Täze başlan daýhan üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Täze başlan daýhan üçin maksatnama

Täze başlan daýhan üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany täze başlan daýhan üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Başlangyç daýhan üçin döwrebap programma gerek bolsa, USU programma toparyna ýüz tutuň. Programmistlerimiz size elýeterli bahadan ýokary hilli programma üpjünçiligini hödürleýärler. Bu çylşyrymly önüm iň berk hil parametrlerine laýyk gelýär we täsirli funksional mazmuna eýe. USU-nyň programma üpjünçiligi, ummasyz köp maglumatlary işlemeli bolanda-da kemsiz işleýär. Bu, programma üpjünçiligini işläp düzmek tapgyrynda goýan ýokary optimizasiýamyz bilen baglanyşykly. Täze daýhanlar üçin ösen programmamyzdan peýdalanyň, şonda gözüňiziň öňünde dolandyryş hasabatlarynyň toplumy bolar. Dogry karar berip bilersiňiz we işiňizi ösdürmek işleriňiz üstünlikli bolar ýaly hyzmat eder.

Başlangyç daýhan programmamyzda haýwanlar atly modul bar. Onda öý haýwanlaryňyz hakda giňişleýin maglumatlar bar. Maldarlaryň sanynyň üýtgemegi, USU programma üpjünçiliginden başlanan daýhan programmasy güýje girse, yzarlap bolar. Mundan başga-da, gitmek degişli derejä ýetmez. Mundan başga-da, haýwan satmak ýa-da ölüm ýaly bir sebäp berilýär. Degişli maglumatlar toplumy elmydama siziň eliňizde bolar. USU programma üpjünçiliginden başlap başlanlar üçin programmany kompaniýamyzyň tejribeli işgärleriniň kömegi bilen şahsy kompýuterleriňize guruň. Programmany gurnamaga kömek ederis. Mundan başga-da, hyzmatymyz ýönekeý gurnama bilen çäklenmeýär.

USU programma üpjünçiligi hünärmenleri, täze başlan daýhanlar üçin programmany gurmak boýunça size doly mugt gysga kurs hödürleýärler. Toplumymyzy satyn alyň we kompaniýamyzyň peýdasy üçin abuna ýazmaň. USU Programma üpjünçiligi, sarp edijilerinden abunalary ýygnamak syýasatyny ýöretmeýär. Mundan başga-da, ösen programmamyz başlangyç daýhana zerur işleri wagtynda we wagtynda ýerine ýetirmäge kömek edýär.

Kompýuterler üçin çeýe önümimizi duruzmak bilen nagt aktiwlere we haýwanlara görnüşler we nesil boýunça gözegçilik ediň. Bu programma dogry iş gurluşyny döretmek üçin örän amatlydyr. Başlangyç daýhan bolsaňyz, çeýe programmamyz diňe zerur. Bu programma islendik ferma, it guramasy, guşçylyk fermasy we beýleki şular ýaly guramalar üçin amatlydyr. USU Programma üpjünçiligi elýeterli bahalarda iň ýokary hilli çözgütleri hödürleýär. Bu bahany taşlamak ösüş prosesi sebäpli gazanyldy. Daýhanlary başlamak üçin maksatnama ýeke maglumatlar bazasyna esaslanýar. Munuň netijesinde, programmistlerimiz bilen tehniki şertleri ara alyp maslahatlaşsaňyz, sargydyňyza täze wariantlary goşup bilersiňiz. Ilki bilen daýhan üçin, derwaýys meseleleriň ähli spektrine gözegçilik etmäge kömek etjek döwrebap programma bolmagy möhümdir. Täze telekeçiler üçin programmamyzy işletmek üstünlik gazanmak üçin zerur şertdir. Giňişleýin iş gurluşyňyz bar bolsa, giňişleýin önümimiz kompýuteriň iň amatly çözgüdi. Başlangyç daýhan üçin programma dolandyrylanda maglumatyň iň möhüm görkezijileri bilen habarlaşyp bilersiňiz. Informationhli maglumatlar ýazgy wagtynda işlenýär, bu maglumatlaryň jogapkär işgärleriň öz wagtynda ýetirilmegini aňladýar.

USU Software Novice Farmer programmasyny ulananyňyzda, hünärmenlerimize pikir ibermäge doly hukugyňyzyň bardygyny bellemelidiris. USU Programma üpjünçiligi topary müşderileriň synlaryna elmydama gabanjaňlyk edýär. Bu maglumatlary resmi portalda çap edýäris. Elbetde, täze başlanan daýhan programmasy barada synlary köpçülige açyp bilersiňiz, mysal üçin YouTube sahypasynda.

Bu toplum, örän amaly bolan dogry çaklamalary etmäge mümkinçilik berýär. Müşderileriňiz aýlyklaryny wagtynda alýandyklary üçin begenmeli. Mundan başga-da, iş üçin berilýän sylagy hasaplanyňyzda, täze başlan programma ýalňyşlyklara ýol bermeýär. Programma, belli bir operator tarapyndan haýsy algoritmiň kesgitlenendigine baglylykda hasaplamalary we hasaplamalary ýerine ýetirýär. Ulanylan algoritmlere ähli üýtgeşmeleri hünärmenleriň özleri amala aşyrýarlar.

USU Programma üpjünçiliginiň başlangyç daýhanlar üçin iň häzirki zaman programmasy, ýokary öndürijiligi bolan aýratyn önümdir. Iň möhüm maglumatlar bilen müşderiler bilen aňsatlyk bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Informationhli maglumatlar özbaşdak, awtomatiki usulda ýygnalýar. Toparymyzyň çeýe toplumy bazardaky iň kabul ederlikli çözgütdir, sebäbi bu önümiň hili bilen bahasynyň arasyndaky gatnaşyk müşderi üçin girdejili bolup durýar.

Täze daýhanlar üçin iň häzirki zaman maksatnama, şahsyýetleriň köpelmegine gözegçilik etmäge kömek edýär. Şeýle hem gidişi öwrenip, häzirki maglumat çeşmelerine gözegçilik edip bilersiňiz. Haýwanlaryň sany, degişli resmi ygtyýarly adamlar üçin elmydama ekranda görkezilmelidir.

Programmamyzy ulanyň, şonda ýaryş synaglaryna girip bilersiňiz. Zerur bolanda weterinariýa çäreleri görülip bilner. Täze daýhanlaryň häzirki zaman programmasy, kompaniýanyň ykdysady ýagdaýyny gowulandyrmak arkaly süýt önümçiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Programma üpjünçiligi haýwanlaryň ähli tohumlary bilen işleýär we kompýuter usullaryny ulanyp bu maglumatlary dolandyrýar. Daýhanlary başlamak üçin häzirki zaman maksatnamasy göz öňünde tutulsa, kompaniýanyň alyjy üçin çalt hereket etmegi göz öňünde tutulýar. Başarnyklaryny we tejribelerini artdyrýan USU hünärmenleri size iň ýokary hilli çözgüt hödürlemäge hemişe taýyn, şol bir wagtyň özünde bahalar hatda iň talap edilýän müşderileri hem geň galdyrýar.

Bu programma üpjünçiligi bilen ýüze çykýan kynçylyklary derrew düzediň. Bu sanly gural, köp ulanyjy re iniminde işleýän programma. Täze başlanan daýhan, programma üpjünçiliginiň ähli ugurlara gözegçilik astyndadygy sebäpli hiç hili maliýe ýitgilerini çekmeli bolmaz.

Programma üpjünçiliginiň jogapkärçiligine köp sanly işgär wagtyny we güýjüni talap edýän köp çylşyrymly we adaty meseleleri geçirip bilersiňiz. “Täze daýhan” maksatnamasy tarapyndan boşadylan çeşmeler bäsdeşlik işjeňligini basyp ýatyrmak üçin bölünip bilner. Daýhanlary başlamak üçin döwrebap maksatnama barada aýdylanda, bazarlar ugrundaky söweşde garşydaşlaryň hiç birinde size garşy zat bolmaly däldir. USU Programma üpjünçiligi topary diňe özara peýdaly hyzmatdaşlygyň bähbitlerini yzarlaýar. Şol sebäpli programmany iň amatly bahalarda we amatly şertlerde hödürleýäris. Öňdebaryjy ekerançylyk amalymyzyň beýleki wariantlaryna seredeliň.

Soňky nesil diagrammalar bilen sinhron işleýär. Elmydama elimizde iň täze maglumatlar bar, bu bolsa çalt hereket edip we programma üpjünçiliginiň hilini ýokarlandyrmak üçin has köp täze usullary ulanyp biljekdigimizi aňladýar. Başlangyç telekeçi bolsaňyz, jogap berýän programmamyz size laýyk. Täze ulanyjylar bu programmalary çalt özleşdirip bilerler we oňat işläp başlarlar. Bu programma, ýokary derejede kompýuter sowatlylygy we tejribesi bolmadyk täze işleýän operatorlar üçin ajaýyp. Bu, programmany öwrenmegiň aňsatdygy we görkezmeler we beýleki goldaw gurallary bilen gelýändigi bilen baglanyşykly. Çalt öňe saýlanmaga we hatda iň meşhur bäsdeşleri hem ýerleşdirmäge kömek eder. Höwesjeň telekeçi bolsaňyzam, möhüm bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolarsyňyz. Netijede, önümimiz dogry önümçilik syýasatyny düzmäge we maksatlaýyn çykdajylary azaltmaga kömek edýär.