Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Diş lukmanlary üçin maksatnama

Diş lukmanlary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Diş lukmanlary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Diş lukmanlary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman dünýäsinde hemme zat wagta bagly. Häzirki zaman dünýäsi, işewür guramanyň haýsy aýratynlyklara eýe bolmalydygyny aýdýar. Diş guramalaryny dolandyrýan telekeçiler öz wagtynda durmuşa geçirip bilmek we adaty diş bejeriş merkezleriniň köpüsinde ýitirim bolmazlyk üçin tehnologiýa pudagyndaky häzirki zaman ösüşlerinden habarly bolmalydyrlar. Theeri gelende aýtsak, saglygy goraýyş pudagynyň hemişe täze üýtgeşmeler girizen we işinde öndürijilikli bolandygyny ilkinji bolup bellemelidiris. Geň däl, sebäbi adamyň iň möhüm zady - saglygy - şeýle diş guramalarynda işleýänleriň hünär derejesine baglydyr. Maglumat tehnologiýasy bazary köplenç saglygy goraýyş edaralary üçin täze bir zat hödürleýär. Diş lukmanlarynyň işini ýeňilleşdirmek üçin IT bazarynyň hödürleýän iň möhüm zatlarynyň biri, ýörite bejeriş maksatnamalarynyň girizilmegi we diş bejergisine gözegçilik, maglumatlar, enjamlar we işgärleriň derňewi. Şeýle lukmançylyk diş bejergisini dolandyrmak maksatnamalarynyň işiniň netijesinde biznesi dolandyrmak has çalt, has takyk we has aýdyň bolýar. Mundan başga-da, diş lukmanlaryny dolandyrmak üçin buhgalter programmalary dolandyryşa diňe bir guramalaryň netijelerine däl-de, eýsem işgärleriň işinden habarly bolmaga mümkinçilik berýär.

Bilşimiz ýaly bazardaky bäsdeşlik gaty güýçli. Diri galmak üçin iň gowy diş gözegçiligi programmasyny ulanmaly. Köp aýratynlyklary bolan, ygtybarly we içerki maglumatlaryň goralmagyny üpjün edip biljek biri. Bularyň hemmesini USU-Soft-yň ösen diş bejeriş programmasy bilen lezzet alyp bilersiňiz. Lukmançylyk diş bejeriş maksatnamasy beýleki ýurtlarda bolşy ýaly Gazagystanyň klinikalarynda-da täsirli bolandygyny subut etdi. Mundan başga-da, diş kömegi programmasy öňdebaryjy orunlarda galýar. Lukmanyň diş kömegi maksatnamasynyň köp peýdasy bar. Iň esasy zat, gündelik durmuşynda tehnologiýalary ulanmakdan uzak bolanlara-da kömek edýän elýeterli interfeýsdir. Gorag doly kepillendirilenligi sebäpli, girizilen maglumatlaryň howpsuzlygy barada alada etmeli däldigiňizi kepillendirýäris.

Kabul edişligiň we arhiwleriň netijeli işini guramak gaty möhümdir. Kabul ediş ofisiniň netijeliligini ýokarlandyrmak barada aýtsak, esasan hassalara idegiň tizligi we hili barada. Diş lukmanlarynyň kömegi üçin kompýuter programmasy, hassa üçin amatly wagtda has çalt bejergini (klinikanyň maliýe dolanyşygyny ýokarlandyrmagy) üpjün edýän lukman bellemeleri üçin boş wagt tapmaga mümkinçilik berýär. Elektron meýilnama, hassalary şol bir profiliň hünärmenlerine deň we netijeli paýlamak üçin aýrylmaz guraldyr. Köplenç kabul edijiler, bir sebäbe görä, näsaglary deň derejede hasaba alýarlar, käbir lukmanlara agyr ýükleýärler we beýlekilerine aşa ýükleýärler, girdejilerinden mahrum edýärler. USU-ýumşak diş lukmançylygy kompýuter programmasy munuň öňüni alyp biler we administrasiýa tarapyndan amaly gözegçilik mümkinçiligini üpjün edip biler. Hususy klinikalaryň köpüsi, öz işlerini elektronik tertipsiz göz öňüne getirip bilmediler, bu klinikada ulanylýan islendik kompýuterleşdirilen diş bejergisine gözegçilik programmasynyň iň meşhur moduly. Elektron arhiw, hassalaryň lukmançylyk ýazgylaryna çalt girmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, zerur lukmançylyk resminamalarynyň hemmesi diş hasaba alyş programmasynda (sanly şekiller, ultrases we KT maglumatlary, ugrukdyrmalar we synag netijeleri elektron ýa-da skanirlenen görnüşde) bolany üçin, bu maglumatlaryň hemmesi derrew bejerýän diş lukmanyna elýeterlidir. Galyberse-de, öň hassalar synaglary ýitiren bolsa ýa-da has beteri, synaglar reýestr tarapyndan "ýitirilen" bolsa, hassalaryň synaglaryny (rentgen we ş.m.) gaýtalamalydy.

Iş ýerleriniň şertleri, esasanam otagy yşyklandyrmak gaty möhümdir. Görüş organlary güýçli emeli ýagtylygyň şöhlesinden ýadadýarlar, şonuň üçin hemme ýerler gündizine kanagatlanarly tebigy bolmaly we irden we agşam gaty garaňky görünmeli däldir. Simpleönekeý yşyklandyryş faktoryny hasaplamak mümkin: penjiräniň üst indeksini pol indeksine bölüň. Netijede 1: 4 ýa-da 1: 5 gatnaşygy bolmaly. Şkaf we goşmaça otaglar, floresan lampalaryň umumy ýagtylygyna garamazdan çyralar bolmaly. Parlak we gaty görünýän kölegeler bolmazdan, ýagtylyk deň paýlanýar we gaty güýçli däl. Moreene bir zat - ýerli çeşmelerden gelýän ýagtylygyň umumy çeşmelerden on esse ýagty däldigine göz ýetiriň, şonuň üçin lukmanyň gözleri başgaça yşyklandyrylan ýüzlere gönükdirmek üçin yzygiderli sazlamakdan ýadamaz. Isleseňiz, programmany hatda sazlap bileris we ol ýagtylygyň guralyşyna hem gözegçilik eder.

Biziň hödürleýän ösen we täzelenen programma diňe bir uly kompaniýalarda däl, eýsem ownuk diş tejribesinde hem peýdalydyr. Hatda kiçi bir gurama gözegçilik gurmaly. Şonuň üçin programmamyz hemmeler üçin aýrylmaz kömekçi bolýar! Demo wersiýasy programmany satyn almazdan programmanyň mümkinçiliklerini görmäge mümkinçilikdir. Kompýuteriňizde synap, size zerur zatdygyna göz ýetiriň!