Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýa üçin maksatnama

Stomatologiýa üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýa üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Stomatologiýa üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Diş merkezine ýa-da stomatologiýa merkezine gözegçilik etmek, satyn almak üçin köp wagt talap edýän gaty kyn iş. Diňe lukmançylyk pudagynda däl, eýsem maliýe we marketing ýaly ugurlarda-da köp ýörite bilim talap edýär. Mundan başga-da, guramanyň islegde galmagy we ýokary bäsdeşlik artykmaçlyklary bolmagy üçin hemişe üýtgeýän bazar gurşawyna çalt ugrukdyrmak ukybyna eýe bolmak zerur. Medisina, hemişe täze tehnologiýalara eýerýän we işinde iň soňky ylmy üstünlikleri ulanyp, täjirçilik taýdan tanatmak isleýän ugurlaryň biridir. Medial sferanyň bir bölegi bolan stomatologiýa hem bu aýratynlyga eýe, sebäbi dolandyryşy gowulandyrmak üçin täze gurallary hödürlemek isleýär. Gitdigiçe saglygy goraýyş guramalary awtomatiki iş hasapçylygyna ýüz tutýarlar. Bu köpler üçin geň galdyryjy däl, sebäbi iş prosesiniň kadaly dowam etmeginiň we işgärleri tertip-düzgüniň iň gowy usulydyr. Bu, diş guramaňyzyň netijeliligini hökman ýokarlandyrar! Indi işgärler, maglumatlary derňemek we düzmek üçin köp wagt sarp etmeli bolmaz, sebäbi USU-Softumşak diş programmasy bu kyn işleri awtomatiki ýerine ýetirýär.

Köp guramalar şeýle diş programmalaryny gurmak üçin çykdajylaryny azaltmaga we internetden göçürip almak üçin mugt programmalary saýlamaga synanyşýarlar. Gözleg gutusyna 'Iň oňat mugt diş programmasy' ýaly bir zat ýazsaňyz, işiňizi köp tarapdan howp astyna salýarsyňyz. Diş programmasyny mugt göçürip alyp bolýar, ýöne size muny etmegi maslahat bermeýäris, sebäbi zyýanly programma üpjünçiligini tutmak ýa-da ulanmak üçin töleg talap edýän diş programmasyny almak howpy bar. Hiç kim maglumatlaryňyzyň goralmagyny kepillendirmeýär we mugt diş programmasy ilkinji gezek ýykylanda ähli maglumatlar ýitýär. Mundan başga-da, tehniki goldaw hyzmatlary stomatologiýa üçin mugt programmalara degişli däldir, bu hem size ýokary hilli buhgalter hasabatyny ýöretmegiň we ygtybarly maglumatlary almagyň öňüni alar. Mugt diş programmasyny saýlanyňyzda, töwekgelçiliklere düşünmeli we maglumatlaryňyzy ogurlamaly. Mugt peýnir diňe mousetrapda bolýar.

Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy bazary, guramadaky iş işjeňligini optimizirlemäge mümkinçilik berýän diş programmalary üçin köp gural hödürleýär. Olaryň arasyndaky tapawut dürli aýratynlyklarda. Elbetde, olar mugt däl, emma maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýärler. Iň gowy diş programmasy USU-Soft programmasydyr. Näme üçin iň gowusy? Diş programmasy Gazagystanyň we GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň dürli guramalarynda ulanylýar. Ilki bilen iň üstünlikli zat, işlemek gaty aňsat we islendik kompýuter bilimi bolan adam düşünip biler. Mundan başga-da, diş programmasynyň pul üçin bahasy hökman kanagatlanar. USU-Softumşak diş programmasy mugt däl, ýöne bu diňe ygtybarlylygyny görkezýär. Maksatnamamyzyň hakykatdanam iň gowudygyna göz ýetirmek üçin diş programmasynyň aýratynlyklary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Klinikada amatly iş prosesini üpjün etmek zerur we bitarap näsaglaryň sanyny azaltmak üçin iň möhüm mesele. Gatnaşmazlyk sebäpli kliniki iş wagtynyň näçeräk gymmatdygyny bilýäris. Häzirki zaman şäher gurşawynda hassalar iş tertibi we dyknyşyk sebäpli has köp wagt belleýärler. Köp klinikalar hassalary öýjükli telefonlarynda jaň edip, duşuşyklary tassyklaýarlar. Şeýle-de bolsa, hassalaryň hemmesi halamaýar we uly klinikada kabul edijiler hemmelere jaň etmäge wagt tapmaýarlar. Häzirki wagtda näsaglara duşuşyklar barada ýatlatmagyň iň gowy usuly, olara sms ýazmakdyr. Dürli klinikalardan gelen SMS habarlaryna näsaglaryň beren jogaplarynyň seljermesi, şeýle ýatlatmalara örän oňat jogap berendiklerini görkezdi. Jogaplaryň hemmesinde negatiw jogaplar bolmady we hassalar köplenç gijä galjakdyklaryny ýa-da başga bir gün bellemegi meýilleşdirmelidigini habar berýärler. Bu ýagdaýda klinikada şol wagt başga bir hassany görmäge we şeýlelik bilen diş lukmanynyň, kömekçisiniň we ofisiniň iş wagtyny aradan aýyrmaga mümkinçiligi bar.

Giç gelýänler diňe diş lukmany däl, islendik hünärmen üçin amatsyz. Birnäçe näsag görünmese, garaşmak psihologiki taýdan oňaýsyz we gün biderek bolup biler. Bellenmek barada ýatlatma bilen tekst habaryny ibermek, kliniki çeşmelerden has netijeli peýdalanmaga we lukmanyň iş wagtyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Islendik klinikanyň iş ýüki lukman tarapyndan kesgitlenen iş wagtyna baglydyr. Klinikanyň iş wagty bilen lukmanlaryň iş tertibine görä sarp eden wagtyny tapawutlandyrmak möhümdir. Mysal üçin, adaty kliniki iş ýüki bilen diş lukmanlarynyň ortaça tertibi 148 sagat. Klinikaňyz üçin bu belgini hasaplamak üçin onlaýn tapylan başga usulyýeti ulanyp bilersiňiz. Bu guramaňyzyň iň ýokary önümçilik kuwwatyny kesgitlemäge kömek eder. Hasaplamalar geçirilende, häzirki ýagdaý bilen çäklenmän, mümkin boldugyça ideallara ýakyn maglumatlary ulanyň. USU-Soft bu maglumatlary siziň üçin ýygnap we başga-da köp işleri ýerine ýetirip biler.

Wagt tertibini döretmek prosesine gözegçilik etmek ukyby hem örän möhüm aýratynlykdyr. Şeýlelik bilen, käbir üýtgeşmeler ýüze çykan halatynda (bu ýygy-ýygydan bolup geçýär), wagt tertibini aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz we lukmanyň meýilnamasyny mümkin boldugyça täsirli edip bilersiňiz.