Tohumçylar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tohumçylar üçin maksatnama

Tohumçylar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tohumçylar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Workshli iş ýerlerine hasabat bermegi we gözegçiligi üpjün edýän haýwanlary köpeltmek we saýlamak bilen meşgullanýan seleksionerler üçin maksatnama, bu görnüşi dolandyrmak üçin täsirli guraldyr. Tohumçynyň haýsy haýwanlar bilen işlemegi möhüm däl. Bular pişikler, itler, sütükler, düýeguşlar, bedewler, köpeldilýän mallar, merino goýunlar ýa-da bedenler bolup biler we sanaw gaty uzak dowam edýär. Esasy zat, her haýwanyň takyk we takyk ýazgylaryny aýratynlykda saklamak, ýagdaýdaky üýtgeşmeleri hasaba almak, iýmitlenişe, nesillere we ş.m. gözegçilik etmekdir. Şonuň üçin seleksioner üçin kompýuter programmasy kaşaň ýa-da artykmaç zat däl. Zerur we häzirki şertlerde adaty iş üçin çalşyp bolmajak gural.

USU programma üpjünçiligi häzirki zaman programma üpjünçiliginiň standartlaryna laýyk gelýän seleksionerleriň işini guramak üçin özboluşly kompýuter çözgüdini döretdi. Programma haýwanlary ösdürip ýetişdirýänleriň haýsy görnüşde ösdürip ýetişdirmegi möhüm däl. Islendik dowamlylyk siklinde we köpeltmegiň, ösdürip ýetişdirmegiň, bejermegiň we ş.m. aýratynlyklaryny göz öňünde tutup kesgitläp bolýar. Dürli haýwanlar. Işiň gerimi hem möhüm däl. Bu maksatnama mallary öz çig mallary bilen ösdürip ýetişdirmekden başga-da, dürli et we süýt önümlerini öndürýän ullakan maldarçylyk fermalary tarapyndan üstünlikli ulanylyp bilner. Kiçijik ýöriteleşdirilen kompaniýalar, mysal üçin söweşleri köpeltmek we türgenleşdirmek üçin ýa-da tersine, itleriň bezeg tohumlary hem bu programmany işlerini dolandyrmak üçin peýdaly ulanarlar.

Tohumçylar üçin teklip edilýän dolandyryş we buhgalteriýa ulgamy gaty logiki taýdan tertipli, her seleksioner üçin ýönekeý we içgin ulanyjy interfeýsine eýe. Hatda tejribesiz seleksioner hem programmanyň wezipelerine çalt düşünip biler we mümkin boldugyça gysga wagtda amaly işe başlap biler. Tohumçylar üçin seleksionerler üçin geçmek we köpeltmek, ýaş haýwanlary ösdürip ýetişdirmek, zerur weterinariýa çäreleri, synaglar, sanjymlar we ş.m. üçin uzak möhletli meýilnamalary taýýarlamak, şeýle hem dowam edýän faktlaryň derňewi üçin örän amatlydyr. degişli bellikleri goşmak bilen işlemek. Bu programma, goşmaça suratlar, derňewler we ýörite gözlegleriň netijeleri bilen haýwanlaryň taryhyny ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Bejergi protokollary işlenip düzülýär we geljekde umumy maglumat bazasynda saklanýar. Tohumçylar üçin kompýuter programmasy, ştrih-kod okyjylarynyň, maglumatlary ýygnamak terminallarynyň, çig mal, iýmit, dermanlar, sarp ediş materiallary, içerki çyglylyk, temperatura, yşyklandyryş datçikleri, inwentar, traffik bilen saklanyş şertlerine gözegçilik etmek arkaly netijeli ammar hasabyny üpjün edýär. möhleti sebäpli harytlara zeper ýetmeginiň öňüni almak we ş.m. Zerur bolsa we degişli rugsatlar bilen, USU programma üpjünçiligi esasynda iýmit, derman, esbaplar we haýwan eýeleri üçin sarp edilýän dükan gurnalyp bilner. Gowy guramaçylykly kompýuterleşdirilen buhgalteriýa ulgamy, ulanyja hasaplamalar, çykdajylaryň bahasy, maliýe görkezijileri, girdejili we başgalar ýaly buhgalter maglumatlarynyň we olara esaslanýan hasaplamalaryň takyklygyna doly göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Häzirki dolandyryşyň çäginde, esasy bölümleriň we aýry-aýry işgärleriň netijeliligini, iş düzgünine gözegçilik etmegi, iş meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini, kesgitlenen gyşarmalaryň sebäplerini seljermegi we fermany dolandyrmak üçin hasabatlar bar.

USU programma üpjünçiligi üçin kompýuter programmasy maldarçylyk fermalarynda, iri we kiçi fermalarda, ýöriteleşdirilen çagalar baglarynda we ş.m. ulanmak üçin niýetlenendir. Bu ösüş häzirki zaman IT ülňülerine laýyklykda ýokary derejede amala aşyrylýar. Kompýuter iş modullaryny sazlamak we işjeňleşdirmek, işiň aýratynlyklaryny we müşderiniň isleglerini göz öňünde tutup aýratynlykda amala aşyrylýar. Fermanyň işiniň ýöriteleşdirilmegi we gerimi, ölçeg nokatlarynyň sany, weterinariýa bölümleri, ammarlar programmanyň netijeliligine täsir etmeýär.

Iş meýilnamalaşdyryjylar, aýry-aýry ýerler we işleýän ýerler, haýwanlaryň görnüşleri we tohumlary, umuman, ferma üçin seleksionerler tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Lukmançylyk ugry ýörite modulda görkezilýär we goşmaça suratlar, synag netijeleri we ýörite gözlegler bilen lukmançylyk ýazgylaryny döretmäge, saklamaga, saklamaga mümkinçilik berýär. Bejergi teswirnamalary ferma hünärmenleri tarapyndan işlenip düzüldi we umumy kompýuterleşdirilen maglumatlar bazasynda ulanmak we netijeliligi bahalandyrmak üçin saklanýar. Bejergi üçin hasaba alyş sanly görnüşde we tassyklanan tertibe laýyklykda amala aşyrylýar. Dermanlary, lukmançylyk enjamlaryny we sarp edilýän zatlary hasaba almak, bejeriş protokollary ýerine ýetirilende el bilen we awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Kompýuter programmasy haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýan derman, iýmit, öý goşlary we beýleki materiallary satmak üçin dükan döredip biler. Gurlan gurallar, seleksioner tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň ähli görnüşleri üçin kompýuter hasaplamalaryny hasaplamaga we sarp edilýän materiallary awtomatiki hasaplamaga mümkinçilik berýär. CRM ulgamy müşderiler bilen yzygiderli täsirli gatnaşygy, maglumat habarlaryny wagtynda alyş-çalyş etmegi, girdejililigine görä näsaglara baha bermegi, saklamak çärelerini işläp düzmegi we durmuşa geçirmegi we ş.m. üpjün edýär.

Islendik marketing karary, mahabat kampaniýasy, wepalylyk programmasy we ş.m. Işlerine we geljekdäki geljegine baha bermek üçin esasy mukdar parametrlerine garşy seljeriler. Managementörite dolandyryş hasabatlary, käbir hyzmatlary, iş ýerlerini, hünärmenleri we başga-da köp seleksioneriň islegine we düşewüntliligine gözegçilik etmek we derňemek üçin döredildi. Statistik maglumatlar islendik wagtda görmek we öwrenmek üçin elýeterli bir maglumatlar bazasynda işlenýär we saklanýar.