Maldarlar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maldarlar üçin maksatnama

Maldarlar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Maldarlar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maldarlar üçin maksatnama gysga wagtda resminamalary dolandyrmak, buhgalteriýa, audit, kompaniýanyň ähli ugurlarynda gözegçilik we ş.m. bilen baglanyşykly tabşyryklary ýerine ýetirýän zerur kömekçi bolup biler. önümçilik proseslerine seresaplylyk bilen gözegçilik edip, maldarçylyk önümleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerur proseduralary üpjün ediň. Häzirki wagtda dünýädäki sarp ediji arzan önümden ýokary hilli önümi ileri tutýar, bu sosiologiki derňewlere we gözleglere esaslanýar. Adamlar üçin hil has möhümdir, şonuň üçin bu ýagdaýda maldarçylyk programmasy aýrylmaz kömekçi bolup durýar, sebäbi funksiýalar we modullar azyk önümleriniň hiline we howpsuzlygyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir, et ýa-da süýt. Gereksiz çykdajylaryň we möhüm maglumatlaryň ýitmeginiň öňüni almak üçin programmany ynamdar işläp düzüjilerden göçürip almalydygyny bellemelidiris. Şeýle programma USU programma üpjünçiligi bolup, maldarçylyk bilen baglanyşykly programmanyň arzan bahasyny we abunalar, modullar we ş.m. üçin goşmaça çykdajylaryň doly ýoklugyny göz öňünde tutup, ýokary hilli we derrew netijeleri berýär.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs, çalt özleşdirilen konfigurasiýa sazlamalary, kompýuter başarnyklaryna garamazdan her bir işgär üçin ýerine ýetirilen işiň rahatlygyny, netijeliligini we hilini üpjün edýär. Her bir işgäriň maglumatlar bazasyndaky resminamalara we faýllaryň ýa-da habarlaryň alyş-çalşygyna çäklendirýän ýa-da berýän parol we giriş hukugy bar. El bilen dolandyrmakdan awtomatiki giriş we dürli habar beriş serişdelerinden maglumat import etmek arkaly maglumatlary çalt girizip bilersiňiz.

Tohumçylar üçin programma, dogry maglumatlary girizmek bilen iş wagtyny optimallaşdyrýan köp proseduralary awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, ätiýaçlyk, inwentar, maldarçylyk hojalygyny dolandyrmak üçin iýmit ýa-da materiallary doldurmak, habar ibermek, maldarlar bilen hasaplaşyklar ibermek, hasabat bermek. Dürli tablisalary ýöretmek maldarlaryň işini ýönekeýleşdirýär, sebäbi olarda mallaryň mukdary, hili, hyzmaty we saklanyşy, önümçiligi, çykdajylary we başga-da köp maglumatlary girizip we gözegçilikde saklap bolýar. Maldarçylyk kompaniýasynda hasabat, balans goýmasy döredip we önümçilik işlerine gözegçilik edip bilersiňiz. Mundan başga-da, maldarlar üçin maksatnama, çig malyň, süýt we et önümleriniň hilini saklamak proseslerine yzygiderli gözegçilik edýär, mysal üçin, maldarlaryň özleri tarapyndan fermadaky ýagyň mukdaryna we süýt önümleriniň hiline kembaha garalan halatynda. , maglumatlar ýazga alynýar we jogapkär adama iberilýär.

Aboveokardakylaryň we başga-da köp zat, her bir ulanyjy üçin mümkin, bu programma üpjünçiligini öz tejribäňizde potensialyň hilini we funksional çäksizligini barlamak üçin mugt demo wersiýasyny gurup görüp bilersiňiz. Hünärmenlerimiz size ýüz tutarlar we gyzykly meseleler boýunça size maslahat bererler. Fermerdäki daýhanlar üçin mallary awtomatlaşdyrmak programmasy süýt we et önümleriniň hilini seljermäge mümkinçilik berýär. Maldarlaryň hemmesi maldarçylyk programmasyny çalt özleşdirip bilerler we ähli konfigurasiýa sazlamalaryny derrew düzedip bilerler.

Hasaplaşyk amallary nagt ýa-da nagt däl töleg ulgamlarynda amala aşyrylyp bilner. Reportshli hasabatlar, resminamalar ýa-da statistika Maldarçylyk fermasynda çap edilip bilner. Tölegler bir tölegde ýa-da bölekleýin amala aşyrylyp bilner. Mal ýazgylaryndaky maglumatlar ýygy-ýygydan täzelenýär, şonuň üçin maldarlar daýhan hojalygynda gaty ygtybarly maglumatlary alýarlar. Maldarçylykdan alnan statistiki maglumatlara esaslanyp, önümçilik çykdajylaryny göz öňünde tutup, fermentlenen süýt önümlerine bolan islegi yzarlamak bolýar. Tölegleriň, bergileriň we ş.m. ýagdaýlaryny fermada hasaba alyp bolýar. CCTV kameralaryny ulanmak bilen maldarlar üçin maldarçylyk fermasyndaky önümçilik işlerine uzakdan gözegçilik edip bolýar.

Maldarlar üçin meýilnamanyň az bahasy islendik maldarçylyk kärhanasy üçin elýeterlidir. Maldarçylyk önümçiliginde emele gelen hasabatlar hemişelik hyzmatlar, önümçilik üçin arassa girdejini hasaplamaga we bar bolan iýmitleniş çaklamalary bilen ulanylýan iýmitiň göterimini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Maglumatlaryň klassifikasiýasy iýmit we haýwanlar üçin resminamalaryň akymyny döretmäge we has aňsat hasaplamaga mümkinçilik berýär. Ulgam ýadynyň giňligi sebäpli maldarçylyk programmasy ähli maglumatlary üýtgewsiz saklamaga ukyplydyr. Surnallarda alyjylar, maldarlar, iýmit, haýwanlar, süýt önümleri we beýleki zatlar hakda maglumatlar bar.

USU-nyň maldarçylyk bilen birleşdirilen programma üpjünçiligi gözleg wagtyny birnäçe minuta çenli azaldyp, amaly gözlemäge mümkinçilik berýär. Doly maldarçylyk programmasyny durmuşa geçirmek üçin demo wersiýasyndan başlamak has amatlydyr. Livestockhli maldarçylyk maldarlaryna uýgunlaşdyrylan, işlemeli modullary saýlamaga mümkinçilik berýän ähliumumy düşnükli maldarçylyk programmasy. Dürli habar beriş serişdelerinden ferma maglumatlaryny import edip bilersiňiz. Bir belgini okamak üçin dürli enjamlary we awtomatlaşdyryş enjamlaryny ulanmak, programma çalt maglumat tapmaga, ýazga almaga we girizmäge mümkinçilik berýär.

Programmany ulanyp, et we süýt önümleriniň bahasy, satyn alyş we maldarçylyk üçin goşmaça amallary göz öňünde tutup, baha sanawyna laýyklykda awtomatiki usulda hasaba alynýar.

Mallar bazasynda sarp edilýän iýmitiň mukdaryny, alnan süýdüň hasylyny, satyn alyş bahasyny we başga-da köp zady göz öňünde tutup, ýaş, jyns, ululyk, nesil ýaly dürli parametrler baradaky maglumatlar göz öňünde tutulyp bilner. Galyndylary we girdejini hasaplamak maldarçylygyň her bir ugruny göz öňünde tutmak bilen mümkindir.

Feedörite iýmitlendiriş usuly ähli haýwanlar üçin bir ýa-da umumy hasaplama bilen ýasalýar. Gündelik gözegçilik mallaryň hakyky sanyny göz öňünde tutýar, mallaryň gelmeginiň ýa-da gitmeginiň meýilnamalaryny we seljermelerini, maldarçylyk fermasynyň çykdajylaryny we girdejiligini kesgitleýär. Haýwanlary ösdürip ýetişdirýänler üçin zähmet hakyny hasaplamak ýerine ýetirilen iş ýa-da adaty aýlyk bilen amala aşyrylýar. Feeditirilen iýmit mukdary gündelik gatnaşygy we mal iýmit tablisalaryndaky maglumatlary ulanyp awtomatiki usulda alynýar. Inwentar iýmitiň, materiallaryň we beýleki önümleriň takyk mukdaryny hasaplamak bilen çalt we täsirli amala aşyrylýar.