Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Poliklinika üçin maksatnama

Poliklinika üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Poliklinika üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Softumşak poliklinikanyň lukmançylyk programmasy lukmançylyk işjeňligi bilen baglanyşykly guramanyň möhüm kömekçisidir. Köp kompaniýalarda amatly: poliklinika, hassahana, saglyk wekilleri, şypahana, saglyk poliklinikasy, laboratoriýa we ş.m. Funksiýa köp işleri ýerine ýetirmäge ukyply we çäksiz sanly meseläni öz içine alyp biler. Hemme zat, her pikire we teklibe duýgur jogap berýän hünärmenlerimiz bilen bilelikde müşderiniň isleglerine laýyk gelýär. Polikliniki lukmançylyk programmasy edaranyň gözegçiligi we faýllary bilen işleýän wagtyňyz dürli kynçylyklardan dynmaga, şeýle hem resminamalary bolan köp bukjany ýatdan çykarmaga we kabul edişlikde we edarada tükeniksiz nobatlar bilen hoşlaşmaga kömek edýär. Lukmançylyk programmasy ulanylýan poliklinikada buhgalteriýa mümkin boldugyça takykdyr. Kompaniýanyň web sahypasyna goşmak, hassalaryň onlaýn hasabyny amala aşyrar.

Täze müşderiler goşulanda, esasy we ikinji (e-poçta, ýaşaýan ýeri, telefon belgisi we ş.m.) maglumatlary görkezmäge rugsat berilýär, olaryň kömegi bilen SMS ýa-da e-poçta paýlaýarsyňyz. Ambulatoriýa hassahanasyna synag netijeleri, indiki duşuşyk ýa-da ýakyn wagtda boljak wakalar barada ýatladyň. Şeýle hem, USU-Soft polikliniki gözegçilik programmasynyň programmistleri hassahanada lukmançylyk barlagy wagtynda polikliniki dolandyryş programmasynyň funksiýalaryna köp üns berdiler. Barlag wagtynda lukmanyň amatly iş penjiresi bar, bu ýerde näsaglaryň halkara şikaýatlaryna laýyklykda diagnozy görkezmek üçin näsagyň ähli arzalaryny we düşündirişlerini polikliniki dolandyryş programmasyna girizip bolýar. Işleýän sagatlary we synaglaryň hilini göz öňünde tutup, her poliklinika işgäri üçin bonuslar bar. USU-Softumşak lukmançylyk polikliniki dolandyryş maksatnamasy elmydama elýeterli we özüne çekiji bahadyr.

Polikliniki dolandyryş programmamyz şypahanalarda hem üstünlikli ulanylýar. Isleýşiňize görä düzüp bilersiňiz. Beýleki tarapdan, her bir müşderi ýokary derejeli hil bilen, şeýle hem poliklinikanyň ygtybarly hyzmaty bilen kanagatlanyp biler. Lukmançylyk klinikasynyň lukmançylyk gözegçilik meýilnamamyzda hünärmen bilen elektron bellemegiň aýratynlyklary bar, şonuň üçin sansyz setirlerde durmak we wagt ýitirmek hökman däl. Maglumatlar bazasynda hassanyň poliklinika, özüne hyzmat eden lukmana we bellenen dermanlara baryp görmeginiň ähli lukmançylyk taryhy saklanýar. Saglyk polikliniki programmasynda adaty näsaglara arzanladyş we ýeňillikler bermek funksiýasyny ulanyp bilersiňiz. Polikliniki dolandyryş programmasyny demo wersiýasy görnüşinde mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Işgärleriňiz şol bir müşderi bilen näçe täze ýygnak geçirip biler? Öň köp gezek aýdyşymyz ýaly, hyzmatlar pudagyndaky kompaniýalaryň köpüsinde nyrh 20-40% arasynda. Bu, siziň bilen has uzak galan bolmagy mümkin müşderileriň 80% -ini ýitirýändigiňizi aňladýar. Bu ýerde ýitgiler millionlarça ölçelýär, sebäbi müşderiler uzak wagtlap we yzygiderli gelip bilerler. Şeýle-de bolsa, işgärler köplenç müşderi bilen duşuşygy gaýtalamaga synanyşmaýarlar. Bu ýerde “Garaşmak sanawy” aýratynlygy uly kömek edip biler. Polikliniki buhgalteriýa programmasynyň bu aýratynlygy bilen, kabul ediji derrew müşderä prosedurany gaýtalamagy ýatlatmagy teklip edip biler. Müşderini saparyň garaşylýan senesi üçin kesgitlän bolsaňyz, belli bir wagtdan soň bildiriş peýda bolar, şol senäniň tertibi düzülende müşderi bilen habarlaşmaly. Bu, bu sapary ýatlatmak üçin bu müşderä jaň edip biljekdigiňizi aňladýar. Şeýlelik bilen, diňe bir duşuşygy ýerine ýetirip, girdeji ýitirmeýärsiňiz, müşderini poliklinikaňyza "baglaýarsyňyz". Polikliniki buhgalteriýa programmasynyň bu ýönekeý aýratynlygy sebäpli has köp pul gazanyp bilersiňiz! USU-Soft bilen ýitgileri azaltmak we girdejini artdyrmak.

Programmany ulanmak bilen girdejiňizi ep-esli ýokarlandyrýarsyňyz, sebäbi indi kompaniýanyň ösüşine ünsi jemläp, ähli amallara doly gözegçilik edip bilmersiňiz! Mundan başga-da, özüňize bagyşlap boljak köp wagtyňyzy tygşytlaýar. USU-Soft programmasy size we işiňizi ösdürmäge alada edýär, sebäbi üstünlik gazansaňyz, bizem üstünlik gazanarys!

Adamlaryň has köp talap edýändikleri hiç kim üçin syr däl. Indi diňe baha däl-de, hödürleýän hyzmatyna ünsi jemleýärler. Iň ýokary hilli hyzmat bolmasa, müşderileri ýitirmek howpy abanýar. Şol bir wagtyň özünde, programmanyň kömegi bilen diňe bir müşderileriň wepalylygyny ep-esli ýokarlandyrman, girdejiňizi hem artdyrarsyňyz. USU-Soft programmasy, edaraňyza gözegçilik etmek we hyzmatlary gowulaşdyrmak isleseňiz ajaýyp! Täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, kompaniýadaky iň kiçijik prosesleriň hemmesini yzarlap bilýän dolandyryjy üçin, şeýle hem dürli lukmançylyk çeşmelerine we maglumat kitaplaryna elmydama girip bilýän polikliniki işgärler üçin peýdalydyr. Edaraňyzy kämilleşdirmek mümkinçiligi gözüňiziň alnynda. Bu hakda size habar bermek üçin elimizden gelenini etdik. Indi çäre görmek nobatyňyz. Guramaňyza ýokary hilli hyzmat bermek isleseňiz, iň ýokary hilli bu programma üpjünçiligini ulanyň!