Fermanyň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Fermanyň hasaby

Fermanyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Fermanyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ösümlik fermalary we maldarçylyk fermalary, ähli önümçilik amallaryny tertipleşdirmek üçin içerki hasaba alnyşyň aýratyn zerur bolan ugurlarydyr, şonuň üçin ekerançylygy guramagyň usuly möhüm rol oýnaýar. Her bir telekeçi, buhgalteriýa we dolandyryşa el bilen ýa-da awtomatiki çemeleşmäni öz içine alýan öz işine laýyk usuly kesgitleýär. Şeýle-de bolsa, köp işleýän fermalaryň we gündelik amallary dowam etdirmek üçin alnyp barylýan işleriň sanynyň çäginde awtomatlaşdyrylan amal has öndürijilikli bolar.

Şeýle netijä gelmegiň ölçeglerine göz aýlalyň. Ilki bilen, munuň üçin fermany awtomatlaşdyrmagyň amala aşyrylandygyny göz öňünde tutmalydyrys, bu bolsa buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak üçin ýörite kompýuter programmasynyň girizilmegini aňladýar. Bu, şeýle hem, iş ýerleriniň kompýuterleşdirilmelidigini we buhgalter hasabatynyň tutuşlygyna sanly bolmalydygyny aňladýar. Dolandyryşa bolan bu çemeleşmäniň artykmaçlyklary bar, sebäbi programmany ulanmak bilen kompaniýanyň häzirki iş ýüküne garamazdan maglumatlary çalt we netijeli işläp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi, buhgalter alsurnallaryny el bilen doldurýan adamdan tapawutlylykda, päsgelçiliksiz işleýär we islendik şertde işiň hilini saklaýar.

Mundan başga-da, maglumatlary sanly görnüşde saklamak has girdejili, sebäbi ony birnäçe ýyllap maglumatlar bazasynda saklamaga mümkinçilik berýär we şol bir wagtyň özünde islendik wagt elýeterli bolar. Fermanyň eýýäm çylşyrymly gurluşynda kagyz arhiwi üçin ýer bölmek zerurlygy ýok, zerur maglumatlary gözlemek üçin birnäçe sagat sarp ediň. Mundan başga-da, sanly maglumatlar binýady, hemme zady yzarlamak üçin köplenç üýtgedilmeli kagyz buhgalter resminamalaryndan tapawutlylykda, saklanýan maglumatlaryň mukdaryny çäklendirmeýär. Awtomatlaşdyryş, işgärleriň iş şertlerini ep-esli aňsatlaşdyrýar, meselem, diňe bir programmany däl, ammarlara gözegçilik etmek üçin ulanylýan dürli döwrebap enjamlary hem ulanyp biler. Fermer dolandyryjysy, awtomatiki dolandyryş bilen işini ýönekeýleşdirmegi başarmaly, sebäbi buhgalter hasabatyny merkezleşdirmäge mümkinçilik berýär, bu ýerde ähli bölümlere we şahamçalara onlaýn bir ofis arkaly gözegçilik edip bolýar. Bu iş wagtyna we güýjüne ep-esli tygşytlylyk getirýär we önümçilikden hiç wagt azaşmaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş arkaly getirilen köp üýtgeşik hereketlendirijini göz öňünde tutsaň, saýlamak düşnükli ýaly. Mundan başga-da, bu programma öndürijileri tarapyndan teklip edilen köp wersiýalardan düzülmeli guramaňyza laýyk gelýän kompýuter programmasynyň kiçijik ýa-da has dogrusy.

Umumy buhgalteriýa programmalary bilen işlemek üçin şertler bilen kanagatlanmasaňyz, USU Programma üpjünçiligi atly programma gurup, onuň has az işleýän analogyna üns bermegiňizi maslahat berýäris. Kompaniýamyzyň hünärmenleri tarapyndan neşir edildi we 8 ýyldan gowrak wagt bäri bazara çykýar. Bu ýyllaryň dowamynda, awtomatlaşdyryş pudagynyň ösüşini yzarlamak üçin yzygiderli täzelenýänligi sebäpli, ygtyýarly programma möhüm bolup galýar. Umumy buhgalteriýa programmalaryna meňzeşdigine garamazdan, onuň köp artykmaçlygy bar. Birinjiden, umumy hasapçylyk programmalaryndan tapawutlylykda USU programma üpjünçiligi diňe hasapçylara ýa-da ammar dolandyryjylaryna gönükdirilmeýär; düşnükli we awtomatiki dolandyryş bilen ýeterlik tejribesi bolmadyklar üçin hemmeler üçin elýeterli. Işgärler we ýolbaşçylar tarapyndan okuw zerurlygy bolmazdan ulanylýar.

Ikinjiden, USU programma üpjünçiligindäki fermany dolandyrmak, beýleki analog konfigurasiýalary gurmakdan has az çykdajy edýär, sebäbi ikinjisi diňe dar gönükdirilen we USU programma üpjünçiligi dürli iş ugurlaryny awtomatlaşdyrmak üçin uniwersal guraldyr. Mundan başga-da, beýleki buhgalter programmalaryna garanyňda has amatly hyzmatdaşlyk şertlerini hödürleýär, bu gurmak üçin bir gezeklik töleg we mundan beýläk ulanmak üçin doly mugt diýmekdir. Programmamyzyň esasy artykmaçlyklary interfeýsdir. Köp oýunçy re modeiminiň kömegi bilen bir wagtyň özünde çäklendirilmedik adam ekerançylyk bilen meşgullanýar. Şeýle hem, iň tejribesiz işçilerem aňsatlyk bilen düşünip bilýän düşnükli we ýönekeý konfigurasiýa dizaýn stili bilen tapawutlanýar. Esasy ekranda üç bölümden ybarat esasy menýuny görersiňiz - "Modullar", "Hasabatlar" we "Salgylar". Hasapçylyk üçin "Modullar" bölümi köplenç ulanylýar, bu bölümde her bir hasaba alyş bölüminiň nomenklaturasynda iýmit, haýwanlar, guşlar, enjamlar we ş.m. Datahli maglumatlary we baglanyşykly amallary görkezýän aýratyn elektron ýazgy döredýär. Tekst maglumatlaryndan başga-da, her ýazgyda web kamerasy bilen düşürilen obýektiň suraty hem bolup biler, bu gözleg we gözegçiligi ep-esli aňsatlaşdyrýar. Bu ýazgylary ýöretmek, fermada haýwanlaryň we guşlaryň, müşderileriň, üpjün edijileriň we işgärleriň ähli görnüşleriniň içerki maglumat bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Gözleg motorynyň iň amatly aýratynlyklary, birnäçe sekuntda islenýän ýazgyny tapmagy aňsatlaşdyrýar. Fermerçilik işlerinde gündelik köp funksiýanyň awtomatiki ýerine ýetirilmegi üçin ulgamy gurmak işine başlamazdan ozal bir gezek üns bermeli, mazmuny kompaniýanyň gurluşyny emele getirýän Salgylar bölümini takyk doldurmaly. Bular haýwanlaryň, guşlaryň, ösümlikleriň, ýörite enjamlaryň, ot-iýmleriň we işgärleriň sanawlary; öý haýwanlaryny iýmitlendirmegiň tertibi; işgärleriň çalşygy tertibi; kompaniýanyň zerur maglumatlary; iş prosesinde ulanylýan resminamalar üçin şablonlar we ş.m. "Hasabatlar" bölümi, kärhananyň girdejililigini we dolandyryş guramasynyň dogrulygyny islendik nukdaýnazardan bahalandyrmaga kömek etjek fermada alnyp barylýan işler üçin möhümdir. Onda islendik kriteriýa boýunça derňew geçirip, zerur statistikany görkezip bilersiňiz, hatda dolandyryjy tarapyndan zerur bolan ähli hasabatlary awtomatiki düzüp bilersiňiz. Salgyt we maliýe hasabatlylygy bilen baglanyşykly resminamalar, bellenen tertip boýunça programma arkaly özbaşdak doldurylyp, soňra size iberilip bilner.

Amatly, arzan we düşnükli USU programma üpjünçiligi programmasy, umumy hasapçylyk ulgamlaryndaky ýaly, az pul üçin şol bir funksiýany satyn almaga mümkinçilik dörän mahaly, bir marka üçin kän tölemek islemeýänler üçin iň oňat çözgütdir. Şeýle hem, täze müşderilere satyn almazdan ozal önümimiz bilen tanyşmaga rugsat berýäris. Munuň üçin programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny web sahypamyzdan doly göçürip alyp bilersiňiz we üç hepdäniň içinde onuň mümkinçiliklerine baha berip bilersiňiz. Programmada, islendik işgär şahsy hasaplary döretmek arkaly interfeýsiň iş ýerinde bölünip, ekerançylyk bilen meşgul bolup biler. Programma, analog ulgamlary ulanmakdan tapawutlylykda islendik ulanyjyny mugt goldaýar.

Dolandyryjy, USU programma üpjünçiligine uzakdan girip bolýanlygy sebäpli, iş saparynda ýa-da dynç alyşda hem fermanyň gözegçiligini saklap biler. USU programma üpjünçiligi tarapyndan hyzmat edilýän ferma hatda daşary ýurtlarda hem ýerleşip biler, sebäbi kompaniýamyzyň programmistleri programma üpjünçiligini uzakdan gurmak we düzmek üçin bütin dünýäde işleýärler. Programmadaky ferma gözegçilik optimallaşdyrylar, sebäbi elektron maglumat bazasyna nesilleri, tohumlandyryjylary we tohumlary hem girizip bilersiňiz. Beýleki buhgalteriýa programmalaryny ulanmakdan tapawutlylykda, programmamyzda tehniki goldaw üçin diňe aýlyk tölegleriň esasynda däl-de, ulanýandygyňyz üçin tölärsiňiz.

Kompýuter programma üpjünçiligimiz, diňe tejribeli hasapçy tarapyndan düşünilip bilinjek beýleki programmalardan tapawutlylykda dürli iş we tejribesi bolan ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. "Hasabatlar" modulynda mallaryň dogulmagy ýa-da ölümi baradaky statistikany aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz, bu diagrammalar, diagrammalar ýa-da grafikler görnüşinde hem görkezilip bilner. Fermany awtomatiki gözegçilikde saklamak, USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna esaslanýan programmistler tarapyndan ýörite döredilen ykjam programma arkaly amala aşyrylyp bilner. Haýwanlar üçin aýratyn sanly ýazgylary saklamak gaty amatly, sebäbi islendik mukdarda jikme-jik maglumat girizip bilersiňiz. Her haýwan üçin "Salgylar" bölüminde aýratyn gatnaşyklary döredip we yzarlap bilersiňiz, oňa hyzmat etmek iýmitiň hasaplamasyny ýönekeýleşdirmäge kömek eder. Içerki amatly meýilnama, önümçilik ýyl ýazgysyndaky möhüm wakalary ýörite senenama bilen bellemäge mümkinçilik berýär we ulgam kesgitlenen seneleri awtomatiki ýada salýar. Programma üpjünçiliginde saklaýyş ulgamynyň dolandyrylmagy netijesinde iýmitiň elýeterliligini we ätiýaçlygyny aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz we başarnykly meýilleşdirip bilersiňiz. Skaner we ştrih-kod tehnologiýasy ýaly häzirki zaman gurallary awtomatiki programma üpjünçiliginiň kömegi bilen oba hojalygy ammaryna gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Fermada kadaly iş şertlerini saklamak üçin zerur bolan iň meşhur zatlar, tertipli meýilnamalaşdyryş we satyn alyşlar sebäpli wagtynda satyn alynar. Sanly maglumatlar bazasynyň ätiýaçlyk nusgasyny meýilleşdirip, kompaniýanyň gizlin maglumatlaryny aňsatlyk bilen gorap bilersiňiz.