Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

Stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her bir adam ömründe azyndan bir gezek diş lukmanyna ýüz tutdy. Everywherehli ýerde täze lukmançylyk edaralary açylýar - berilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň uly sanawy bilen bir hatarda ýokary hünärli hem köp dersli. Mysal üçin, diş klinikalary we stomatologiýa. Şeýle edaralaryň işiniň başynda ýazgy ýöretmek barada aýratyn pikir etmeýändigi ýüze çykýar. Diňe resminamalary ýazga almak we diş sanawyny ýöretmek ýeterlikdir diýip hasaplaýarlar. Gynansagam, bu düýbünden dogry däl. Başlangyç etapda buhgalteriýa çemeleşmesi hakykatdanam amatlydyr. Müşderileriň sany az, göwrümi az - bu faktorlaryň hemmesi kompaniýanyň iş usullaryna täsir edýär (stomatologiýada näsaglary el bilen hasaba almak). Şeýle-de bolsa, iş mukdarynyň köpelmegi we stomatologiýa ýa-da beýleki lukmançylyk edaralarynyň meşhurlygynyň artmagy, şeýle hem müşderileriň sanynyň köpelmegi bilen stomatologiýa dolandyryşy iş amallaryny optimizirlemegiň zerurlygy barada ýiti sorag bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Munuň sebäbi, barha köpelýän maglumatlary gaýtadan işlemek üçin wagtyň ýoklugydyr, sebäbi ýazgylary el bilen saklamaga öwrenişen diş lukmanlary, gönüden-göni wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýerine, resminamalary aňsatlyk bilen doldurýandyklaryna geň galýarlar. Mysal üçin, müşderiniň gündeligini ýa-da diş rentgen ýazgysyny dolduryň we bu suratlary registr ýazgylaryna laýyklykda tertipläň. Dolandyryjynyň diş işleriniň netijeleri barada maglumat ýygnamak synanyşyklary adaty işgärler üçin hakyky kelle agyry bolýar. Bu ýagdaýdan çykmagyň ýoly klinikanyň awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa journalurnalyna geçmegi. Kompaniýadaky diş lukmançylygynda elektron müşderi ýazgylaryny we rentgen ýazgylaryny ýöretmegi optimallaşdyrmak üçin iş prosesiniň iň oňat hasaba alyş gündeligi, USU-Soft buhgalteriýa programmasy hasaplanýar.

Biziň ösüşimiz, dürli görnüşli kärhanalar, şol sanda diş klinikalary we stomatologiýa amallary, elektron müşderi hasap ýazgylaryny we diş rentgen registrlerini ýöretmek üçin üstünlikli ulanylýan dolandyryş buhgalter programma üpjünçiligi. USU-Soft diňe bir Gazagystan Respublikasynda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da tanalýar. USU-Soft buhgalteriýa journalurnalynyň hassalaryň sanawyny dolandyrmak üçin işleýşi gaty dürli-dürli we interfeýs amatly. Diş buhgalteriýa journalurnalyny şahsy hasaplamagyň islendik derejesi bolan adam ulanyp biler. “USU-Soft” buhgalter hasabaty, diş hassalarynyň elektron kitapçasyny ýöretmäge kömek edýär we diş lukmanlaryny köp sanly kagyz resminamalaryny saklamak we has möhüm meseleleri çözmek üçin wagtlaryny boşatmak zerurlygyny aradan aýyrýar. Aşakda stomatologiýada näsaglaryň elektroniki kitaplaryny we rentgen ýazgylaryny saklamak üçin programma üpjünçiliginiň mysalynda buhgalter hasabatynyň birnäçe funksiýasyny hödürleýäris.

Stomatologiýa üçin USU-Soft Hasap Journalurnaly dolandyryjylar üçin hökmany zat. Onuň kömegi bilen diş lukmanynyň işine doly gözegçilik edip bilersiňiz. Her lukmanyň haýsy girdeji getirýändigini, şeýle hem dolandyryjylaryň netijeliligini bilýärsiňiz. Hünärmenleriň işinde güýçli we gowşak taraplary gözlemäge mümkinçilik bar: maslahatlary bejergä öwrülmeýär we ş.m. Emeli intellekt bilen ähli işgärleriň seljermesi we şübheli üýtgeşmeler barada habar bermek, diş tejribäňizde bolup geçýän çärelere gözegçiligiňizi ýitirmez. Indi işgärleriň aýlyklaryny hasaplamagyň zerurlygy ýok. Programma, ýalňyşlyk goýbermezlik ukyby sebäpli bu meselä gaty laýyk gelýär. Mundan başga-da, diş işleriniň agramyny çaklap bilersiňiz we dişleriň iň ýokary netijeliligini üpjün etmek üçin hassalary we işgärleri tertipläp bilersiňiz.

Diş gözegçiligi üçin USU-Soft Hasap Journalurnaly administratoryň iň gowy dosty. Diş lukmanlarynyň meýilnamalaryny aňsat we amatly dolandyrmak, diş tejribesinde nämeleriň bolup geçýändigini bilýändigiňizi aňladýar we bu gözegçilik we tertip alamaty. Mundan başga-da, boş wagtyňyzy diş guramasynyň ýolbaşçylarynyň buhgalteriýa journalurnalynda gözläp bilersiňiz we hassalary mümkin boldugyça rahat ýazyp bilersiňiz. Elbetde, programma resminamalary çaltlaşdyrýar. Taýýarlanan galyplar hassanyň hyzmat wagtyny gysgaldýar we bolup biljek ýalňyşlyklary azaldýar. Hasap-fakturalary çap edip, göni hasaba alyş journalurnalynda ýerine ýetirilen bejergi üçin tölegleri alyp bilersiňiz. Belli bir iş döwründen soň girdejiňiziň köpelendigini hökman görersiňiz. Marketing gurallary we amaly üýtgeşmeler arkaly siziň we marketing hünärmeniňiziň telekeçilik girdejisini ýokarlandyrmagyň onlarça usulyny bilýändigine düşünýäris. Hasap journalurnaly bu usullary doldurýar. Mysal üçin, onlaýn hasaba alyş hassalaryň wagtyny we nerwini tygşytlaýar.

Bu, diş lukmançylygyňyzyň karmasyny we kitap ýazgysyndaky amallaryň sanyny artdyrýar. Jübi programmasyndaky e-poçta habarlary we e-poçta habar býulletenleri sizi bir göz bilen lukmanlara we näsaglara getirýär: mahabat we arzanladyşlar barada habar berýärsiňiz, habarlary we proseduralary iberýärsiňiz. Bonus programmasy müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrýar we has maksatly çäreleri görmäge çagyrýar. Ralollama ulgamy az çykdajylary bilen köp sanly täze hassany çekmäge mümkinçilik berýär. Islegleriňizi amala aşyrmaga, gözegçilik edýän guramaňyzy täze üstünlik derejesine çykarmaga mümkinçilik berýäris!