Iýmitler üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iýmitler üçin maksatnama

Iýmitler üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Iýmitler üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bäsleşige ukyply iýmit programmasy gerek bolsa, şeýle programma üpjünçiligini USU programma üpjünçiligi hünärmenlerinden satyn alyp bilersiňiz. Guramamyz size ýokary hilli programma üpjünçiligini hödürleýär. Şol bir wagtyň özünde bahasy gaty ýerliklidir. Mundan başga-da, işgärleriňize bagyşlanan iki sagatlyk giňişleýin tehniki kömege bil baglap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiliginden çeşmeleri hasaplamak programmasy, harytlaryň hili bilen bahasynyň arasyndaky baglanyşyk nukdaýnazaryndan bazarda iň kabul ederlikli çözgütdir. Galyberse-de, bu programmany satyn almak bilen, köp sanly peýdaly wariant alarsyňyz. Mysal üçin, logistika transportyny amala aşyrmaly bolanyňyzda, programma üpjünçiligi kömege gelýär. Mundan başga-da, paýnamalaryň multimodal hereketine çenli logistikany durmuşa geçirmek mümkin. Iýmit kalkulýatorymyzda mallara gözegçilik etmegiň köp peýdaly wariantlary hem bar. Mysal üçin, haýwanlaryň islendik tohumy bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Mundan başga-da, süýdüň hasyllylygy maglumat ekranynda aýdyň görkezilýär. Öňdebaryjy iýmitlendiriş programmamyzy gurmakda kynçylyk çekmersiňiz. Galyberse-de, USU-nyň programma üpjünçiligi hünärmenleri kömek etmek üçin geldiler. Programmany gurnamaga we düzmäge kömek ederis. Mundan başga-da, özara täsir we programma üpjünçiligini ösdürmäge kömek bar. Hünärmenlerimiz size ilkinji gezek ýokary hilli maglumat berýär. Programma dogry düzüler, bu bolsa iş wagtynda hiç hili kynçylyk çekmersiňiz.

Resurs ygtybarly gözegçilik astynda we awtomatlaşdyrylan usullar bilen hasaplanyp bilner. Programmamyz operator tarapyndan kesgitlenen algoritmler bilen dolandyrylýar. Algoritmleri islendik pursatda möhüm zada baglylykda üýtgedip bolýar. Iýmit bilen dolandyryň we programmamyzy ulanyp hasaplaň. Allhli hasaplamalar ýalňyşsyz ýerine ýetiriler. Netijede, programma üpjünçiligi maglumat akymlary bilen täsirleşmek üçin hasaplama usullary bilen dolandyrylýar.

Häzirki dolandyryş hasabatyny öwrenip bilersiňiz. Mundan başga-da, hasabatlar ýitgileri we görkezijileriň azalmagynyň sebäplerini görkezýär. Hasaplamada öňdebaryjy bolarsyňyz, sebäbi elmydama zerur çeşmeler toplumy bar. Maksatnamamyz zerur parametrleri hasaplamaga kömek edýär we size iň täze statistiki maglumatlary berýär. Şeýle hem mallaryň sanyny üýtgetmek mümkin bolar. Bu häzirki maglumatlar jogapkär adamlar üçin elýeterlidir.

Hasaplama hasaplamalaryny ýerine ýetirseňiz, iýmit elmydama ygtybarly gözegçilikde bolmaly. USU Programma üpjünçiligi gatnaşsa, hasaplamalar dogry edilmelidir. Haýwanlar zerur mukdarda iýmit alar ýaly iýmit paýlap bilersiňiz. Programma üpjünçiligimizi gurmak ýönekeý bir proses bolup, ony tehniki kömek merkezinde tejribeli hünärmenlerimiz hem ýerine ýetirýärler. Iýmit hasaplaýyş programmasyny gurmak wagtynda ýüze çykýan ähli amallar bilen size kömek edýäris.

Bu giňişleýin çözgüt bazardaky iň amatly önümdir. Bu programmanyň kömegi bilen haýwanyň reňki, doglan senesi, öndürijiler we ş.m. hakda maglumat tapyp bolýar. Mundan başga-da, programma haýwan üçin eşigi özbaşdak hasaplaýar. Feedhli iýmitler dogry paýlanmalydyr we ammarlarda howpsuz saklanmalydyr. Saklaýyş ýerini her bir metr meýdany iň ýokary girdeji üçin ulanyp boljak derejede ulanyp bilersiňiz. USU-nyň programma üpjünçiligini döretmek toparynyň çeşme programmasy güýje girende, bäsdeşleriňiziň hiç biri-de bazarlar ugrundaky söweşde size laýyk bolup bilmez. Toplumymyzyň işlemegi netijesinde işjeňlik çeşmeleriniň netijeliligi ýokarlanýar.

Nagt ätiýaçlyklaryňyzy iň netijeli paýlamak üçin ajaýyp mümkinçilikleriňiz bar. Maýa goýumlary aňsatlyk bilen öwezini dolýar, ýagny USU programma üpjünçiliginden iýmit hasaplaýyş programmasyna goýumyňyzy çalt öwezini dolup bilersiňiz. Bu önüm çalt başlangyç bilen häsiýetlendirilýär. Şeýlelik bilen, satyn alnan programma üpjünçiliginiň öwezini dolmak mümkin boldugyça uly. Iň soňky maglumatlary bilmek üçin "Haýwanlar" atly modula gidiň. Mallar atly bölüm wizual görnüşde täzelenen maglumatlary öz içine alýar. Iýmit programma üpjünçiligimiz, iň ösen grafikleri we diagrammalary ulanýar. Olaryň kömegi bilen iň möhüm maglumatlar wizuallaşdyrylýar. Resurs hasaplaýyş programma üpjünçiligini ulanmak bilen dolandyryş kararlary onlaýn dolandyryş tarapyndan kabul edilýär. Giňişleýin önümimiz, ofis amallaryny optimizirlemek üçin ýörite döredildi. Bu programma üpjünçiligi, ahlak taýdan köne şahsy kompýuterlerde iş şertleri üçin doly optimallaşdyryldy.

Ulgam bloklaryny täzelemek zerur bolmaz, sebäbi programmamyz köne enjamlarda hem işleýär.

Bu iýmit hasaplaýyş programmasy haýwanlary ösdürip ýetişdirýän islendik kompaniýa üçin diýen ýaly amatlydyr. Şahsy adamlary tertipläp bilersiňiz, bu gaty amaly. Kompaniýanyň ähli nagt esasy serişdeleri ygtybarly gözegçilikde bolmaly we olaryň elýeterliligi dürli awtomatlaşdyrylan usullar bilen barlanýar.

Çeşmeleri hasaplamak üçin häzirki zaman programma kompaniýanyň giň gurluşy bilen täsirleşmek üçin amatlydyr.

Kompaniýaňyzyň uzakdaky şahamçalary bar bolsa, olary internet arkaly birikdirip bilersiňiz.

Fermeriňiz köp meseläni paralel çözýän ýöriteleşdirilen toplumy ulanmagy başarmaly. Ulanyjy interfeýs dizaýny üçin köp sanly degişli dilleriň çeşmelerini hasaplamak üçin programma hödürledik. Kompýuterlere doly çözgüt gurup, nagt girdejini derňäň.

Interfeýsi we işleýşi bilen tanyşmak üçin programma üpjünçiligini demo wersiýasy hökmünde göçürip alyň. Demo görkezişi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, tehniki kömek merkeziniň hünärmenleri bilen habarlaşyp, web portalymyzdan göçürip alyň. Diňe maglumat maksatlary üçin doly mugt we ygtybarly baglanyşyk hödürleýäris.

Iýmit hasaplaýyş programmasyny hiç hili çäklendirmesiz dolandyrmak isleseňiz, ygtyýarly neşirini saýlaň. Çylşyrymly önümimiz, mallaryň islendik tohumy bilen täsirleşmek üçin amatlydyr. Reportörite hasabat bölüminiň kömegi bilen häzirki tertip baradaky maglumatlary gözegçilikde saklaň we öwreniň. Çeýe ot-iým hasaplaýyş programmamyz, size elýeterli iň täze maglumatlar bilen göç we tohumçylygy gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Bu ösen programma girizen ýöriteleşdirilen işgärlerimiziň hasaba alyş gündeligini ulanyň. Işgärleriňiz gönüden-göni iş wezipelerini ýokary höwes bilen ýerine ýetirýärler. Daş-töwerekdäki we içerki giňişliklere wideo gözegçiligi howpsuzlyk derejesini ep-esli ýokarlandyrmaga kömek edýär we şol bir wagtyň özünde işgärleriň höwesi hem ýokarlanýar.