Maldarçylyk üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maldarçylyk üçin maksatnama

Maldarçylyk üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Maldarçylyk programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maldarçylyk programmasy gerek bolsa, ony USU Programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasyndan göçürip alyň. Biziň edaramyz, iş amallaryny doly optimizirlemäge mümkinçilik berýän çylşyrymly çözgütleri döretmek bilen meşgullanýar. Maldarçylyk programma üpjünçiligini ulanmak kynlaşdyrmaz. Galyberse-de, bu prosesi öwrenmek gaty aňsat. Mundan başga-da, USU Programma toparynyň hünärmenleri size önüm bilen tanyşmak we ony gurmak üçin doly tehniki kömek berýär. Biziň kömegimiz, diňe zerur konfigurasiýalary gurnamaga we düzmäge kömek etmegi aňlatmaýar. Maldarçylyk dolandyryş programma üpjünçiligimizi satyn alsaňyz, size hünärmenler üçin ýokary hilli kurs hödürleýäris. Alyjy programmany ýazgy wagtynda gurup biler we oňat işläp başlar. Mundan başga-da, toplumyň interfeýsi bilen täsir etmek size päsgel bermez. Galyberse-de, başarnykly we tejribeli dizaýnerlerimiz üstünde işlediler. Şonuň üçin programma menýusynda bar bolan buýruklaryň hemmesi dogry formatda. Maldarçylyk we ösümlik önümçiligimiz bazardaky iň soňky teklip. Ulanyjynyň önümiň hili bilen bahasynyň arasynda şeýle gowy gatnaşygy üpjün edýän has kabul ederlikli programma üpjünçiligini tapyp bilmersiňiz. Maldarçylyk gözegçiligimiz haýwanlaryň ähli tohumlary bilen täsirleşmek ukybyna eýedir. Bu maglumatlary kompýuteriň ýadyna özüňiz girizip bilersiňiz. Mundan başga-da, el bilen giriş ýa-da maglumatlary awtomatiki import edip bilersiňiz.

Awtomatiki import etmek üçin diňe meşhur ofis programmalary görnüşinde resminamalar bolmaly. Maldarçylyk gözegçiligi programma üpjünçiligi dürli sanly faýl formatlary bilen täsirleşmek ukybyna eýedir. Şeýlelik bilen, bar bolan maglumat bazalary ýazgy döwründe ösüşimiziň ýadyna geçirilip bilner. Bu örän amatly we amaly, sebäbi şeýle çäreler kompaniýanyň maliýe we zähmet çeşmelerini tygşytlaýar. Maldarçylyk hasaby programmamyzy öz peýdasyna ulanyň. Örän optimallaşdyrylan we maglumat bilen täsirleşmek üçin amatly. Örän amaly amaly ýerine ýetirip bilersiňiz. Aslynda, edaranyň ýolbaşçylary elmydama iň möhüm maglumatlary öz ygtyýaryndadyr. Olar bilen dolandyryş kararlary indi problema bolup bilmez.

Maldarçylyk ýa-da ekin önümçiligi bilen meşgullanýan bolsaňyz, programmamyz bolmasa edip bilmersiňiz. Bu toplum şeýle maksatlar üçin ýörite döredildi. Işlemegi netijesinde dolandyryşyň başarnyklary ýokarlanýar. Galyberse-de, habarlylyk derejesi ýokarlanýar we onuň bilen bäsdeşlik gapma-garşylygynda ýeňiş gazanmak mümkinçiligi ýokarlanýar.

Maldarçylyk we ekin önümçiligine aýratyn üns berýäris, şonuň üçin bu maksatlar üçin ýörite programma üpjünçiligini döretdik. Çylşyrymly önümimizi portalymyza tehniki ýumuş goýup, aýratyn talaplara görä işläp bilersiňiz. Işgärleriň gatnaşygyny yzarlamak üçin gündeligi ulanyň. Re directorissýor elmydama kimiň gelendigini ýa-da işden çykandygyny we haçan bolandygyny anyklap bilýär. Mundan başga-da, siziň ygtyýaryňyzda köp sanly dürli grafiki formatlar bolar.

Islän dizaýn mowzugyňyzy şahsy islegiňize üýtgedip bilersiňiz. Zerur çäreleri ýerine ýetirmek üçin programma menýusyna girmek ýeterlikdir. Köp oýunçy re modeiminde işläň we operatorlaryňyz tarapyndan döredilen dizaýn bilen bulaşmaň. Her hasabyň içinde ulanyjy tarapyndan saýlanan takyk sazlamalar hakykatda saklanýar. Şeýlelik bilen, bir hasabyň içindäki aýratyn konfigurasiýa sazlamalary başga bir ulanyjyny biynjalyk etmeýär. Şeýle çäreler, programmanyň her aýratyn ulanyjysy üçin ulanyjy interfeýsi bilen kadaly aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.

Ulanyş aňsatlygy, USU Programma üpjünçiliginiň köpçülige hödürleýän önümleriniň alamaty we alamaty. Producthli önümimiz bazardaky iň amatly çözgüt. Häzirki zaman maldarçylyk we ekin önümçiligi maksatnamalary ammar bilen sinhron işläp biler. Çeşmeleriňizi dogry paýlap bilersiňiz, bu bolsa iň bäsdeş telekeçi boljakdygyňyzy aňladýar. USU Programma üpjünçiligi taslamasyndan häzirki zaman maldarçylyk we ekin önümçiligi programma üpjünçiligi, bar bolan meseleleri ileri tutmaga kömek edýär.

Upcomingetip gelýän wakalaryň hakyky sanawyny düzüň we şoňa görä dolandyryň. Ulanyjy tanyşdyryş bilen gyzyklanýan bolsa, maldarçylyk we ösümlik öndürmek boýunça programmamyzyň işi mugt mümkindir.

Doly ygtybarly baglanyşykdan göçürip alyp boljak mugt synag wersiýasyny hödürleýäris. Resmi portalymyza giriň we tehniki kömek merkezinde degişli haýyş iberiň.

USU Programma üpjünçiligi taslamasy topary siziň nägileligiňizi gözden geçirer we haýyşy boýunça mal we ekin önümçiligi programmasynyň demo görnüşi üçin mugt göçürip almak baglanyşygyny iberer. Funksiýany özbaşdak synap bilersiňiz we ulanyjy interfeýsi bilen tanşyp bilersiňiz. Maldarçylyk we ösümlik önümçiligine degişli hil derejesinde gözegçilik edip bilersiňiz, bu bolsa satuw bazarlary ugrundaky göreşde ähli garşydaşlardan öňe geçjekdigiňizi aňladýar.

Zerur bolsa, at atlaryny çalyşmagy ýa-da haýwanlary kesmegi meýilleşdirip bolar. Şeýle hem, sanjymlara ýa-da şahsyýetler üçin lukmançylyk synaglaryna gatnaşyp bilersiňiz. Maldarçylyk we ekin öndürmek maksatnamasynda öý haýwanlaryňyzyň alan baýraklaryny giriziň.

Etraryş ýaryşy, aralyk aralygy, alnan baýrak ýa-da aýlawyň tizligi barada maglumat bilen işlemek mümkin bolar. Mallar we ekinler programmasy tarapyndan toplanan maglumatlary seljerip, işçileriňize gözegçilik ediň. Haýwanlaryňyzyň arasynda iň täsirli haýwanlary hasaplap bilersiňiz, bu örän amatly. USU programma üpjünçiliginden maldarçylyk we ekin öndürmek üçin häzirki zaman maksatnama köp sanly statistiki görkezijileri hasaplaýar. Haýwan programma üpjünçiligi size jikme-jik dolandyryş hasabatlaryny berýär. Haýwanyň gitmeginiň sebäplerini ýörite maglumatlar tablisalarynyň kömegi bilen kesgitläp bolýar.