Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Talyplary hasaba almak üçin maksatnama

Talyplary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Talyplary hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Talyplary hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Talyplaryň buhgalteriýa programmasy bir wagtyň özünde akademiki görkezijiler, gatnaşmak, saglyk görkezijileri, okuw çykdajylary we ş.m. ýaly birnäçe çäräniň ýazgysyny ýöredýär. Talyp buhgalteriýa programma üpjünçiligi, häzirki ähli ölçegleriň öz ýazgylaryny ýöredýän we edaranyň nyşany we beýleki salgylanmalar bilen formatlanyp bilinýän wizual tablisa we grafiki hasabatlarda gaýtadan işlenýän maglumatlary berýän bilim edarasynyň awtomatlaşdyryş programmasydyr. Talyplary hasaba alyş programmasy USU tarapyndan öndürilýär. Hünärmenleri internet arkaly uzakdan giriş arkaly gurnamagy amala aşyrýarlar we bilim edarasynyň wekili üçin 2 sagat dowam edýän gysga kursy geçirýärler. Talyplary hasaba almagyň awtomatlaşdyrylan ulgamy, buhgalter hasabatynyň hiliniň ýokarlanmagyna, zähmet girdejileriniň we beýleki çykdajylaryň peselmegine kömek edýär, sebäbi buhgalteriýa we hasaplama amallary bir sekundyň içinde amala aşyrylýar - tizlik bagly däl maglumatlaryň mukdary.

Talyp hasapçylyk programmasy, hasaplamalaryň ýokary takyklygyny we buhgalter hasabatynyň dolylygyny üpjün edýär, netijede okuw jaýynyň girdejisi hem ýokarlanýar. Okuwçylaryň çykdajylarynda şöhlelenýän dürli okuw şertleri bolup biler. Bu ýagdaýda, talyp hasapçylyk programmasy, okuwçynyň profiline goşulan baha sanawyna görä okuw programmalary üçin tölemegiň bahasyny tapawutlandyrýar. Personalhli şahsy ýazgylar okuwçylaryň maglumatlar binýady bolan CRM ulgamynda saklanýar we ilkinji aragatnaşykdan başlap, akademiki ýazgylar, tölegler we ş.m. ýaly maglumatlary öz içine alýar. Talyplaryň elektron ýazgylary, okuw satyn alnanda tamamlanýan töleglere gatnaşmagy hasaplamagyň bir görnüşi bolan abuna ýazylmak arkaly saklanýar. Abunalar on iki sapar üçin niýetlenendir, zerur bolsa sazlamalarda üýtgedilip bilner. Onda okuwyň adyny, mugallymyny, okuwyň möhletini we wagtyny, okuwyň bahasyny we öňünden tölenen mukdaryny kesgitleýär, bu programma şahadatnama döredýär we oňa synp meýilnamasyny goýýar. Tölegli möhlet gutarandan soň, talyplar ähli seneler üçin çap edilen hasabat hasabatyny alýarlar. Okuwçylaryň düşündirip biljek ýok ýerleri bar bolsa, ýörite penjireden sapaklar dowam etdirilýär. Talyp hasaby programmasyndaky ähli abunalar, häzirki ýagdaýyny görkezýän belli bir statusa eýe. Doňdurylyp, açyk, ýapyk ýa-da bergili bolup biler. Statuslar reňk bilen tapawutlanýar. Tölegli möhlet gutarandan soň, indiki töleg tölenýänçä abuna ýazylýar. Talyplar okuw kitaplaryny ýa-da başga enjamlary kärendesine alan bolsalar, indiki töleg tölenýänçä abuna ýazylar. Talyp hasabatyny awtomatlaşdyrmak, dürli netijeleriň arasynda berk baglanyşyk döredýär, hiç zadyň sypdyrmazlygyny ýa-da ünsden düşürilmegini üpjün edýär. Şeýlelik bilen, talyp abuna ýazylyşy gyzyl öwrülen badyna, talyp bergileriniň hasaba alnan toparynyň elektron tertibindäki synp atlary awtomatiki usulda köpeler. Şeýle hem, meýilnama abunalardan awtomatiki usulda abunalyk edilmeýän maglumatlary berýär. Işgärleriň iş tertibine we synp otaglarynyň, meýilnamalaryň we çalşyklaryň elýeterliligine esaslanýan programma tarapyndan düzülen tertip penjiresinde, her topara we mugallyma görä sapaklar seneler we wagtlar boýunça sanawlaşdyrylýar. Sapagyň ahyrynda sapagyň geçiriliş tertibinde we gatnaşyjylaryň sany görkezilýär. Bu görkezijä esaslanyp, abunalykdan sapaklar ýazylmaýar. Barlag belligi mugallym leksiýadan soň elektron gündeligine maglumatlary girizeninde ýüze çykýar. Her mugallymyň diňe özi we mekdep ýolbaşçylary girip bilýän şahsy elektron hasabat resminamalary bar. Her bir işgäriň iş ýeri ulanyjy ady we paroly bilen goralýar; kärdeşler biri-biriniň ýazgylaryny görüp bilmeýärler; hazynaçy, buhgalter we beýleki maddy taýdan jogapkär adamlaryň aýratyn hukuklary bar. Bu maglumatlary gizlin saklaýar we syzdyrylmagynyň ýa-da ogurlanmagynyň öňüni alýar.

Talyplaryň buhgalteriýa programmasy ýygnan maglumatlary yzygiderli ätiýaçlandyrýar. Talyplar bilen işlemäge kömek edýän buhgalteriýa programmasy, mekdebiň lukmançylyk işgärleri we beýleki işgärleri tarapyndan aňsatlyk bilen özleşdirilýär, sebäbi bu programma bukjalarda we tabulýasiýalarda maglumatlaryň ýönekeý tertibi, ýönekeý menýu we aňsat nawigasiýa we ş.m. üstünde işlemegiň üstünligi ulanyjynyň başarnygyna bagly däldir. Programmanyň diňe üç bölümi bar, işgärleriň diňe bir bölümi bar. Bulaşdyrmak kyn. Beýleki iki bölüm programma sikliniň başlangyjy we ahyry - olarda başlangyç maglumatlar, birinjisinde her okuw jaýy üçin aýratyn, ikinjisinde jemleýji hasabatlar bar. Ulanyjy bölümi, talyplaryň awtomatiki hasaplaşyk programmasynda öz borçlaryny ýerine ýetirýänlerinde diňe işgärler tarapyndan girizilen häzirki maglumatlary öz içine alýar. Dolandyryş, talyp hasapçylyk programmasynyň kömegi bilen hemme zat we her kim - talyplar we mugallymlar hakda suwuk we amatly gurluşly maglumatlary alýar. Size ýokary hilli önüm hödürleýändigimize göz ýetirmek isleseňiz, uzak wagt bäri iş alyp barýandygymyzy, bütin dünýäde ajaýyp abraýymyzyň we kanagatlanarly müşderilerimiziň bardygyny aýdýarys. Olara goşulyň we öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrüliň!