Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Diş klinikasy üçin maksatnama

Diş klinikasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Diş klinikasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş klinikasynda awtomatlaşdyryş programmasynyň girizilmegi, her bir guramanyň ýolbaşçysy üçin iň möhüm zat! Bu meselede size hünär taýdan kömek edýäris! Diş klinikasy USU-Soft, ähliumumy dolandyryş programmasy, işiň ähli ugurlarynda awtomatlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner. Diş klinikasyna gözegçilik programmasy bilen islendik diş lukmany hassalarynyň bejergisine, gatnaşmagyna we tölegine gözegçilik edip biler. USU-Soft programmasynda diş klinikasynyň hasaba alnyşy, ähli müşderileriň rentgen şekillerini arhiw görnüşinde görmek mümkinçiligi bilen amala aşyrylýar. Düşünjeli menýusy bolan stomatologiýa klinikasyny dolandyrmak programmamyz hökman okuw jaýyňyzda hakyky kömekçi bolar! Programma penjireleriniň görnüşini her bir ulanyjy owadan dizaýn şablonlaryny ulanyp aýratynlykda düzüp biler. Diş klinikasynyň kompýuter programmasy ähli ulanyjy sazlamalaryny awtomatiki usulda tygşytlaýar. Diş klinikasy programmasyny web sahypamyzda mugt göçürip alyp bilersiňiz! Onlyeke-täk tapawut, programmanyň demo wersiýasynda kataloglara täze maglumatlary girizip bolmaz. Şeýle diş bejeriş programmasyny taýýarladyk, operasiýalaryňyzy tamamlamaga hökman begenersiňiz! USU-Softumşak diş kliniki programma üpjünçiligi bilen işiňizi awtomatlaşdyryň we tutuş guramaňyzy awtomatlaşdyryp bilersiňiz!

USU-Softumşak diş klinikasyny dolandyrmak programmasynda, müşderi maglumatlar bazasy bilen işjeň aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Häzirki wagtda diş lukmany we klinika üçin hassalary saklamak we klinika we lukmana wepaly bolmak üçin ähli zady etmek möhümdir. Munuň üçin hassany bejermek we bejermek üçin, şeýle hem diňe klinikada bolmak üçin ýokary hilli hyzmat we hassalary bejermek zerur. Köp klinikalar häzirki zaman marketing ýörelgelerine laýyklykda hassalar bilen gatnaşyk gurýarlar. Jübi operatorlarynyň, bölekleýin zynjyrlaryň we markaly dükanlaryň müşderi gatnaşyklarynda marketingiň näderejede işjeň ulanylýandygyna üns beriň. Olar hemişe özlerini ýatladýarlar, mahabat çärelerine gatnaşmagy teklip edýärler, täze önümler, arzanladyşlar barada habar berýärler, doglan günleri we dynç alyşlary bilen gutlaýarlar. Köp diş klinikalary USU-Soft kompýuter programmasyny işjeň ulanýarlar. Her gün dynç alyş günleri gutlamak we klinikanyň täze hyzmatlaryny we mahabatlaryny yglan etmek üçin hassalaryna belleme ýatlatmalary, doglan gün gutlaglary we aýratyn hatlar bilen SMS habarlary iberýärler.

Integrator kompaniýasy tarapyndan täze tehnologiýalaryň ulanylmagy SMS habarlarynyň bahasyny arzanlatmaga mümkinçilik berdi. Jübi operatorlaryndan köplenç arzan. Bir gezek basmak bilen göni stomatologiýa programmasyndan SMS iberip bilersiňiz. Şahsy SMS habarlaryny döretmek üçin şablonlary ulanyp bilersiňiz. Ulgam seslenme almak mümkinçiligini hödürleýär; hassanyň SMS-e beren jogaby berlen e-poçta salgysyna iberiler. USU-Soft programmasyndaky marketing moduly, hassalary maglumatlar bazasyndan saýlamaga, indiki bejeriş we öňüni alyş bejergisine çagyrmaga mümkinçilik berýär. Bu, implant bilen goldanýan protezler bilen dişleri hemmetaraplaýyn dikeltmekde, periodontal keselleri bejermekde we çaga stomatologiýa merkezinde örän peýdalydyr. Müşderi maglumatlar bazasy bilen işjeň işlemek klinikalara hassalary ýitirmezlige mümkinçilik berýär, goşmaça girdeji we maliýe durnuklylygy getirýär we bar bolan problemalaryň öňüni alyş bejergisi arkaly hassalara saglyklaryny has gowy saklamaga mümkinçilik berýär.

Ulgamymyzda köp meseleler ýerine ýetirilip bilner. Olaryň diňe birnäçesi bar: müşderiniň syýahatyna has gowy düşünmäge we dogry satuw taktikasyny saýlamaga mümkinçilik berýän ýönekeý hasabatlar bilen klinikada mahabatyň netijelerine gözegçilik ediň; sapar taryhyny seljermek üçin müşderi maglumatlaryny ulanyň; müşderiniň jyns, ýaş, soňky sapar we ş.m. boýunça bölünişi; hakyky jaň, sms we e-poçta sanawlaryny döretmek; spamyň ýerine maksatly itergi habarnamalaryny ibermek; Müşderiler üçin hemişe gyzyklanma döredýän reýting ulgamlaryny döretmek; dürli nyrh shemalaryny ulanýarlar.

Mahabat syýasatynyň netijeliligine baha bermek üçin dolandyryjylar her bir esasy hassadan sorap, mahabatyň çeşmesini takyk kesgitlemeli, biz hakda nähili eşitdiňiz? USU-Softumşak diş programmasy bu amaly hökmany etmäge mümkinçilik berýär. Mahabatyň netijeliligi baradaky dogry hasabatlar klinika dolandyryjysyna islendik döwürde mahabat goýumlarynyň täsiri barada obýektiw we ygtybarly maglumat berýär, marketing we mahabat bölümine netijeli işlemäge we mahabat býudjetini ýitirmezlige mümkinçilik berýär. USU-Softumşak diş ulgamy, ähli ululykdaky diş amallaryny dolandyrmak üçin häzirki zaman we täsirli guraldyr. Diş programmasyny kompaniýa döredijiniň goldaw hyzmatynda we bu ulgamy ornaşdyrmak üçin hünärmenler tarapyndan gurnalan ýöriteleşdirilen seminarlarda netijeli ulanmak bilen tejribe gazanyp bilersiňiz.

Öňdebaryjy diş klinikasyny dolandyrmak programmasy gurluşy boýunça birmeňzeş bolmadyk köp hasabat öndürip biler. Hasabat funksiýasyny dürli we has peýdaly etmek üçin ulgam dürli algoritmleri ulanýar. Netijede, guramanyň tutuşlygyna işleýşi, işgärler, hassalary hasaba almak we enjamlara we dermanlara gözegçilik etmek nukdaýnazaryndan jikme-jik maglumat alarsyňyz. Mundan başga-da, maliýe serişdeleriňiziň paýlanyşyny görýärsiňiz we býudjeti iň netijeli sarp edip bilersiňiz.