Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Klinika üçin maksatnama

Klinika üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Klinika üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gollanma gollanmasy

Gollanma gollanmasy

Bizde aňsat programma bar. Emma hatda onuň üçinem görkezmeler ýazdyk. Onuň kömegi bilen programmany has çalt özleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, professional ulanyjy bolmaga kömek etjek gyzykly aýratynlyklary öwrenersiňiz.


Interaktiw ulanyjy gollanmasy bilen demo wersiýasy

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Klinika üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Medisina iň täze tehnologiýalary ulanyp başlan pudaklaryň biridir. Soňky ýyllarda has köp saglyk merkezleri kompýuter programmalaryny ulanyp, işlerini awtomatiki ýazga geçirmäge geçdiler. USU-ýumşak klinikalar we saglyk merkezleri maksatnamasynyň mümkinçiliklerini öwrenmäge çagyrýarys. Size ýokary hilli we ýalňyşsyz buhgalteriýa, maglumatlary çalt ýygnamak we gaýtadan işlemek bilen üpjün edýär we işgärleriň netijeli dolandyrylmagyny üpjün edýär. Kliniki programmanyň aýratynlygy onuň hili we ulanylyş aňsatlygydyr; kliniki programmanyň inçeliklerini ýörite kompýuter bilimi bolmasa-da öwrenmek aňsat. Klinikalaryň we saglyk merkezleriniň maksatnamasyny dolandyrmak her bir ulanyja düşnükli bolar; kliniki maksatnama hassalary hasaba alýan kömek programmasyny öz içine alýar. Kliniki maksatnama ähli lukmançylyk taryhyny, bejergisini we netijelerini saklaýar. Kliniki gözegçilik programmasy keselleriň esasy klassifikatorlaryny, mümkin bolan bejeriş usullarynyň görnüşlerini öz içine alýar. Kliniki gözegçilik programmasy, her bir näsagyň barlagynyň netijelerini görkezmek üçin wagty azaldýar. Kartany dolduranyňyzda, diňe katalogdan eýýäm taýýarlanan maglumatlary saýlamaly bolarsyňyz. Hasabat funksiýalary baş lukmana poliklinikany bejermek we ykdysady dolandyrmak barada hemme zady görmäge mümkinçilik berýär. Klinikalar we saglyk merkezleri üçin maksatnama hassalaryň töleglerini hasaba almaga mümkinçilik berýär. Dürli walýuta tölegleri goldanýar.

Kliniki gözegçilik programmasy bilen, derman ýazgylaryny ýöredip, dermanlary we dermanlary wagtynda satyn almagyň zerurlygyna garaşyp bilersiňiz. Kliniki gözegçilik programmasy ähli zerur hasabatlary awtomatiki döretmäge mümkinçilik berýär. Kesel kartasynyň döredilmegi elektron görnüşde edilýär we derrew çap edilýär. Gerekli suratlar we suratlar karta dakylýar. Klinikalar we saglyk merkezleri üçin programmanyň kömegi bilen resept bermek gaty az wagt alýar, sebäbi bejeriş usullary eýýäm taýýarlanan wariantlara laýyk gelýär. Awtomatiki paýlamak, näsaglara synag netijeleriniň taýynlygy barada derrew habar bermäge mümkinçilik berýär. Işgärler üçin aýratyn meýilnamalar we iş meýilnamalary taýýarlanýar, zerur bolsa görüp we redaktirläp bilersiňiz. Amatly iş üçin çalşyklar döredilýär. Lukmanlaryň işi kesgitlenen nyrhlara ýa-da göterimlere görä awtomatiki hasaba alynýar. Klinikalar we saglyk merkezleri üçin programmanyň demo görnüşini ususoft.com-dan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Onuň kömegi bilen kliniki dolandyryş programmasynyň her bir funksiýasyny görüp bilersiňiz.

“Dolandyryşdan” “höweslendirişe” geçeliň. Işgärleriňiziň müşderileriňize söýgi bilen çemeleşmegi üçin olara hem edil şonuň ýaly garamalysyňyz. Muňa aç-açan we aýdyň ösüş maksatnamasy kömek edýär, maksatlary we wezipeleri anyk kesgitleýär, mysal üçin, 'aýyň ahyryna çenli hasaba alyş göterimini 5% ýokarlandyryň'. Açyk talaplary göz öňünde tutup, işgärleriňiz islenýän netijeleri has aňsat gazanyp bilerler. Maksatlaryna ýetmäge höweslendirmek has aňsat bolar. Düzgünleriňiz bilen oýnamak islemeýän işgärleri otlaň. USU-Soft klinika dolandyryş programmasy bilen, zerur düzgünlere esaslanyp, aýlyk hakynyň höweslendiriji bölegini awtomatiki hasaplamagy düzüp bilersiňiz. USU-Softumşak klinika dolandyryş maksatnamasy, elbetde, işgärleriň höwesi we gözegçiligi bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde esasy we iň täsirli gural bolar.

Öz ugruňyz boýunça hünärmen boluň we metbugata elýeterli boluň. Häzirki saglyk meselelerine teswir bermek bilen ýerli we milli habar merkezlerine, onlaýn we çap neşirlerine elýeterli boluň. Gazetler we telewideniýe reportersurnalistleri köplenç köp sanly ýagdaý barada teswir bermek üçin hünärmen gözleýärler. Adatça gorag ýa-da sanjymyň zerurlygy baradaky maglumatlar bilen bilelikde wiruslar hakda sansyz hekaýalary göz öňüne getiriň. Iň gowusy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň haýsy maglumatlary gözleýändigini we taýyn bolup biljekdigini çaklamaly. Şeýle hem, 'Maslahat gerek bolsa men geldim' diýlen habarnamalary iberip bilersiňiz.

2020-nji ýyldaky bazar meýilleri maglumatyň hyzmatlara däl-de, bu hyzmatlary hödürleýän lukmanlara gönükdirilendigini görkezýär. Mundan başga-da, bu çözgüt klassiki bäş el degirme düzgünine goşant goşýar: adam ilkinji gezek hünärmene baranda, sizi seresaplylyk bilen kabul edýär. Bäşinji gezek dürli wagtlarda we dürli görnüşlerde - web sahypasynda, blogda, metbugatda we ýöriteleşdirilen forumlarda görse, hassalaryň gowy köne tanyşlygyna öwrülýärsiňiz!

Köp sanly gözleglere görä, kompaniýanyň dolanyşygynyň ortaça 65-80% -i adaty müşderiler tarapyndan üpjün edilýär. Şol bir wagtyň özünde, häzirki ykdysady ýagdaýda müşderiler üçin göreş barha güýçlenýär we ýokary hilli hyzmat kompaniýany bäsdeşlerinden tapawutlandyryp biljek ýeke-täk artykmaçlyga öwrülýär. Gowy hyzmat müşderini gaýdyp gelip, dostlaryny getirmäge we has köp hyzmatlary we degişli önümleri satyn almaga çagyrýar. USU-Soft programmasy hyzmatlaryňyzyň ýokary hilini tassyklap, klinikaňyzy aýratynlaşdyryp biler! Kliniki dolandyryş programmasy, klinikaňyzyň işiniň ähli basgançaklaryna gözegçilik edýär we guramanyň ýolbaşçysyna ýa-da dolandyryjysyna öndürijilikli jogap berýär. Soraglara jogap gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Elmydama size kömek etmäge we programma barada has giňişleýin maglumat bermäge taýýardyrys!