Fermer üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Fermer üçin maksatnama

Fermer üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany ferma üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Oba hojalygy maksatnamasy, bu görnüşi dolandyrmak we ähli önümçilik amallary üçin içerki hasaba alnyşy guramak üçin ajaýyp guraldyr. Şeýle programma ýörite hasaba alyş ýazgylaryny el bilen doldurmagyň alternatiwasy hökmünde daýhanlar tarapyndan zerurdyr, sebäbi bu hasaba alyş usuly ahlak taýdan köne we ýörite programma ýaly ýokary netijeliligi görkezip bilmez. Bu işewürlik pudagynyň köpugurly häsiýetini göz öňünde tutup, gün-günden bolup geçýän köp sanly amallary düzetmegi göz öňünde tutýar, bu hem giriş maglumatlarynyň çalt we ýokary hilli işlenmegini talap edýär. Fermer hojalygynyň üstünlikli ösmegi üçin haýwanlary we ösümlikleri hasaba almak we dogry ideg etmek ýaly proseduralara gözegçilik edilmelidir; iýmitlenişini we iýmitleniş tertibini guramak; esasy serişdeleri we ýörite enjamlary hasaba almak; daýhanlara gözegçilik etmek; wagtynda we ýalňyşsyz resminamalary dolandyrmak we başga-da köp zatlar. Görşüňiz ýaly, meseleleriň sanawy gaty giň we ýeke-täk awtomatlaşdyrylan programma olary netijeli we çalt dolandyrýar. Onuň girizilmegi, elde hasaba almagyň sanly gurallara doly geçirilmegini aňladýan oba hojalygynyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerurdyr.

Bu, buhgalter hasabatynyň çeşmeleriniň doly ret edilmegini we işgärleriň buhgalteriýa amallarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kompýuterleri we ýörite döwrebap enjamlary ulanýan iş ýerinde maglumat bermegiň amala aşyrylmagyny aňladýar. Daýhanlar üçin şeýle maksat, ferma dolandyryşyna bolan çemeleşmäni düýpgöter üýtgetmäge we gözegçiligiň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga kömek edýär. Programmany gurnamagyň gowy artykmaçlyklary bar. Ilki bilen, bu öndürijiligiň ýokarlanmagydyr, sebäbi programma ýerine ýetirilen pursadyndan başlap, işgärlere az zat bagly, sebäbi gündelik funksiýalaryň köpüsi kompýuter programmasy tarapyndan ýerine ýetirilýär, bilşiňiz ýaly häzirki wagtda hili kompaniýanyň dolanyşygyna, işgärleriň iş ýüküne we beýleki daşarky ýagdaýlara bagly däldir. Programmany fermada awtomatiki gurnamak bilen, elmydama sanly maglumatlar bazasynda yzygiderli görkezilýän iň täze, iň täze maglumatlar bolar. Programmanyň özi ýazgylarda ýazgylaryň ýüze çykmagyny peseltmeýär. Bu alnan ajaýyp netijäni, takyklygy we ygtybarlylygy üpjün edýär. Sanly maglumatlary ýitirmek ähtimallygy azalýar, sebäbi awtomatlaşdyryş programmalarynyň köpüsinde çozuşyň öňüni alyş ulgamy bar.

Bu programma üpjünçiligi bazasy, islendik wagt arhiwden elektron ýazgyny almaga we zerur maglumatlary tapmaga mümkinçilik berýän köp mukdarda maglumatlary saklap we uzak wagtlap saklap biler. Şol sebäpden, kagyz arhiwiniň baky bulaşyk otaglarynyň düýşüni ýatdan çykararsyňyz, bu ýerde günüň dowamynda islenýän resminamany gözlärsiňiz. Fermer hojalygyny ösdürmekde awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklary we amalylygy görnüp dur, ýeke-täk zat iň amatly programmany saýlamakdyr. Gynansagam, häzirki wagtda daýhanlar üçin programmalar kän däl, şonuň üçin saýlamak gaty az. Şeýle-de bolsa, dolandyryşa bolan garaýşyňyzy üýtgedýän we ony ýönekeý we elýeterli edýän gaty oňat programma wariantlary bar.

Fermer gözegçilik platformasy üçin amatly wariant, USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleri tarapyndan sekiz ýyl gowrak mundan ozal häzirki zaman tehnologiýa bazaryna çykan USU programma üpjünçiliginiň özboluşly programma üpjünçiligi.

Öndürijileriň köp ýyllyk tejribesi bu ferma programmasyna maýa goýuldy, bu hakykatdanam zerur, amaly we täsirli boldy. Ulanylyşy mümkin boldugyça gysga wagtda oňyn netijeleri getirýär, şonuň üçin programmanyň durmuşa geçirilmegini öz işini ösdürmäge çalyşýan telekeçiniň elinde iň oňat guraldygyny arkaýyn aýdyp bileris. Ulanyjylaryň aňsatlyk bilen özleşdirip bilýän ýönekeýligi, elýeterliligi we lakoniki dizaýny bilen tapawutlanýar. Beýleki programmalardan tapawutlylykda, programmada işe başlamazdan ozal ýörite tälim almaly ýa-da belli bir hünärleri almaly däl; USU programma üpjünçiliginden programmanyň konfigurasiýasyny özleşdirmek birnäçe sagat boş wagt alýar, bu bolsa kompaniýamyzyň web sahypasynda mugt okuw wideolaryny görmek arkaly gysgaldylýar. Köplenç yglan edilýän artykmaçlyklaryň arasynda täsirli işe başlamak üçin ähli zerur aýratynlyklara eýe bolan ulgam interfeýsini bellemeli. Hatda ulanyjynyň isleýşi ýaly goşmaça düwmeler döretmäge ýa-da interfeýsiň dizaýnyny isleýşiňiz ýaly üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Esasy ekranda 'Modullar', 'Hasabatlar' we 'Salgylar' ýaly üç bölümden ybarat esasy menýu görkezilýär. Bularyň hersinde fermanyň dürli ugurlarynda buhgalter hasabatyny döretmäge kömek edýän başga bir ünsi bolan funksiýany taparsyňyz. Önümçilik proseslerine esasy gözegçilik haýwanlar, ammar balanslary, işgärler we üpjün edijiler üçin umumy esas döredýän sanly nomenklatura ýazgylary döredilen "Modullar" bölüminde bolup geçýär. Elementleriň her biri we oňa degişli ähli amallar barada maglumatlary kesgitlemek üçin ulanylýar. Tekst materiallaryndan başga-da, ammarda ýa-da haýwanlarda saklanýan önümler bilen baglanyşykly ýazgylara ozal web kamerasy bilen çalt düşürilen suratlandyrylan elementiň suratyny goşup bilersiňiz. Recordazgylary ýöretmek, sanalan maglumatlar bazalarynyň diňe awtomatiki döredilmegine däl, eýsem awtomatiki täzelenmegine we goşulmagyna hem mümkinçilik berýär. Daýhanlar üçin maksatnamadaky "Salgylar" bölümi kompaniýanyň gurluşy üçin jogapkärdir, şonuň üçin USU programma üpjünçiliginde işe başlamazdan ozal bir gezek doldurylmalydyr. Gündelik funksiýalaryň köpüsiniň awtomatlaşdyrylmagyna goşant goşjak maglumat girizilip bilner.

Mysal üçin, fermada önümçilige ýoldaş dürli resminamalar üçin şablonlary öňünden taýýarlasaňyz we taýýarlasaňyz, programmany gurnamak olary awtomatiki usulda dolduryp biler. Bu gaty amatly, sebäbi bu opsiýa wagt tygşytlaýar we resminamalary wagtynda we ýalňyşsyz düzmäge mümkinçilik berýär. Üstünlikli oba hojalygyny döredeniňizde, iň möhüm bölüm, guramaňyzda amala aşyrylýan ähli iş proseslerini seljerip bilýän "Hasabatlar" bölümidir. Onuň kömegi bilen, islendik iş ugry boýunça derňewleri we statistikalary taýýarlap bilersiňiz we dürli görnüşli hasabatlaryň, mysal üçin salgyt we maliýe hasabatlarynyň awtomatiki döredilmegi üçin meýilnama düzüp bilersiňiz. Bu we başga-da köp mümkinçilikler, kompýuter programmamyzy satyn alanyňyzdan soň elýeterli bolmaly.

Görşüňiz ýaly, daýhanlar üçin çäkli mukdarda programmalaryň bardygyna garamazdan, olaryň arasynda fermalaryň dolandyrylyşyny hakykatdanam hil taýdan üýtgedýän we gysga möhletde oňyn netije berýän USU programma üpjünçiligi ýaly ajaýyp mysal bar. Başga soraglaryňyz bar bolsa, resmi web sahypamyzda hödürlenýän amatly aragatnaşyk görnüşi arkaly hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Daýhanlar dynç alyşda hem islendik ykjam enjamdan programma uzakdan birikdirilip gözegçilik edip bilerler. Programmada, USU programma üpjünçiliginiň çäginde pul amallary görkeziljek doly maliýe gözegçiligini taparsyňyz.

Şol bir kompaniýada gurlan programmany ulanyjylar üçin döredilen şahsy hasaplar şahsy giriş ulanyjy ady we paroly bilen goralýar. Ştrih-kod tehnologiýasy we programma aňsatlyk bilen birikdirilen skaneriň kömegi bilen ammarlardaky zatlary netijeli yzarlap bilersiňiz. Her bir ulanyjynyň maglumatlaryň belli bir kategoriýalaryna elýeterliligi administrator tarapyndan el bilen düzedilip bilner, şonuň üçin diňe ygtyýarlygyň talap edýän zatlaryny görerler.

"Hasabatlar" modulynda esasy analitiki buhgalteriýany düzmek mümkin, onuň kömegi bilen ýakyn geljek üçin ösüş çaklamalaryny ýerine ýetirmek mümkin. Awtomatlaşdyrylan programmada, akylly gözleg ulgamynyň kömegi bilen birnäçe ýazgyny tapyp bilersiňiz. Programmanyň çäginde bilelikdäki işleri ýerine ýetirmek üçin daýhanlar bir ýerli tora ýa-da internete birikdirilmelidir. USU programma üpjünçiligi haýwanlaryň fermadaky gatnaşygy we iýmitleniş tertibine gözegçilik etmek ýaly köp funksiýa bilen düzülip bilner. Simpleönekeý programma uzakdan gurnalýar we iş stoluna gysga ýoldan işe girizilýär, bu size çalt işe başlamaga mümkinçilik berer. Müşderi bazasy bilen gowulaşan USU programma üpjünçiligini internet bilen sinhronlamak arkaly üpjün edilýär. Islendik resminama, programmaçylarymyz bilen öňünden ara alnyp maslahatlaşylan kompaniýanyň nyşany we jikme-jiklikleri bilen düzülip bilner. Beýleki ferma hasapçylyk programmalary bilen aňsatlyk bilen aragatnaşyk saklaýar, şonuň üçin dürli elektron faýllary geçirmek kyn däl. Kompaniýamyzyň her bir potensial müşderisi üçin ulgamy gurnamagyň mugt görkeziş wersiýasy bar, işleýşi çäklidir, ony web sahypasyndan aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Daýhanlar üçin şahsy hasaplaryň kömegi bilen, işjeňligini yzarlamak we bu görkezijiler esasynda aýlyk haklaryny hasaplamak has aňsat bolar.

// Berlen dildäki ähli programmalar üçin //

goşuň '../inc/lang.php