Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýada hasap

Stomatologiýada hasap • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýada hasap
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş klinikalary elmydama gaty meşhurdyr. Öň diş lukmanlarynyň hyzmatlary poliklinikalarda berlen bolsa, indi stomatologiýa ýaly dar profilli lukmançylyk edaralary köp. Diagnostikadan başlap, protezlere çenli dürli hyzmatlary hödürleýär. Stomatologiýada buhgalteriýa, adamlara bolan bejerginiň özboluşly aýratynlygy bar. Ammar hasaby, neşe hasabaty, işgärleriň buhgalteriýasy, hyzmat çykdajylaryny hasaplamak, işgärleriň aýlyk haklary, dürli görnüşli içerki hasabatlary döretmek we beýleki amallar bu ýerde möhüm rol oýnaýar. Diş guramalarynyň köpüsi buhgalter hasabyna awtomatlaşdyrmagy girizmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatça, buhgalteriň wezipelerine ýagdaýa doly gözegçilik etmek, diňe bir öz işiniň däl, eýsem beýleki işgärleriň hem wagtyny dolandyrmak ukyby girýär. Diş hasapçysynyň öz wezipelerini mümkin boldugyça has netijeli ýerine ýetirmegi üçin buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak zerur bolýar. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy bazary diş hasapçysynyň işini aňsatlaşdyrmak üçin köp dürli diş hasaba alyş programma üpjünçiligini hödürleýär. USU-Soft programmasy iň oňat diş hasaba alyş programmasy hasaplanyp bilner. Köp ýurtda bazar bäsleşiginde ýeňiş gazanmaga kömek eden köp artykmaçlygy bar. Diş hasaba alyş programmasy, ulanylyş aňsatlygy, ygtybarlylygy we maglumatlary wizual görkezmek bilen häsiýetlendirilýär. Mundan başga-da, USU-Soft programmasynyň tehniki goldawy ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar. Diş hasaba alyş programma üpjünçiliginiň bahasy sizi haýran galdyrar. Stomatologiýada buhgalter programmasy hökmünde ulanylýan USU-Soft-yň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Täze programma üpjünçiligimizi synap görüň. Bazardaky iň girdejili we tehniki taýdan ösen programmalaryň biridir. Wagt tygşytlaň we ulanylmagy aňsat bolan diş dolandyryş programma üpjünçiligi bilen işiňizi ösdüriň. Simpleönekeý iş prosesinde we içgin ulanyjy interfeýsinde güýçli aýratynlyklary tapyň. Az basmak we az pul üçin has köp iş ediň. USU-Soft programmasy lukmanlar üçin amatly, sebäbi diş dolandyryş programma üpjünçiligini ulanyp birnäçe minutyň içinde lukmançylyk ýazgylaryny, gündelikleri we hasap-fakturalary dolduryp, wagtynyň 70% -ini tygşytlaýar. Iş bellemegiň tertibi elmydama ýakynlaşýar we ýatlatmalar lukmanlary we hassalary ylalaşylan wagty ýatdan çykarýar. Bejergi meýilnamasyny awtomatiki hasaplamak hassanyň bellenen wagtyny gysgaldýar. Tamamlanan işleriň takyk hasabaty diş hasaba alyş ulgamy we işgärleriň işi bilen baglanyşykly bonuslary çalt hasaplamak bilen üpjün edilýär. Enjamlaryň giň toplumy bilen integrasiýa size has täsirli stomatologiýa üçin has köp gural berýär. Diş hasaba alyş programmasy onlaýn kassa enjamlaryny we rentgen ulgamlaryny goldaýar.

Yzygiderli meseleler we gündelik hereketler programma arkaly ýerine ýetirilýär. Lukmanlaryň we kabul edijileriň hassalaryň faýllaryny, hasap-fakturalaryny, hasabatlaryny, şertnamalaryny, täjirçilik tekliplerini we beýleki resminamalary doldurmak üçin näçe wagt sarp edýändigini hasaplaň? Täze doglan çagany bu paýhaslary öwretmek üçin näçe sagat sarp edýär? Adaty we adaty amallary awtomatlaşdyrmak işgärlere esasy iş üçin gymmatly wagt berýär. Çylşyrymly hasaplamalar sekuntlarda ýerine ýetirilýär. Bir işgäriň çylşyrymly hasaplamalarda ýalňyşlygy ýa-da standart däl hasabatlary doldurmagy kompaniýany girdejisiniň ep-esli böleginden mahrum edip biler. Dolandyryjy ýalňyşlyk bilen ýalňyşlyk goýbermeýär; bu umumy adam ýalňyşlygydyr. Programma üpjünçiligi adam däl we ýalňyşlyk goýbermeýär. Şonuň üçin bu pursatdan peýdalanyň we ýalňyşlyklardan hemişelik dynyň. Işgärleriň wagt meýilnamasy hem diş hasaba alyş programmasynyň örän peýdaly aýratynlygydyr. Her işgäriň iş tertibini meýilleşdirmek möhümdir. Mysal üçin, lukman her duşuşyga howlukman işini bitirmek üçin hassalary bellemegiň şeýle zynjyryny guruň. Şeýlelik bilen, zynjyryň tertipde deşikleri bolmaz we iş wagty biderek bolar.

Neşe serişdelerine gözegçilik ulgamy näme? Bitewi hasaba alyş ulgamy, sarp edijileri bikanun dermanlardan goramak we raýatlara we guramalara dermanlaryň kanunylygyny tiz barlamak üçin hyzmat bermek üçin döredildi. Mundan başga-da, diş hasaba alyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy paketiň hereketi we mundan beýläk dolanyşygyň öňüni alýan maglumatlar barada jikme-jik maglumat berýär (mysal üçin, bukjanyň eýýäm satylandygy ýa-da başga sebäplere görä dolanyşykdan çykarylandygy baradaky maglumatlar).

Internetde mugt hödürlenýän diş hasaba alyş programmalaryna bil baglamazlyk akyllydyr. Akylly menejer gowy işiň hil programmasyna mätäçdigine düşünýär. Şeýle-de bolsa, programmada mugt iota ýok. Stomatologiýa işiňizde size aýratyn we peýdaly bir zat hödürleýäris. Tejribe topladyk we size ýokary hilli diş hasaba alyş programmasy, şeýle hem tehniki goldaw topary bilen üpjün edip bileris. Hünärmenlerimiz, kynçylyklaryňyza kömek etmekden we USU-Soft programmasynyň eýýäm gazanylan aýratynlyk paketine käbir täze ösen aýratynlyklary hödürlemekden hoşal. Klinikaňyzy we bu programmany aýyrýan ýeke-täk zat, özüňiz karar bermeli. Ulgam bilen nämä ýetip boljakdygyňyzy görkezdik, galanlary size bagly!