Daýhan hojalygy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Daýhan hojalygy üçin maksatnama

Daýhan hojalygy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany daýhan fermasy üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Daýhan hojalygy üçin maksatnama gowy işlenip düzülmeli we giň işlemeli. Şeýle programmany satyn almak üçin USU programma üpjünçiligini ösdürmek toparyna ýüz tutuň. USU programma üpjünçiligi topary size oňat ösen programma hödürleýär, amaly size iň özüne çekiji bazar ýerlerini çalt eýelemäge mümkinçilik berýär. Elbetde, siz diňe karz alyp bilmersiňiz, uzak möhletleýin saklap bilersiňiz we işiňizden ýokary girdeji gazanyp bilersiňiz.

Islendik işleýän kompýuterde işlemek üçin doly optimallaşdyrylan ösen ekerançylyk programmamyzdan peýdalanyň. Ony gurmak üçin diňe gowy ýagdaýda galan Windows operasiýa ulgamy bolmaly. Iki sagadyň dowamynda bu programmany gurmakda size doly kömek ederis. Diňe gurnama kömegi bilen däl, eýsem başlangyç parametrleri şahsy kompýuteriň ýadyna girizip bilersiňiz. USU-nyň programma üpjünçiligi hünärmenleri hem gysga möhletli kursy hödürläp programmany çalt özleşdirmäge kömek edýärler.

Daýhan hojalygy üçin programmada köp peýdaly wariantlar bar, olaryň kömegi bilen garşydaşlaryňyz bilen gapma-garşylykda ynamly ýeňiş gazanyp bilersiňiz. Bäsleşik iň arassa görnüşde ýeňiji bolup biler, sebäbi elýeterli serişdeleri iň amatly paýlamak üçin ferma programmasyny ulanyp bilersiňiz. Bu programmany ulanmagyň netijesinde ýokary hilli önümçilik syýasaty we gowy gurlan çeşme shemasy bolýar.

Daýhan bolsaňyz, USU-nyň köpugurly programma üpjünçiligi bolmasa işiňizi ýerine ýetirmekde kynçylyk çekersiňiz. Çylşyrymly önümimiz, programma üçin köp sanly wizuallaşdyrma elementleri bilen enjamlaşdyrylandyr. Grafikleriň we diagrammalaryň iň soňky neslinden başlap şekillere we reňk shemalaryna çenli ulgamymyz size dürli element görnüşlerini hödürleýär. Olary ulanmak bilen, iş akymyňyzy sazlap bilersiňiz.

Daýhan hojalygy, ofis işleriniň ähli görnüşine başarnykly gözegçilik etmek üçin ösen programma zerur. Bu toplumy gurnamak gaty amatly bolan ýazgy wagtynda amala aşyrylyp bilner. Diagrammalar bilen işlemek, dünýä kartasy bilen täsirleşmäge kömek eder. Diagramma gurluş elementidir, onuň kömegi bilen dünýä kartasynda bolup geçýän wakalary başarnykly seljerip bilersiňiz.

USU Programma toparyndan ösen programma üpjünçiligini guranyňyzda we işledeniňizde, ekerançylyk we maldarçylyk işinde zatlar gözlenýär. Çeýe toplum, ýokary derejeli görüşi halaýan döredijilik adamlary üçin hem amatlydyr. Mundan başga-da, programma doly optimallaşdyryldy, bu enjamyň işleýşi wagtynda hiç hili kynçylyk çekmejekdigini aňladýar.

Systemhli ulgam bloklary, möhüm öndürijilik parametrleri bolmasa-da ulanylyp bilner. Şeýle çäreler, maliýe çeşmelerinde täsirli tygşytlamalary üpjün edýär. Galyberse-de, enjam satyn almak üçin köp pul harçlamaly däl. Ulgam bloklaryny derrew täzelemekden ýüz öwürip biljekdigiňize goşmaça, köne monitorlary hem ulanyp bilersiňiz. Munuň sebäbi, daýhan hojalyklary üçin çeýe programmanyň ekranda maglumatlary köp ulanyjy paýlamak mümkinçiliginiň bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýlelik bilen, pul tygşytlamak bilen, kompaniýanyňyzyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýarsyňyz. Telekeçilik işi, has az maliýe serişdelerini sarp edip biljekdigiňiz sebäpli has ýokary girdeji getirer.

Fermer hojalygymyza uýgunlaşma maksatnamamyz, düýpli çäklendirmeleri bolmadyk önümdir. Diňe bar bolan modelleriň görnüşlerinden peýdalanyp, özüňizem import edip bilersiňiz. Munuň üçin hünärmenlerimiz hatda ýörite kompýuteriň ýadyna maglumatlar girizilen ýöriteleşdirilen maglumat kitabyny hem berdiler. USU programma üpjünçiliginden häzirki zaman oba hojalygy programmasy, kompýuteriňiziň ýadynda saklanýan ähli suratlary doly özleşdirmäge kömek edýär. Bu programma dürli gymmatlyklary seljermäge ukyply, ony köp taraply çözgüt edip görkezýär.

Ösüş toparymyzyň häzirki zaman ferma programmasyny kompaniýanyň resmi web sahypasyndan doly ygtybarly we mugt göçürip alyp bolýar. USU programma üpjünçiligi dostlukly nyrh syýasaty bilen dolandyrylýar we şonuň üçin arzan bahadan programma hödürleýär, ýöne şol bir wagtyň özünde täsirli funksiýa mazmuny bilen. Programmamyzy gurnamak, tehniki goldaw toparynyň hünärmenleriniň kömegi bilen amala aşyrylmalydyr, bu bolsa ýazgy wagtynda işlemegiňizi we işlemegiňizi üpjün edýär. Bu maksatnama, kompaniýanyň bergilerini gaýtadan işlemäge kömek edýär.

Müşderi hasaplaryny dogry dolandyryp bilersiňiz we möhüm nokatlary ýatdan çykarmarsyňyz. Daýhan oba hojalygy kärhanasy üçin döwrebap maksatnama, mukdary möhüm gymmatlyklara ýakyn bolan bergidarlaryň sanawyny görkezmäge kömek edýär. Algylary azaldarsyňyz, bu işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy we kompaniýanyň alýan töwekgelçiliklerini azaltmagy aňladýar. Köp maksatly önümimiz ammar amallaryna kömek edýär we ammarlardaky hakyky mukdary görkezýär. Kompaniýamyzyň resmi web sahypasyna girseňiz, ösen ferma programmamyzyň demo görnüşini doly ygtybarly göçürip alyp bilersiňiz.

Şol ýerde diňe bir göçürip almak baglanyşygyny däl, eýsem mugt elýeterli demo hem tapyp bilersiňiz. Fermer programmamyzyň görkezişini we synag görkezişini öwreneniňizden soň, haýsy programmany satyn alýandygyňyza doly göz ýetirersiňiz. Giňişleýin çözgütimiz önümçilik meselelerini çözmäge kömek edýär we olary düzetmäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiliginden häzirki zaman ferma programmasyny guruň, sebäbi ýokary derejede optimizasiýa bar. Gowy optimizasiýa netijesinde programma islendik hyzmat enjamynda işledilip bilner. Çeýe programma üpjünçiligimizi ulansaňyz, kompaniýa tarapyndan alynýan töwekgelçilikleri azaldyp bilersiňiz. Bu giňişleýin önüm, her pursat üçin baha sanawlaryny döretmäge kömek edýär.

Döwrebap ferma fermasy programmasyny gurmak we işletmek bilen işgärleriňizi dogry goraň.

Işgärleriň üpjün edilmegi we sowatsyz hereketleri sebäpli kompaniýanyň alýan töwekgelçiliklerini azaltmak mümkin bolar. Çeýe daýhan fermalary programmamyz ozal işgärlere şeýle agyr ýük berýän köp sanly gündelik işleri öz içine alýar. USU programma üpjünçiligindäki programmanyň hakyky dolandyryjylardan bir derejededigini, kagyzlar bilen köp dürli hereketleri ýerine ýetirjekdigini bellemelidiris. Islendik buhgalteriýa amallary yzygiderli ýerine ýetirilýär, bu bolsa has köp müşderini özüne çekip we degişli derejede hyzmat edip biljekdigiňizi aňladýar.