Süri üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Süri üçin maksatnama

Süri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Süri üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda süri programmasy mallaryň sanyny hasaba almak üçin zerurdyr. Hasapçylykdan başga-da gözegçilik hökmany bolar, bu hem awtomatiki usulda amala aşyrylmalydyr. Şonuň üçin döredijilerimiz meňzeş bolmadyk özboluşly programma döretdiler. USU programma üpjünçiligi ähli ululykdaky sürüleriň ýazgylaryny ajaýyp saklaýar we programmada işlenip düzülen ähli talaplary yzarlaýar. Her bir programma, sürüleri dolandyrmak prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy ýaly ädimleri kompaniýanyň işini optimizirlemek bilen birleşdirip bilmeýär. Köpugurlylygy bilen, programma resminamalary dolandyrýar we salgyt hasabaty üçin maglumatlary taýýarlamaga we formatlamaga kömek edýär. Bu programmada, bir wagtyň özünde birnäçe süriniň hasaba alnyşyny gurap bilersiňiz, her sürini kelleleriň sanyna görä kesgitläp we her haýwany ýaşyna, agramyna, tohumyna we beýleki möhüm parametrlerine görä bölüp bilersiňiz. Maldarçylyk diýseň giň gerimli işe öwrülýär, oba hojalygy köpelýär we şeýlelik bilen ýurtda ykdysadyýetiň we oba hojalygynyň derejesini ýokarlandyrýar.

Warmylyň yssy möwsümlerinde sürüleri bakmak mümkinçiligi sebäpli iri sürüler köp sürüleri köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek üçin zerurdyr. Iň gymmatly mallar, et önümleri, ondan soň deri we ýyly sütükdir. Öri sürüsini guramak we oňa gözegçilik etmek bu işde nobatçylyk edýän işçiler toparyny talap edýär. Sürüler bilen fermany dolandyrmakdan başga-da, fermadaky resminamalary dolandyrmak bilen baglanyşykly sahypa hem bar. Bu ýerde süri hasaba alyş amallaryny dolandyrmak üçin eýýäm tejribesi we degişli bilimli hünärmenler gerek. Programma üpjünçiliginiň ähli elýeterli bolmagy ideal, hatda iň talap ediji hünärmen we dolandyryjy hem garşy durmaz. Programmanyň çeýe nyrh syýasaty bar, bu müşderileri biperwaý galdyrmaz we bu programma abuna ýazylmazlygy hasam ýakymlydyr. Hünärmenlerimiz, islendik müşderi üçin maglumat bazasynyň döredilmegine baha berdiler we özüňizi kesgitläp biljek ýönekeý we düşnükli işleýän ulanyjy interfeýsini döretdiler, ýöne kimdir biri okuwda kömege mätäç bolsa, bu iş üçin taýýarlyk görýäris. Satyn alanyňyzdan soň, wagtyňyzy tygşytlamak üçin USU programma üpjünçiligi hünärmenlerimiz tarapyndan gurulýar. Süri dolandyryş programma üpjünçiligi, programma üpjünçiliginiň iş stoly wersiýasy bilen birmeňzeş aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan ykjam programma bilen bir wagtda döredildi. Telefon programmasy ýazgylary ýöredýär we sürini dolandyrýar, işgärleriň işine gözegçilik edýär, iň täze maglumatlar bilen täzelenýär we zerur bolsa ähli maliýe hasabatlaryny we derňewlerini döredip biler. Jübi programmasy köplenç uzak aralyklara gidýän we dowam edýän amallar barada yzygiderli maglumata mätäç adamlar üçin hem peýdaly bolmaly. Bu süri dolandyryş programma üpjünçiligi islendik meseläni gysga wagtda çözmekde iň gowy kömekçi bolup biler we işgärleriňizi köp mehaniki ýalňyşlyklardan we ýalňyşlyklardan halas eder.

Esasy kompaniýaňyzyň ähli bölümlerini birleşdirýär we işgärlere zerur maglumatlary biri-biri bilen ulanmaga we paýlaşmaga mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligini guramaňyza ornaşdyrmak kararyna geleniňizde, kompaniýanyň sürüleri dolandyrmak, gözegçilik we buhgalteriýa mümkinçiliklerini ösdürmek we gowulandyrmak barada dogry karara gelýärsiňiz.

Maksatnamada mallar ýa-da dürli görnüşli guşlaryň wekilleri üçin esas döredip bilersiňiz. Sygyrlaryň hasaba alnyşy, ady, agramy, ululygy, ýaşy, tohumy we reňki boýunça jikme-jik maglumatlary girizmek arkaly saklanmalydyr.

Programma, haýwanlaryň weterinariýa barlaglaryna gözegçilik etmek, her biri üçin şahsy maglumatlary saklamak ukybyny hödürleýär, şeýle hem synagyň kim we haçan geçirilendigini kesgitläp bilersiňiz. Programmaňyz mallary dolandyrmak we azaltmak boýunça ähli resminamalary saklaýar. USU programma üpjünçiligi ähli zerur hasabatlary ýygnamaga kömek edýär, mallaryň sanynyň köpelmegi barada maglumat alarsyňyz.

Programma üpjünçiliginde, satyjy maglumatlary saklamagy we tekerleri we enelere analitiki maglumatlary gözegçilikde saklap bilersiňiz. Süýt süýdüni hasaba almak bilen, işçileriňiziň iş ukybyny litrde öndürilen süýdüň mukdary bilen deňeşdirip bilersiňiz. Programma iýmitiň ähli görnüşleri, şeýle hem iýmit ýerlerini geljekde satyn almak üçin formalar we programmalar barada maglumatlary öz içine alýar.

Maksatnamamyz, girdejiniň ösüş dinamikasyna doly gözegçilik etmek bilen kompaniýanyň girdejileri barada maglumat berýär. Programmany ilki bilen tölemezden göçürip almak isleseňiz, toparymyz programmanyň demo wersiýasyny, mümkinçiliklerini we işleýşini barlamak üçin mugt hödürleýär, şeýlelik bilen satyn almany doly bahalandyryp bilersiňiz. Müşderilerimiz elmydama ýokarda agzalan we başga zatlar hakda okap boljak dürli synlary tapýarlar. Programma konfigurasiýasynyň görnüşini saýlap bilersiňiz, bu ýerde diňe ulanyp boljak bilýän aýratynlyklaryňyz üçin tölemeli bolarsyňyz, peýdaly bolup bilmejek bir zat üçin goşmaça çeşmeler sarp etmezden, ulanyjy üçin amatly nyrh syýasaty. Giňeldilen iş akymy üçin goşmaça aýratynlyklar gerekdigini duýsaňyz, islän wagtyňyz işlemegi giňeltmek mümkinçiligi bar.