jaň edip, ýakyn wagtda boljak sapar barada duýduryş berip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diňe bir duşuşygy ýerine ýetirmeýärsiňiz we girdejini ýitirmeýärsiňiz - müşderini lukmançylyk edarasyna "baglaýarsyňyz" we başga bir ýol gözlemäge hiç hili sebäp bolmaz.

Indi dolandyryjylary we hünärmenleri uzak wagtlap taýýarlamagyň zerurlygy bolmaz - ösen programmanyň işleýşi doly rollara bölünýär we işgärleriň her kategoriýasy üçin diňe iň zerur funksiýalary öz içine alýar. Indi gereksiz ädimler we 'bulaşyk interfeýs' ýok. Işgärleriňiziň işine gözegçilik etmek mümkin däl zat däl! Her bir işgäre zerur funksiýany belläň, indi işgärleriň ähli funksiýalara girip biljekdigi barada alada galmaň, sebäbi çäkleri özüňiz kesgitleýärsiňiz. Direktordan başga ähli modullary hasaba alýan lukmançylyk edarasynyň programmasyndaky çäklendirmeler sebäpli öz maglumat bazanyňyzyň howpsuzlygy barada alada etmegi bes edip bilersiňiz. Maglumat bazasyna doly girmek we düşürmek diňe siziňki! Çäklendirilen işleýşi sebäpli hasabatlara we analitiki maglumatlara diňe menejerler girip bilerler, bu bolsa maglumat saklamak barada alada galmajakdygyňyzy aňladýar.

Kompaniýanyň şu gün, ertir, indiki hepde we hatda indiki ýyl üstünlikleriniň dolandyryja, netijeliligine we işine baglydygy hiç kim üçin syr däl! Şeýle-de bolsa, köplenç saglygy goraýyş edarasynyň müdiriniň ünsi “dargaýar”, sebäbi birnäçe gündelik meseleleri çözmeli bolýar, şonuň üçin netijelilik tebigy ýagdaýda peselýär. Meseleleri çözmegiň syry meseläni we gözegçilik prosesini guramakda! Galyberse-de, dolandyryjynyň bu işi meýilleşdirmek we ösdürmek üçin ýeterlik wagty bolmaly. Şeýle bolmasa, girdeji artmaz, ösüş bolmaz we ulalmaz. Dolandyryjy hökmünde gündelik meseleleriň ýüküni ýüküňizden aýyrmak we kompaniýanyňyzyň ösüşine nähili gatnaşmak isleýändigiňizi pikir ediň. Işgärleriňiziň has tertipli we işjeň bolmagyny isleýärsiňizmi? Has köp gazanmak, işiňizi dolandyrmaga we ösdürmäge ünsi jemlemek we şol bir wagtyň özünde has boş wagtyňyz barmy? Indi mümkin! USU-Soft-yň ösen saglygy goraýyş hasapçylyk programmasynyň kömegi bilen, işiňizi giňeltmäge we özüňize, maşgalaňyza we syýahatyňyza has köp wagt sarp edip bilersiňiz, girdejiňizi ýitirmersiňiz we işiňiz hökman hemişeki ýaly dowam eder! Ulgamymyzy üstünlikli guran müşderilerimiziň käbir pikirlerini okamak isleseňiz, size zerur zatlary tapjak web sahypamyza hoş geldiňiz.