Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Diş lukmanlary üçin maksatnama

Diş lukmanlary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Diş lukmanlary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Diş lukmanlary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Stomatologlar adamlaryň ýylgyryşyny owadanlaşdyrýarlar. Işiň özi, saglyk hyzmatlaryny bermegiň ähli gurluşy ýaly, uly jogapkärçilik bilen baglanyşykly. Geň däl, sebäbi adamlaryň saglygy diş lukmanynyň hereketleriniň netijelerine baglydyr. Stomatologiýada ýazgylary ýöretmek hem öz aýratynlyklaryna we aýratynlyklaryna eýedir, bu bolsa degişli gurama belli bir borçlary ýükleýär. Diş lukmanlaryna, işlerini göz öňünde tutjak amatly diş programmasy zerur bolýar. Durmuşymyzyň depgini çaltlaşýar we köne hasapçylyk usullarynyň peýdasyz we weýran bolýan ýagdaýy köplenç bolýar. Bu meseläni äsgermezlik etmek, işiň şowsuzlygyna sebäp bolup biler. Diňe bir aýakda galmak bilen çäklenmän, stomatologiýa edarasynyň girdejisini ýokarlandyrmak üçin buhgalter hasabatyny guramagyň usullaryna we gurallaryna bolan garaýşyňy düýpgöter täzeden gözden geçirmeli. Işlerinde ylym we tehnologiýanyň soňky gazananlaryny ulanmak wezipesini öz üstüne alanlara kömek etmek üçin maglumat kompaniýalary käbir wariantlary - diş lukmanlarynyň işini awtomatlaşdyrmak üçin programmalary hödürleýärler. Çäklendirilen býudjeti bolan käbir guramalar pul tygşytlamaga we internetden göçürip alyp bilýän diş gözegçilik programmalaryny gurmaga synanyşýarlar.

Bu ýene-de meselä nädogry çemeleşmegiň mysalydyr. Şeýle programmalar, diş lukmanlarynyň işini ýeňilleşdirýän bir programma zerurlyklaryňyza uýgunlaşdyrylanda kynçylyk döredýän hemişelik tehniki goldawy aňlatmaýar. Mundan başga-da, stomatologiýada mugt programma girizilende, azajyk ýalňyşlyk bilen möhüm maglumatlary ýitirmek howpy hemişe bolýar. Mundan başga-da, ony dikeltmek hemişe mümkin däl. Mundan başga-da, ähli tehniki hünärmenler ynamdar işläp düzüjilerden diş desgalarynda ýokary hilli programmalary gurmagy maslahat berýärler. Diş lukmanlaryny saýlamak, diş lukmanlarynyň işini ýeňilleşdirýän USU-Soft programmasyna düşýär. Saýlaw tötänleýin däl, sebäbi programmamyz diňe bir ygtybarly däl, eýsem ulanmak aňsat, bu ösen kompýuter ulanyjylaryna-da, täze öwrenýänlere-de ulanmaga mümkinçilik berýär.

Näsaglary bejermekde bitewi çemeleşmäni guramak we bejeriş meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we bejerginiň hilini ýokarlandyrmak guramanyň ýolbaşçysynyň üpjün etmeli zatlary. Näsaglara ideg etmekde bitewi çemeleşme näme? Bir hassany bejermekde dürli hünärmenleriň hyzmatdaşlygyny öz içine alýar. Köp hünärmenler stomatologiýa boýunça dürli hünärler biri-biri bilen täsirleşmese we her lukman öz işini etse, hassanyň peýdasy degmez diýýär. Stomatologiýada dersara çemeleşme baradaky bu düşünje, dürli hünärli lukmanlaryň üstünlikli we täsirli bejeriş netijesini gazanmak üçin edýän tagallalarynyň sinergiýasydyr. Dürli hünärmenleriň gatnaşýan hassany çylşyrymly bejermek barada aýdylanda - hirurg, terapewt, ortopedist, ortodontist - awtomatiki kompýuter programmasy aýrylmaz kömekçi bolýar. Bejergi meýilnamasyny döretmäge we islendik etapda gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Elektron hadysanyň taryhyny açmak bilen, hünärmen özüniň we beýleki lukmanlaryň eýýäm edenlerini, haýsy etapdadygyňyzy we indiki näme etmelidigiňizi derrew görýär. Medicalhli lukmançylyk maglumatlary bu ýerde elektron görnüşinde - hassanyň suratlary we rentgen şöhleleri, synag maglumatlary, diş formulalary we üýtgemeleriniň taryhy we ş.m.

Isleg bildirýän klinikaňyzda iň arzan we aňsat hyzmaty saýlamaly. Diş implantasy ýa-da genetiki keselleri bejermek ýaly hyzmatlary onlaýn sanawda goýmagyň manysy ýok. Maslahat ähli klinikalar üçin iň meşhur we uniwersal hyzmatdyr. Bu hyzmat üçin mahabat dörediň we onlaýn maglumatlary ýükläp başlaň. Ilkinji başlangyç üçin, şeýle gurnama üçin býudjetiňiziň takmynan 10% -ini aýyrmaly. Mysal üçin, mahabatyň umumy býudjeti on müň dollar bolsa, tor üçin iň amatly mukdar müň dollar bolar. Býudjet ýeterlik bolmasa, beýleki mahabat çeşmelerini azaldyp bilersiňiz (mysal üçin klinika hakda maglumatlary gazet-magazinesurnallarda çap etmek). Şeýle-de bolsa, teklipler ýaly çeşmelere çykdajylary azaltmak maslahat berilmeýär. Ilkinji synagdan soň, klinikaňyzda duşuşyga ýazylan müşderiler barada takyk maglumat alarsyňyz we çykdajylaryňyzy we girdejileriňizi hasaplap bilersiňiz.

Her lukmana ilkinji maslahat üçin sagat sanyny bölmeli. Ilkinji maslahatlaryň akymyna ýokary hilli we yzygiderli hyzmat etmek üçin islendik hünär boýunça lukman iş wagtynyň 35% -ini olara sarp etmeli. Şoňa laýyklykda başlangyç maslahat berişleriň sany, olara berlen wagt we diş lukmanynyň meýilnamada ulanýan wagty bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

USU-Soft programmasy, maslahat berişleriň sanyny we marketing strategiýasynyň netijeliligini gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Aýry-aýry jaňlar müşderilere baryp görmek hakda ýatlatanda peýdaly bolup biler. Şeýlelik bilen, diş lukmanynyň ýa-da administratorynyň hassany çagyrmaga, ýagdaýyny, adyny (atasynyň adyny) görkezmek we näsaga meseläni düşündirmek hukugy bar. Ony öz wagtynda etmek möhümdir. Programma barada näçe köp bilseňiz, diş guramaňyzda şeýle ulgamyň bolmagyny isleýändigiňize şonça-da ynanarsyňyz. Şeýle etmegiňizi hoşal edýäris!