Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Diş klinikasynyň hasaby

Diş klinikasynyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Diş klinikasynyň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Diş klinikasynyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş klinikasynyň işi müşderileriň, stomatologlaryň we dolandyryjylaryň gowy hasaba alynmagyny we wagtynda dolandyrylmagyny talap edýär. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, dolandyryjylara we baş diş lukmanyna kömek edýän işleýän buhgalter ulgamydyr. Diş klinikasyna gözegçilik hasaby programmasyna girmek üçin diňe şahsy parol bilen goralýan ulanyjy adyňyzy girizmeli we kompýuteriňizdäki iş stolundaky nyşany basmaly. Mundan başga-da, stomatologiýa klinikasynyň buhgalter programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjysynyň, ulanyjynyň görüp we ulanyp biljek maglumatlarynyň mukdaryny çäklendirýän belli bir ygtyýarlyklary bar. Diş klinikasynyň awtomatlaşdyrylmagy müşderi ýygnagyndan başlaýar. Bu ýerde işgärleriňiz diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligini ulanyp, müşderi bilen gepleşik geçirýärler. Näsagy hasaba almak üçin, diş klinikasynyň ýazgylar penjiresinde zerur lukmanyň goýmasyndaky zerur wagty iki gezek basmaly we kesgitlenen baha sanawyndan saýlap boljak hyzmatlaryňyzy görkezmeli.

Informationhli maglumatlar, guramaňyzyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, stomatologiýa programmasynda redaktirlenip bilner. Diş klinikasyna gözegçilik etmek üçin buhgalter programma üpjünçiliginiň "Hasabat" bölümi bar, bu edaranyň müdiri üçin örän peýdaly. Diş klinikasynyň gözegçiliginiň bu bölüminde islän wagtyňyz dürli hasabatlary taýýarlaýarsyňyz. Mysal üçin, satuw mukdary hasabaty belli bir prosese näçeräk sarp edilendigini görkezýär. Marketing hasabaty mahabatyň netijelerini görkezýär. Inwentar gözegçilik hasabaty, ammaryňyzy tamamlamak üçin haýsy önümleri ýakyn wagtda tertipleşdirmelidigini görkezýär. Diş klinikasy programmasy diňe bir ähli lukmançylyk işgärleri üçin amatly bolman, eýsem haryt üpjün edijiler, öý eýeleri we ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi bilen guramaňyzy awtomatlaşdyryň!

Netijelere gözegçilik etmek we ähli amallara gözegçilik etmek diş bejeriş merkezinde tertip-düzgüni saklamak üçin möhümdir. Girdejileriň ösüşi we çykdajylary azaltmak netijeleri yzarlamasaňyz tötänleýin hadysalara öwrüler. Hasapçylyk programmasy ähli gözegçilik nokatlarynda görkezijileri ele alýar, üýtgeşmeleriň dinamikasyny we sebäp-netije gatnaşyklaryny döredýär, soňra gaýtadan işlenen maglumatlary hasabat we teklipler görnüşinde görkezýär. Bu netijeleriň yzygiderliligini üpjün edýär. Işiň göwrümi barada aýdylanda - bu her bir diş klinikasynyň müdiriniň arzuwy. Häzirki ýagdaýda işiňiziň gaty kiçi bir derejä ýetendigini göz öňüne getiriň. Işiňiziň giňelmegi diňe goşmaça söwda nokatlary görnüşinde many berýär. Kärende, enjamlar we işgär almak bilen meseläni çözdüňiz. Stillöne başga-da köp sorag bar: Işgärleri nädip taýýarlamaly, olara eýýäm alan ähli maglumatlaryňyzy we tejribäňizi bermeli? Olaryň işine nähili gözegçilik edýärsiňiz? Meýilnamalary nädip düzýärsiňiz we netijeleri barlaýarsyňyz? Telekeçiligi awtomatlaşdyrmak bu meseleleriň hemmesini çözýär.

USU-Soft hasaba alyş programmasy, işgäriň bellige alnan roluna baglylykda funksiýalary bölmek ýörelgesine esaslanýar. Esasy rollar bar ('Direktor', 'Administrator', 'Diş lukmany'), şeýle hem 'Hasapçy', 'Marketing hünärmeni', 'Üpjünçilik zynjyry hünärmeni' we ş.m. ýaly beýleki kliniki işgärler üçin rol we hasap döredip biler. Hasapçylyk programmasyna girmek üçin ýüztutma, her bir işgär üçin kartoçka we hasap (buhgalteriýa programmasyna girmegiň paroly) döredilende kesgitlenýän hünär bilen kesgitlenýär. Şeýlelik bilen, işgäriň maglumatyny doldurmaly. Iň az talap edilýän maglumatlar familiýa, familiýa we kär. Hünär kesgitlemek üçin "Hünär saýla" meýdançasyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň (buhgalteriýa programmasyny gurmak tapgyrynda eýýäm "Hünär" katalogyny doldurdyk, ýöne redaktirläp bilersiňiz) . Işgäriň birnäçe hünäri bar bolsa, birnäçe kartoçka döretmegiň zerurlygy ýok. Hishli hünärlerini bir sanawda görkezmek ýeterlikdir. Munuň üçin basyp alyş meýdanyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň.

Programmada diş klinikasynyň ösüş ýagdaýyny görkezýän köp sanly hasabat bar. "Nagt pul akymy" hasabatynda nagt pul akymlary we akymlary görkezilýär we olara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Gündelik buhgalter hasabaty, buhgalteriýa programmasynda döredilen hasabat bilen birmeňzeş bolsa, ähli sargytlaryň we tölegleriň buhgalteriýa programmasy arkaly edilendigini we maliýe maglumatlaryna ynanyp boljakdygyny ynam bilen aýdyp bilersiňiz.

"Işleriň ugurlary boýunça girdejiler" hasabaty, klinikanyň her sebitine we her diş lukmanyna näçe pul getirýändigini görmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem hassalaryň bergilerini we öňe gidişliklerini, girdejileriniň sanyny, kepillik boýunça gaýtalanýan bejergileri, hasaplaşyk hyzmatlarynyň sanyny, tölenen mukdary we beýleki möhüm maliýe ölçeglerini yzarlamak üçin ulanylyp bilner. Bellemek hasabatlary hassanyň klinikada geçiren wagtyny yzarlamaga kömek edýär. Bu hasabatyň örän möhüm topary. Olar bilen işjeň işlemek size täze hyzmat derejesine ýetmäge we lukmanlaryň we ýolbaşçylaryň işini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen klinikanyň girdejisini ýokarlandyrýar. "Lukman ýüklemek" hasabatynda meýilnamanyň netijeli döredilendigi ýa-da her bir lukmanyň klinika üçin näderejede peýdalydygy we haýsy lukmanyň iň köp girdeji getirýändigi görkezilýär.