Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama

Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmançylyk hasaby üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Täze kompýuter tehnologiýalarynyň ösmegi bilen, lukmançylyk merkezlerinde ähli buhgalteriýa zerurlyklaryny bir platforma birleşdirjek saglyk hasaby programmasyny has köp talap edýär. Şeýle lukmançylyk ýazgylary hasaba alyş programmasy lukmançylyk edaralarynyň çylşyrymlylygyny aradan aýyrmaga we ähli işgärler üçin ýokary hilli iş döretmäge kömek edip biler. Gynansagam, häzirki zaman tehnologiýa bazarynda saglyk hasaba alyş programmalary gaty az, şonuň üçin şeýle ýöriteleşdirilenligi sebäpli buhgalter hasabaty programmalary seýrek bolýar. Saglygy goraýyş hasapçylyk programmalarynda ýöriteleşenimiz we islendik saglyk ideýasyny durmuşa geçirip bilýändigimiz üçin kompaniýamyz size şeýle saglyk hasaba alyş programmasyny hödürlemek isleýär. Saglygy goraýyş hasabatymyza USU-Soft programmasy diýilýär. Saglygy goraýyş hasaby programmasy, saglygy goraýyş edarasynyň bar bolan funksiýalaryny birleşdirýär we buhgalter hasabatyny täze derejede dolandyrmaga mümkinçilik berýär! USU-Softumşak lukmançylyk buhgalteriýa programmasynyň işleýşi örän giň we şonuň üçin hassahana, klinika, massa room otagy ýa-da oftalmologiýa bölümi bolsun, islendik iş üçin amatly. USU-Softumşak lukmançylyk hasaba alyş programmasynda poliklinikada ýa-da hassahanada örän amatly hassalar bazasyny saklap bilersiňiz; her bir ulanyjy buhgalteriýa programmasyna aňsat we çalt girýär. Mundan başga-da, lukmançylyk taryhyny, bejerginiň gidişini, lukmanlaryň tekliplerini we ş.m. görüp bilersiňiz.

Şeýle hem, iş wagtynyň optimizasiýasyny we iş stolunda boş ýer tygşytlamagy üpjün edýän rentgen şöhlelerini we derňew netijelerini hassa kartasyna goşup bilersiňiz. USU-Soft buhgalteriýa programmasynda hassanyň, işgäriň özi bilen habarlaşan we ş.m. işini jikme-jik suratlandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, işgärler üçin çalşyklary düzüp we hassalary belli bir wagt belläp bilersiňiz. Hasap programmasynda dermanlaryň bahasyny hem hasaplap bilersiňiz we çykdajylaryny hyzmatyň bahasyna goşup bilersiňiz we ş.m. “USU-Soft” buhgalteriýa programmasy ammarlar bilen täsirleşmek ukybyna eýedir we çäksiz mukdarda haryt, neşe, sarp ediş serişdeleri, lukmançylyk enjamlary goşup bilersiňiz we bularyň hemmesi ätiýaçda! USU-Soft saglyk merkezleri we hassahanalar üçin özboluşly hasapçylyk programmasydyr; iş proseslerini awtomatlaşdyrýar, işgärleriň netijeliligini ýokarlandyrýar we gündelik işi aňsatlaşdyrýar!

Hyzmatlaryňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, müşderi gözlegi zerurdyr, sebäbi ilki bilen hassalaryňyzyň siz hakda näme pikir edýändigini bilmelisiňiz. Işgärleriňizi höweslendirmek üçin müşderiniň kanagatlandyryş bahalaryny ulanyň. Bu gaty gowy tejribe. Hereöne şu ýerde tutulmaly zat: eger müşderiniň göwnünden turmak mümkinçiligimiz täsir etmese, işgärler bu görkezijini özlerine garşy hasaplap bilerler (mysal üçin, elektrik toguny döwdi, otag yssydy we müşderi nägile). Bu ýagdaýda höweslendiriji ulgam ters täsir edýär. Munuň öňüni almak üçin, adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda işgärleriň hereketleriniň takyk yzygiderliligini (meselem, nädogry boldy) we adaty däl ýagdaýlarda işiň umumy algoritmini öňünden kesgitläň (meselem, näsag biri-biri bilen uzakdan söhbetdeşlik geçirmeli. ). Hyzmat elýeterli wagty Skype). Şeýle görkezmeler işgärleriňize garaşylmadyk kynçylyklar ýüze çykan halatynda-da müşderini begendirmäge kömek edýär. Hawa, müşderiniň görýän dürli kompaniýalarynyň teklipleriniň arasyndaky ýeke-täk tapawudyň, hyzmatyň hilindäki tapawutdyr. Siziň peýdanyňyzdaky tapawut, müşderiniň size gelmek islegini hökman döreder.

Näme üçin hassalar saglygy goraýyş guramaňyza gaýdyp barmaýarlar? Krizis döwründe näsag bilen 100% maşk etmekden we ähli garaşýan zatlaryny ýerine ýetirmekden başga alaçyňyz ýok, sebäbi ýogsam näsag size başga bir alternatiwa tapyp biler. Müşderiniň äsgermezliginiň sebäplerinden biri, müşderiniň ýatdan çykaran ýa-da başga bir ýol tapmagydyr. Munuň ýüze çykmazlygy üçin müşderiniň sizi ýatdan çykarmak mümkinçiligini azaltmaly. Munuň üçin administrator, töleg wagtynda müşderiden belli bir wagtdan soň (mysal üçin, alty aý ýa-da iki aýda) hyzmaty gaýtalamagy ýatladyp biljekdigini soramaly.

Şeýle müşderileriň sanawyny döretmek bilen, ýitgileri azaldýarsyňyz, müşderilere duşuşyklary ýatladýarsyňyz we şeýlelik bilen has gowy saklanyş nyrhlaryna goşant goşarsyňyz. USU-Soft buhgalteriýa programmasynyň işlemegi, şeýle müşderileri aýyň tertibi düzülende garaşylýan sanawda goýmaga mümkinçilik berýär. Müşderi garaşylýan sanawda ýerleşdirilýär we ýüz tutmagy ýatladýan habarnamada peýda bolar. Müşderiler ünsi we aladany gowy görýärler. Diýmek, müşderi hakda mümkin boldugyça köp bilýän bolsaňyz, olar bilen has aňsat gürleşip we ünsüňizi görkezip bilersiňiz. Muny iş ýüzünde nädip durmuşa geçirmeli? Bu aňsat! Müşderini ýazsaňyz, eliňizde ähli “surnaý kartoçkalary” bar! Müşderiniň kofe bilen kofeni has gowy görýändigini görseňiz, ony belliklere ýazarsyňyz we indiki gezek müşderi gelende krem bilen kofe ýasaýarsyňyz, olar bu aladany gowy görerler we sizi özüne çekerler. USU-Soft programmasynda durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýan we müşderiňiziň ähli maglumatlaryny jikme-jik we yzygiderli girizmäge kömek edýän bellik bar. Hil isleseňiz, edaraňyzy gowulandyrmak üçin ýörite döredilen buhgalter hasabymyzy synap görüň!