Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Dişler üçin programma

Dişler üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Dişler üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Soft-yň ösen ähliumumy diş bejergisi programmasy hassalara idegiň hilini ýokarlandyrmaga hökman kömek eder! Diş bejergisine gözegçilik etmek bilen, näsaglary diş amallary ýa-da düzediş bejergisi üçin aňsatlyk bilen hasaba alyp bilersiňiz. Diş bejergisi programmasy inwentar dolandyryşy we ýazgyny goldaýar. Diş bejergisi programmasynda, hasaplamany sazlap bilersiňiz, bu belli bir operasiýa ýa-da operasiýa wagtynda materiallaryň awtomatiki usulda öçüriljekdigini aňladýar. Mundan başga-da, diş bejeriş programmasynda her bir näsag üçin elektron diş kartoçkasyny döredip bilersiňiz. Symptomshli alamatlary, şikaýatlary, diagnozlary we bellenen bejeriş meýilnamalaryny, şeýle hem dişleriň suratlaryny we kesel we sagdyn dişleriň ýagdaýyny görkezýän wizual diagrammany görkezýär. Diş bejergisi programmasynda diňe bir şahadatnama we ambulatoriýa kartoçkalaryny döredip bolman, eýsem dürli görkezijilere görä hasabat resminamalaryny döredip bilersiňiz. Bularyň hemmesini we başga-da köp zady guramanyň ýolbaşçysynyň, müdiriniň we lukmançylyk işgärleriniň amatlylygy üçin diş bejeriş kompýuter programmamyzda tapyp bilersiňiz! Diş programmasynyň demo görnüşi web sahypamyzda bar!

Diş bukjasyna gözegçilik programmamyzyň ulanyjylary, onuň mümkinçiliklerine we aýratynlyklaryna iň gowy şaýatlardyr. “USU-Soft” programmasy bitewi çemeleşme nukdaýnazaryndan iň oňat uýgunlaşdyryldy. Toparlaýyn iş, giňişleýin bejeriş meýilnamalary hakda aýtsak, bu iň gowy diş diagrammasyna gözegçilik programmasydyr. Bu maksatnama lukmanlaryň arasynda iň çalt aragatnaşyk gurmak üçin amatlydyr. Giňişleýin meýilnama we bu meýilnamany tutuş topar üçin döredýän lukman hakda aýdýan bolsak, çalt jogap bermeli. Bu bejeriş meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin elmydama habarly bolmaly. Lukmanlaryň biri, hirurg ýaly, alty ýa-da dokuz aý ortodontiki bejergini geçirip biler. Başga bir diş lukmanyna näme edilmelidigine we bejeriş meýilnamaňyza görä nirededigiňize esaslanyp, çalt ylgamak gaty kyn. Diş diagrammasyna gözegçilik programmasynyň gaty gurluşly guramasy bu ugurda peýdalydyr, sebäbi hünärmenleriň arasynda aýdyň aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Stomatologlar elektroniki hadysanyň taryhyna girýän bellikleri ýazyp bilerler ýa-da zerur bolan düşündirişleri we düşündirişleri berip bilerler. Aýry-aýry hassalar hakda maglumatlary çalt öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Saglyk merkezleri üçin müşderi satyn almagyň 100 töweregi çeşmesi bar. Şonuň üçin web sahypasy müşderileri özüne çekýän ýeke-täk kanal däl. Başga bir wariant, Instagram hasaby ýaly sosial media bolup biler. Google-da wideo mahabatyny goşmak bilen 14 töweregi dürli gural bar. “Facebook” we “Instagram” -da 4 sany mahabat usuly bar. Mahabatlaryňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin her mahabatyň netijelerini yzarlamaly we çalt sazlamaly: maglumatlary üýtgetmek, görkezmek usuly we ş.m. Ozal munuň üçin işgär almaly bolýardyňyz, indi bolsa bu amallary awtomatlaşdyrýan saglyk merkezleri üçin häzirki zaman programmalary bar. Bu maglumatlar bilen klinikanyň ähli hünärler üçin näsaglary näçe sagat görüp biljekdigini hasaplap bilersiňiz. Iň möhüm görkezijileriň biri iş wagtynyň akymy (kabul ediş sagadynyň ortaça bahasy). Muny hasaplamak üçin, geçen aý üçin jemi girdejini meýilnamadaky sagat sanyna (ýagny, hassahananyň klinikada geçiren ýa-da lukmanlaryň bejergi alýan wagty däl-de, tertipdäki sagatlar) bölmeli. Bu san az bolsa, klinikadaky ykdysady ýagdaýyň pesdigini görkezýär. Bu ýönekeý hasaplamalaryň hemmesi bilen, her bir lukman ýaly guramanyň näçeräk gazanmalydygyny bilip bilersiňiz. Ilkinji maslahatlaryň we internetden göçürip almagyň sany meýilleşdirilende bu sanlaryň hemmesi göz öňünde tutulmalydyr.

Şeýlelikde, internet başlangyç diş maslahatlary üçin zerurlyklaryň 50% -ini ýapyp biler. Mahabat kampaniýasyndan soň täze hassanyň bahasy ortaça lukmanyň standartyndan ýokary bolsa, netijesiz hasaplanýar. Lukmanlaryň iş wagtyny başarnykly meýilleşdirmek klinikanyň kuwwatyny we netijede täze müşderileriň sanyny artdyrar. Saglygy goraýyş edaralary üçin USU-Softumşak diş awtomatlaşdyryş programmasy rasional meýilnamanyň işlenip düzülmegine kömek eder. Maksatnamanyň wezipeleri giň gerimde: buhgalteriýa we lukmanlaryň iş meýilnamalaryny awtomatiki tamamlamak; hünärmenleriň öndürijiligi we meşhurlygy barada hasabat berýär. Meýilnama senenamalarynda lukmanlar bilen hassalaryň bellenilmegi görkezilýär. Bu administratoryň işini azyndan 3 gezek çaltlaşdyrýar we “goşa” bellemegi we maglumatlary ýitirmegi aradan aýyrýar. Çagyryş merkeziniň müdiri klinikanyň ýa-da saglyk merkeziniň iş ýüküni görýär we lukmanlaryň işini paýhasly paýlaýar. Häzirki zaman saglygy goraýyş programma üpjünçiligi bilen lukmanlar hassalary bejermek üçin has köp wagt sarp edip bilerler. Lukmançylyk merkezlerinde iş amallaryny awtomatlaşdyrmak barada maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň. Diş diagrammasyna gözegçilik programmasy iň oňat wariantlaryň biridir! Şübheli bolsaňyz, müşderilerimiziň käbir synlaryny okaň. Programma barada beýleki köp sanly makalalar ýaly web sahypamyzda. Haçan gerek bolsa, ösen programmanyň mümkinçilikleri barada size has giňişleýin maglumat berer ýaly hünärmenlerimiz bilen gürleşip bilersiňiz.