Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş awtomatizasiýasy, awtomatlaşdyryş tehnologiýalarynyň barlygy sebäpli çalt ösýär. Diş awtomatlaşdyryş programmasy hem ulanylýar, bu iş işjeňliginiň bir görnüşi hökmünde diş awtomatizasiýasynyň tehniki usullaryndan biri, ýöne seýrek. Diş awtomatlaşdyryş programmalarynyň internetde seýrek duş gelýän nusgalaryny tapyp bilersiňiz, ýöne bularyň hemmesi ýa-da işlemek üçin yzygiderli tölegleri talap edýär, ýa-da şeýle programmada görmek isleýän giň funksiýaňyz ýok. Aboveokardakylardan başga kadadan çykma USU-Soft - ösen stomatologiýa awtomatlaşdyryş programma üpjünçiliginiň täze nesli. USU-Soft, telekeçileriň diş awtomatizasiýasynda görmek isleýän ähli aýratynlyklaryny birleşdirdi. Diş awtomatlaşdyryş programmasyny ulanmak aňsat we onda işlemek üçin aýlyk abuna ýazylmaýar. Diş awtomatlaşdyryş programmasy ýönekeý öý kompýuterinde hem işleýär we ýörite enjamlary talap etmeýär. Bu aýratynlyk gaty uly artykmaçlykdyr, sebäbi diş awtomatlaşdyryş programmasy islendik diş klinikasynyň işine çemeleşip we ony özbaşdak awtomatlaşdyryp biler. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasynyň kömegi bilen işgärleriň iş wagtyna gözegçilik edýärsiňiz, hassalar bilen duşuşýarsyňyz, dermanlara gözegçilik edýärsiňiz, hyzmatlary bermek üçin çykdajylary hasaplaýarsyňyz, şeýle hem birbada birnäçe baha sanawlary we dürli müşderiler topary bilen işleýärsiňiz.

USU-Softumşak diş awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi kompýuteriňizden kän zat talap etmeýär we üstünlikli işlemek üçin diňe biraz ýer gerek. Maglumatlary ätiýaçlyk hökmünde adaty USB diskine ýazdyryp bilersiňiz, bir zat bolup geçse, maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy salgyt registratorlary, kwitansiýa printerleri bilen hem aragatnaşyk saklaýar, bu bolsa öz gezeginde müşderiler bilen iş tizligini ep-esli ýeňilleşdirýär we hyzmatlar üçin tölegiň subutnamasy hökmünde maliýe resminamasyny bermäge mümkinçilik berýär. Diş awtomatlaşdyryş programmasynyň USU-Soft kömegi bilen, awtomatiki usulda işleýän guramanyň gözegçilik we deňagramly iş proseslerini dörediň. Şol bir wagtyň özünde hassalar bilen işlemek has çaltlaşýar we has köp adama hyzmat bermäge mümkinçilik berýär. Bu, bäsdeşleriň arasynda öňdebaryjy bolmaga we has köp girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär.

Klinikany awtomatlaşdyrmak kararyna gelmek isleseňiz, bu tehnologiýalary ulanmagyň artykmaçlyklaryndan habarly bolmalysyňyz. Biziň pikirimizçe, diş bejeriş merkezini awtomatlaşdyrylan dolandyryş programmasyny durmuşa geçirmek arkaly diş klinikasynyň ýa-da lukmançylyk merkeziniň esasy peýdalaryny (ykdysady we başgaça) sanap geçeris. Bu artykmaçlyklary aşakdaky esasy problemalara bölüp bolar. Ilki bilen, kompaniýa howp salýan işgärlerden kompaniýalara abanýan howplary aradan aýyrmak ýa-da azaltmak (hassalaryň beýleki klinikalara tölegli bejergä ugrukdyrylmagy, kölegeli hyzmatlar, sarp edilýän zatlaryň galyndylary). Ikinjiden, bu hassalaryň maliýe düzgün-nyzamy meselesidir (tejribe görkezişi ýaly, administrasiýa adalatsyz gözegçilik edýän bolsa, hassalaryň tölenmezligi kompaniýa ep-esli maddy zyýan ýetirip biler). müşderi maglumatlar bazasy bilen işlemek (öňüni alyş synaglary, bejergini dowam etdirmäge çagyrýar); telefon we SMS ýatlatmalary arkaly hassanyň gatnaşmazlygyny azaltmak

Köplenç klinikalarda lukmanlar administrasiýanyň wy consciencedanynda galan hassalaryň tölegine gözegçilik etmeýärler. Muny dogry edip bolar, sebäbi lukman ilkinji nobatda bejeriş prosesi bilen gyzyklanmalydyr. Diş awtomatlaşdyryş kompýuter programmasy, bergidarlary anyk yzarlamaga, indiki hassalyk sapary wagtynda bergileri barada duýduryş bermäge we ätiýaçlandyryş maksatnamalarynyň dowamlylygyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Lossesitgilerden nädip goramaly? Diş awtomatlaşdyryş programmasy, diňe berilýän hyzmatlary hasaba alanyňyzda däl-de, hassanyň gelende ýa-da hassanyň tertipde hasaba alnanda-da bergini ýatladyp biler. Bu, terbiýeçä näsaga bergi barada öz wagtynda duýduryş bermäge we karz tölenýänçä goşmaça gymmat hyzmatlary gijikdirmäge mümkinçilik berýär. Specialörite modul (marketing) bergileri özleri bilen üzmek üçin saýlamaga mümkinçilik berýär. USU-Soft-yň diş awtomatlaşdyryş programmasy, möhleti geçen ätiýaçlandyryş programmalary barada duýduryş berýär.

Diş klinikasynyň ähli taraplaryny we bularyň hemmesini elýeterli bahadan awtomatlaşdyrýan ýokary hilli maksatly programma hödürleýäris. USU-Soft programmasy, saýlanyp ýa-da zerur bolanda işjeňleşdirilip bilinýän gaty tygşytly programma üpjünçiliginiň modullaryndan durýar. Modullar bir gezek satyn alynýar we hökmany abunalar ýok.

“USU-Soft” programmasyny islendik işe uýgunlaşdyryp boljakdygy üçin uniwersal diýip atlandyryp bolar. Şuňa meňzeş köp sanly programmany analiz etdik, programmistleriň köpüsiniň goýberen ýalňyşlyklaryny göz öňünde tutduk we ulgamymyzyň mümkin boldugyça ýönekeý bolmalydygy, onda işlemek has aňsat we çylşyrymly bolmaz diýen netijä geldik. Netijede, täze tizlik we takyklyk bilen iş proseslerini gowulandyryp biljek ulgam alarsyňyz. Programmanyň mümkinçilikleri, häzirki zaman tehnologiýalaryny awtomatlaşdyrmagyň güýji bilen sizi geň galdyryp bilmez. Işiňizi ösdürmegiň üstünligini diňe ösen tehnologiýalar üpjün edip biler.