Mallar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mallar üçin maksatnama

Mallar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki döwürde mallar üçin dürli programmalara isleg bildirilýär we maldarçylyk bilen meşgullanýan ähli oba hojalyk toplumlarynda giňden ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde, onuň hünäri möhüm däl. Fermerde mal, doňuz, ýaryş atlary, towuk, ördek, towşan ýa-da düýeguş bolup biler. Bu hakykatdanam möhüm däl. Kompýuter programmasy bilen meýilnamalaşdyrmak, gözegçilik we buhgalteriýa amallaryny gurnaýan bolsa, şular ýaly zatlar bir kompaniýa üçin möhümdir. Bazardaky mallar üçin kompýuter programmalarynyň görnüşleriniň gaty giň we dürli-dürlidigini bellemelidiris. Enougheterlik yzygiderli gözleg bilen, hatda dürli programmalaryň esasy parametrleriniň deňeşdirme seljermesini öz içine alýan maldarçylyk we süýt önümçiliginde kompýuter programmalaryna syn hem tapmak bolýar.

USU Programma üpjünçiligi maldarçylyk pudagynda işleýän oba hojalyk kompaniýalaryna häzirki zaman IT ülňülerine we müşderileriň iň talaplaryna laýyk gelýän özboluşly ösüş programmasyny hödürleýär. USU programma üpjünçiliginiň hili, kompaniýanyň web sahypasynda tapyp boljak köp sanly oňyn synlar we ulanyjy synlary bilen tassyklanýar. Programma çözgütleriniň arasynda maldarçylyk we et, süýt, sütük we beýleki önümçilik görnüşlerinde ulanmak üçin niýetlenen maldarçylyk üçin oba hojalygy programmasy hem bar. Programmanyň ulanyjy interfeýsi tertipli, düşnükli we öwrenmek gaty aňsat, hatda gaty tejribeli ulanyjy üçinem. Bu programmada hasaba almak, ýaşlar, agram we ş.m. ýaly mallar toparlary, şahsyýetler, esasanam köpeltmek meselesinde gymmatly öndürijiler, görnüşler we tohumlar tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Bu ýagdaýda mallaryň reňk, lakam, ýaş, agram, tohum we başga-da köp aýratynlyklary möhümdir. USU programma üpjünçiliginiň çäginde oba hojalygy fermalary her haýwan üçin aýratyn gatnaşygy ösdürip we iýmitleniş tertibini meýilleşdirip bilerler. Süýt haýwanlaryny köpeltmek üçin haýwanlaryň, süýt sygyrlarynyň we dürli döwürleriň süýt öndürijiligini hasaba almak ýerlikli bolar. Tohumçylyk mallary bilen meşgullanýan fermalar jübütleşmek, tohumlandyrmak, guzylamak we göleli bolmak ýaly ähli faktlary takyk ýazýarlar, nesilleriň sanyny we ýagdaýyny we ş.m. yzarlaýarlar. Tohum tohumlaryny köpeltmek we dolandyrmak üçin bu maglumatlar möhümdir. Weterinariýa Hereket meýilnamalary belli bir döwürde hünärmeniň ady bilen her bir zadyň ýerine ýetirilişi barada bellikler, baş weterinar tarapyndan gözden geçirilmegi we ş.m. düzülip bilner. Programma, sanlaryň dinamikasyny, mallaryň köpelmeginiň we gitmeginiň sebäplerini görkezýän grafiki görnüşde ýörite hasabat görnüşini öz içine alýar.

Tohumçylyk we geýim bedewleri fermalary ýaryş ýaryş synaglaryna girip bilerler, aralyk aralygy, ortaça tizlik, gazanan baýragy we başgalar. Süýt fermalary dürli döwürde süýt öndürijiligi barada jikme-jik statistika saklap bilerler, netijelerine görä iň gowy süýt öndürijilerini kesgitläp bilerler, synlary seljerip we sarp edijileri gözden geçirip bilerler. Mal ýa-da süýt önümçiligi bilen meşgullanýan oba hojalygy kompaniýasy üçin iýmit bilen üpjün etmek, şol sanda hil gözegçiligi möhümdir. USU programma üpjünçiligi, çyglylygy, temperaturany we başga-da köp zatlary öz içine alýan datçikler ulgamynyň kömegi bilen iýmitiň saklanyşyny dogry guramak ukybyna, şeýle hem iýmitiň laýyklygyna we paýnamalaryň tygşytly dolandyrylmagyna gözegçilik edýär. Maksatnamanyň buhgalter gurallary, pul akymlary, girdejileriň we çykdajylaryň dinamikasy, önümçilik çykdajylary, işiň umumy girdejili we ş.m. hakda ygtybarly maglumatlaryň elýeterliligini üpjün edýär.

Sygyr programma üpjünçiligi haýsy haýwan ösdürip ýetişdirýändigine garamazdan islendik maldarçylyk kompaniýasy üçin niýetlenendir. USU programma üpjünçiligini ösdürmek ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar we oba hojalygynyň zerurlyklaryna we talaplaryna laýyk gelýär, bu köp öwgi we ulanyjy synlary bilen tassyklanýar. Kompýuter ulgamynyň sazlamalary, maldarçylyga aýratyn üns berilýän işleriň gerimini we fermanyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup amala aşyrylýar.

Bu maksatnama iri mallardan we süýt toplumlaryndan başlap, ownuk sütüklere ýa-da at fermalaryna çenli mallaryň sanyna we tohumlaryň sanyna garamazdan ähli ululykdaky oba hojalygy kärhanalary tarapyndan ulanylyp bilner.

USU programma üpjünçiligi tohumçylyk maldarçylygynda gymmatly öndürijileri köpeltmäge, semretmek we önümçilik toplumlaryndan oňyn synlary we bahalary almak üçin aýratyn isleg bildirýän mallary sanamaga mümkinçilik berýär. Zerur bolsa, mallaryň käbir toparlary üçin iýmitlenmegiň tertibi, düzümi, yzygiderliligi we başgalar üçin ýörite rasion döredip bolýar.

Weterinariýa çäreleriniň meýilnamasy, dürli üýtgeşmeleriň girizilmegini, lukmanyň ady bilen aýry-aýry çäreleriň ýerine ýetirilişine degişli bellikleri, bejerginiň netijelerini ýazmagy we başga-da köp zady göz öňünde tutup, saýlanan döwür üçin düzülýär.

USU programma üpjünçiliginiň çägindäki süýt fermalary her sygyr üçin süýt öndürijiligini takyk hasaplamagy amala aşyrýarlar we esasanam kompaniýa üçin iň oňat süýt öndürijilerini kesgitleýärler we çaklamalar edýärler. Ammaryň işi tutuşlygyna buhgalteriýa düzgünlerine laýyklykda gurnalýar we islendik wagt oba hojalygynyň üpjünçiliginiň elýeterliligi barada ygtybarly maglumat berýär.

Programmadaky ammar amallarynyň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde iýmit paýnamasynyň iň pes nokada ýakynlaşmagy we gyssagly satyn almany tassyklaýan menejeriň gözden geçirmek haýyşy barada awtomatiki görkezilen habary düzüp bilersiňiz. Gurlan bu meýilnama, aýry-aýry oba hojalyklary, kompaniýa bölümleri, mal tohumlary üçin gysga we uzak möhletli iş meýilnamalaryny döretmäge we analitiki hasabatlaryň parametrlerini kesgitlemek arkaly olaryň ýerine ýetiriliş tertibine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Hasap gurallary, maliýe çeşmelerini real wagt dolandyrmaga, haýwanlary köpeltmek, mallar bilen üpjün edijiler we alyjylar bilen hasaplaşyklar we beýleki zatlar bilen baglanyşykly çykdajylara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Müşderiniň haýyşy boýunça, programma has köp täsirleşmegi, arz-şikaýatlary, synlary, sargytlary we beýleki iş resminamalaryny alyşmagy üpjün edýän ferma işgärleri we müşderiler üçin ykjam programmalar bilen düzülip bilner. Orderörite sargytyň çäginde töleg terminallary, iş web sahypasy, awtomatiki telefon we wideo gözegçilik kameralary ulgama birleşdirildi. Gymmat maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, kompýuter maglumatlar bazalarynyň awtomatiki ätiýaçlyk ýygylygyny aýratyn saklaýyş enjamlaryna belläp bilersiňiz.