Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýa üçin programma üpjünçiligi

Stomatologiýa üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýa üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Stomatologiýa üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş guramalary, hemişe köp adam bolýan ýerlerdir. Bu tendensiýa iri guramalarda-da, kiçi diş klinikalarynda-da deňdir. Näsaglaryň uly akymyna gözegçilik etmek, köp içerki we daşarky maglumatlaryň hasaba alynmagyny dolandyrmak, hyzmatlary bermekde ulanylýan dermanlaryň sarp edilişine gözegçilik etmek we beýleki köp taraplar diş guramalaryny bu meseleleri ýerine ýetirmek üçin üns bermäge we wagt sarp etmäge mejbur edýär. . Stomatologiýa ýa-da stomatologiýa bölümine gelýänleriň köpüsine gözegçilik etmek, köp sanly hökmany we içerki resminamalary saklamak, hyzmatlar berilýän materiallaryň hereketine gözegçilik etmek zerurlygy - bularyň hemmesi yz galdyrýar, köp wagt talap edýär we diş ýazgylaryny ýöretmegiň usullaryna düýpgöter täzeden seredilmegini talap edýär. Bagtymyza, IT bazary durmaýar we şeýle meseleleri çözmek üçin täze çözgütler hödürleýär. Kompýuterleşdirilen diş hasaba alyş programma üpjünçiliginiň kömegi bilen maglumatlar mümkin boldugyça uzak we takyk saklanyp bilner we ýalňyşlyklar we hemişelik meseleler aradan aýrylyp bilner. Iň ösen awtomatlaşdyryş ulgamlaryndan biri USU-Soft programmasydyr. Diş dolandyryş programma üpjünçiligi işgärlere gutarnykly resminamalary doldurmazdan derwaýys işlerine sarp etmek üçin has boş wagt berýär. USU-Soft-yň diş hasaba alyş programmasy şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende öňden bäri öňdebaryjy orunlary eýeleýär. Gazagystanyň diş bejeriş merkezleriniň arasynda we dünýäniň beýleki ýerlerinde meşhurdyr. Onuň artykmaçlygy, ulanylyş aňsatlygy, şeýle hem aýratyn sazlamalary saýlamak mümkinçiligi.

Ulanyjy üçin amatly we içgin interfeýs, köp wagt we güýç sarp eden zadymyz! Täze bir zada öwrenişmek üçin näçe wagt gerekdigini bilýäris. Şonuň üçin programmistlerimiz programma üpjünçiligimizi ýasamaga synanyşdylar, birnäçe günden soň görkezmesiz ulanyp bilersiňiz. Hasabatyň nirede dörediljekdigini ýa-da näsag bilen duşuşmagyňy gözlemeli bolmaz - muny her kim biziň programma üpjünçiligimiz bilen edip biler! Hukuk paýlaşmak, işgärleriňiziň diňe görmeli zatlaryny görmegini üpjün edýär. Işgärleriň kompaniýanyň gizlin maglumatlaryna girmeginden gorkmaň. Her bir işgär üçin giriş derejelerini kesgitläp we islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz. Işgäri öňe sürmek täze ulanyjy döretmez. Integrasiýa programma üpjünçiliginde bar. Bu ýerde biz onuň global ähmiýeti barada gürleşýäris: CRM ulgamy, müşderi banky, SMS habarnamasy, seljeriş we satyn alyş enjamlary. Programma üpjünçiligimiz ähli önümler bilen diýen ýaly birleşdirilip bilner we şeýlelik bilen klinikaňyzdaky işi doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berer. Razy däl, işiňiz hakda hemme zady bir programma üpjünçiliginden öwrenip bilersiňiz. Analitika programmanyň jogapkärçiligi üçin hem geçirilýär.

Iş sanlar. Olary sanamaly. Biziň bilen razy boljakdygyňyza ynanýarys. Siziň amatlylygyňyz üçin, programma üpjünçiligimiz saýlanan parametrlere esaslanyp köp hasabat döredip biler: aýlyk haklary, çalşykda sagat sany, girdeji mukdary we lukmanlaryň iş ýüki. Bularyň hemmesini birnäçe gezek basyp görmek bolýar! Ösen analitikler klinikadaky iň gowşak nokatlary görmäge we işgärleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Analitik gurallar, ortaça syn bermezden, girdejiniň we müşderi akymynyň dinamikasyny görkezer. Diş lukmanlaryňyzy yzarlamak, akylly programma önümleriniň kömegi bilen has aňsat. Näsaglaryň we maşgala agzalarynyň maglumatlarynyň ýönekeý girmegi, maglumatlary awtomatiki ulgamlaşdyrmak we süzmek, töleglere gözegçilik etmek mümkinçiligi we beýleki ýeňillikler USU-Soft programmasynyň klinika girizilmegini üpjün edýär. Diş ulgamynda adamy hasaba almak üçin indiki ädimler hasap açmak bolar. Munuň üçin hassanyň gutaran sahypasyna giriň we hasap goşuň, adyny görkeziň we açylan penjirede opsiýalary saýlap beýleki maglumatlary dolduryň. Opsiýalar töleglerde we mahabat işlerinde çeýeligi üpjün edýär. Saklamak düwmesine basmagy ýatdan çykarmaň.

Müşderiler awtomatiki usulda habar alýarlar we saparlaryndan soň syn goýýarlar. Hünärmeniň profilini we baha berişini düzýärsiňiz. Bar bolan çeşmelerde hünärmenleriň profilleri arkaly klinikaňyzy wagyz ediň - müşderiler lukmanlaryň suratlaryny, baha berişlerini görýärler, pikirleri okaýarlar we klinikaňyza gelýärler. Müşderiler üçin ykjam programma hem bar. Statusagdaýlaryny görüp, taryhy we duşuşyklary görüp bilerler. Ulgam awtomatiki usulda ýatlatmalary we hatlary iberýär; müşderiler bonus we sowgat alýarlar. Netijede, klinika we lukmanlara bolan ynam derejesi ýokarlanýar we müşderiler sizi ýygy-ýygydan pikir edýärler. Bu olaryň klinikanyň hünärmenlerine ýygy-ýygydan barýandyklaryna sebäp bolýar. Bu we beýleki müşderileri satyn almak we saklamak gurallary, öňdebaryjy diş guramasyna gözegçilik programma üpjünçiligimizde bar. Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da programma hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, programma üpjünçiligi barada jikme-jik aýdýan wideosymyza serediň. Siz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we biz size hemme zady aýdarys!

Programmanyň gurluşy şeýle bir görnüşde düzülendir welin, bir bölümdäki islendik üýtgeşiklik hökmany suratda beýlekilere täsir eder. Şeýlelik bilen, girizilen maglumatlaryň hemmesini awtomatiki barlaýan we barlaýan doly ulgam alarsyňyz. Mundan başga-da, şol işgär bilen gürleşip we şuňa meňzeş ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin islenmeýän ýa-da nädogry maglumatlary girizmek üçin kimiň jogapkärdigini anyklap bilersiňiz.