Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmanlar üçin maksatnama

Lukmanlar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmanlar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Lukmanlar üçin maksatnama lukmanlaryň we işgärleri dolandyrmak işinde çalşyp bolmajak kömekçi! USU-Softumşak lukmançylyk gözegçiligi maksatnamasy, saglygy goraýyş edarasynyň baş lukmany üçin ýolbaşçylyk mümkinçilikleriniň hazynasydyr. Lukmanlar bilen işlemek üçin programmanyň her bir ulanyjysynyň öz giriş we lukman programmasynyň maglumatlar bazasyna giriş roly bar. GP esasy dolandyryş roly bar ('Principal'), olara GP dolandyryş programmasynyň doly işlemegi bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Esasanam dolandyryjy üçin lukmanlar üçin maksatnama dürli kriteriýalara esaslanýan köp sanly hasabat hödürleýär. Lukmanlaryň işini dolandyrýan maksatnama analitiki hasabatlar, girdeji hasabaty, müşderiler, ammar, maliýe we beýleki görnüşler bilen işleýär. Lukmanyň buhgalteriýa programmasy, dowamly keselleriň ýa-da haýsydyr bir dermanlara allergiki täsiriniň bardygyna garamazdan hassanyň anyk diagnozyny ýazga almaga mümkinçilik berýär. Lukmançylyk programmasy hassahananyň ähli bölümlerini birleşdirmäge we işlerini bir tora birikdirmäge kömek edýär. Lukmançylyk maksatnamasynyň kömegi bilen lukmanlar hassalary tiz wagtda kärdeşlerine iberip bilerler (meselem, näsag goşmaça gözleg geçirmeli ýa-da diagnoz entek kesgitlenmedik mahaly). Lukmanyň buhgalter hasabatynda, gatnaşýan lukman ofisden çykmazdan we esasy işinden daşlaşmazdan islendik hassa üçin dürli hünärmenleriň bellenmegine gözegçilik edip biler. Lukmançylyk programmasynda lukmanlar bilen işlemek grafiki şekilleriň saklanmagyny goldaýar (mysal üçin hassanyň suratlary, rentgen ýa-da ultrases netijeleri). Bularyň hemmesini we has köp zady Lukman yzarlaýjy programmamyzda tapyp bilersiňiz! Lukmançylyk hasaby programmasynyň çäkli neşirini resmi web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Hyzmatyň hiline gözegçilik etmek gaty möhümdir. Hyzmatlary gönüden-göni hödürleýän işgärler üçin işiň hiliniň görkezijileri köplenç belli bir hünärmen bilen duşuşygyň göterimi, ortaça barlagy we müşderiler tarapyndan işine baha beriş derejesi bolup durýar. Işgärleriň galanlary üçin şahsy netijeliligiň görkezijisi müşderileriň umumy kanagatlandyryş derejesi bolar - umuman kompaniýa tarapyndan alnan täsir. Müşderiniň kanagatlanmagyna gözegçilik dürli usullar arkaly amala aşyrylyp bilner: söhbetdeşlik (şahsy, telefon); Jogap habarynda ýa-da onlaýn baglanyşyk arkaly alnan hyzmatyň derejesini bahalandyrmak haýyşy bilen SMS, e-poçta ibermek ýa-da 'Hyzmatyň hiline baha bermek' düwmeleri bilen uzakdan dolandyryş dolandyryşlaryny gurmak. Bu usullaryň hersiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, ýöne degişli metodologiýa we lukmançylyk hasaby awtomatlaşdyryş programmasy bilen doldurylmasa, olaryň hiç biri-de hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek üçin täsirli gural bolmaz.

USU-Softumşak lukman dolandyryş programmasy, maglumatlary yzygiderli girizip, aýry-aýry işgärleriň we umuman kompaniýanyň esasy öndürijilik görkezijileriniň real wagt analitikasyny görmäge mümkinçilik berýär. Diňe häzirki suraty däl, eýsem geçen döwürlere degişlilikde dinamikany hem görýärsiňiz. Kompaniýanyň esasy parametrleri barada ygtybarly we iň täze maglumatlar bilen, öndürijilik maksatlarynyň haýsy derejesiniň gaty pesdigini, haýsysynyň ýokarydygyny, ýöne ýetip boljakdygyny anyk bilýärsiňiz. Işgärleriňize pikiriňizi goýsaňyz islendik zadyň mümkindigine ynandyryp bilersiňiz! Soňra görkezijilere ýetmek prosesine gözegçilik edip, zerur bolsa sazlap bilersiňiz. Hyzmat pudagynda, beýleki işlerde bolşy ýaly, adaty müşderilerden iň köp girdeji alýandygymyz hiç kim üçin syr däl. Belli düzgüne görä, girdejiniň 80% -i müşderileriň 20% -inden gelýär, bu hem hyzmatlara degişlidir, sebäbi girdejiniň 80% -i hyzmatlaryň 20% -inden gelýär. Satyş mazmunynda köplenç toplumlaýyn hyzmatlary we goýumlary we abunalary satmak arkaly iň uly girdeji gazanýarys. Galyberse-de, ahyrky hyzmatlar we abunalar “şu wagta çenli” çalt girdeji gazanýarlar.

Müşderiniň ýüz tutmak isleýän wagty köp bolsa-da, hyzmatlary bermekden ýüz öwürmäň. Diňe “garaşýanlaryň sanawyna” goýuň. Bu ret etmekden has gowy. Mundan başga-da, “garaşmak sanawy” funksiýasy meýilnamadaky üýtgeşmeleri çalt görmäge we islenýän wagt peýda bolsa müşderä gelmek mümkinçiligini habar bermäge mümkinçilik berýär! Şeýlelik bilen, siz diňe bir müşderiniň wepalylygyny artdyrman, eýsem girdejini hem ýitirmersiňiz. Bu ýönekeý teklipleri hem ýerine ýetirseňiz, “müşderi söýgüsini” gazanyp bilersiňiz. Hödürleýän hiliňiz sebäpli müşderiler öz dostlaryna we tanyşlaryna siz hakda habar bermäge şat bolarlar!

Lukmançylyk ýolbaşçylygy maksatnamamyzyň möwsüm biletleriniň ulanylmagyny goldaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Hyzmaty näçeräk satýarsyňyz, administratorlaryňyzyň we dolandyryjylaryňyzyň gymmat çylşyrymly hyzmatlary we abunalary satmak ukybyna baglydyr. Elbetde, satuw usullary bu ýerde size gowy hyzmat eder. Trainingöne okuw we kitap okamak üçin wagt tygşytlamak isleseňiz, USU-Soft programmasynyň işleýşine eýýäm girizilen satuw skriptleri size kömek edip biler. Ripazgylar, müşderileriňize hyzmatlary öňünden satmak üçin administratorlar üçin çykyşlar, taýýar skriptler we söz düzümleri. Dürli işler bilen meşgullanýan köp guramada awtomatlaşdyrmagy girizdik. Bu döwürde, nädip işlemelidigi we programmanyň ýerine ýetiriş tapgyrlaryny saglyk merkeziňiziň işine goşmak barada tejribe we bilim aldyk. Işiňizi kämilleşdirmek üçin bize ynanyň we sizi umytdan düşürmeris!