Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gatnaşmagy hasaba almak üçin programma üpjünçiligi

Gatnaşmagy hasaba almak üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gatnaşmagy hasaba almak üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gatnaşmak hasaby üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mekdepde, kollejde we uniwersitetde okamagyň gündelik hasabaty nähili çynlakaý bolup biler! Gowy sebäp bilen mekdebi ýitirenler üçin nähili kyn. USU-nyň gatnaşmagy buhgalteriýa programma üpjünçiligi, düzgün bozulmalary yzygiderli ýazmaga kömek eder. Elbetde, synpy ýitirenleriň hemmesiniň dogry sebäbi ýok we olaryň ýoklugyna ýa-da synpda bolmagyna täsir eden ýagdaýlar dürli bolup biler. Gatnaşmak buhgalteriýa programma üpjünçiligi, sapaga gatnaşmazlygyň ähli sebäplerini we bir günlük bahalary bilen birlikde görkezenleriň jikme-jikliklerini üns bilen yzarlamak arkaly obýektiw bolmaga kömek edýär. Gatnaşmak buhgalteriýa programma üpjünçiligi wideo kameralardaky maglumatlary we programma üpjünçiliginde edilen hasaplamalary birleşdirip biler. Bu gözegçiligi has ygtybarly eder. Ilki bilen, leksiýalara gatnaşmadyk okuwçylaryň kameralarda tapylmandygy sebäpli hakykatdanam görkezilmändigini tassyklap bilersiňiz. Mundan başga-da, sapagyň başyndan ahyryna çenli ulanyjyny awtomatiki surata alýan we bellik edýän ştrih-kodly ýörite kartoçkalary ulanyp bilersiňiz. Gatnaşmak buhgalteriýa programma üpjünçiligi tertip-düzgün meselesini çözýär we ene-atalara we okuwçylara Viber, SMS we e-poçta ýaly iň ösen habarlaşma programmalaryny ulanyp habarlar, üýtgeşmeler we beýleki sebäpler barada öz wagtynda habar bermäge kömek edýär. Habar býulletenleri köpçülikleýin bolup, talyplar toparyna ýa-da aýry-aýry toparlara iberilip, aýratyn müşderilere iberilip bilner. Maglumat gizlin ýa-da umumy häsiýetli bolsa, bu örän amatly. Gatnaşmak üçin buhgalteriýa programmasyna eýe bolmak zerur bolsa, gatnaşyjylaryň hasaba alyş programma üpjünçiligini satyn almak dogry karar bolar. Netijede, programmalarymyzyň hemmesi hususy we döwlet mekdepleri üçin amatly. Gatnaşmak programma üpjünçiliginiň işleýşi ähliumumydyr we zerur bolanda doly düzülip bilner. Ideal düşünjesine laýyklykda, bilim guramaňyzyň zerur işleýşine düşünýäris we bu zerurlyklaryň ähli spektrini görkezýär.

Şahsy ulgamyňyzy özboluşly edip, gatnaşyjylaryň hasaba alyş programma üpjünçiligindäki ähli funksiýalary özbaşdak düzüp we durmuşa geçirip bileris. Theöne esasy bukjada düýbünden ajaýypdygyny ýatdan çykarmaň. Goşmaça wariantlaryň baglanyşygy, her bir kompaniýanyň başlangyç başlangyjydyr. Gatnaşýan buhgalteriýa programma üpjünçiligimize düşünmek, işlemek we goldamak gaty aňsat. Hatda bir çaga hem düşünip biler, şonuň üçin gaty seresap bolmaly we ygtybarly we bilesigeliji ulanyjylaryň ulgama girmegine ýol bermeli däl. Okamak endigini eýýäm özleşdiren her bir adam, buhgalteriýa programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen gözläp, üýtgeşmeler girizip biler. Iň ýakymly bonuslaryň biri, programma interfeýsiniň aýratyn dizaýnyny saýlamak mümkinçiligi. Magazineurnal açyk reňkler bilen doldurylyp bilner we şonuň üçin işläp düzüjilerimiz, hasaba alyş programma üpjünçiligindäki işleriňizi hasam ýakymly eder ýaly köp sanly dizaýn tekliplerini taýýarladylar we programma üpjünçiliginiň başyndan bäri diňe oňyn duýgularyňyz bolar. Umuman aýdanyňda, hasaba alyş programma üpjünçiligi işgärleriň wagtyny we güýjüni tygşytlamak we amallary doly awtomatlaşdyrmak üçin döredildi. Bilim merkeziniň birnäçe şahamçasy bar bolsa, programmanyň birnäçe işgär tarapyndan işjeň ulanylmagy işiniň hiline hiç hili täsir etmeýär. Önümçilik we netijelilik hemişe durnuklydyr. Baglanyşyk internet ýa-da ýerli ulgam arkaly amala aşyrylýar. Programma köp dürli hasabatlary döredýär. Bu möhüm funksiýanyň kömegi bilen edaralary dolandyrmak aňsat bolýar. Işgärleriň aýlygy barada hasabat döredip bilersiňiz. Gatnaşýan buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň işgärleriňiz üçin tölegiň bölekleýin ýa-da kesgitlenen mukdaryny awtomatiki hasaplamagyny isleseňiz, ony programma üpjünçiliginde görkezmeli. Hasabat döredilende, işgäriň aýlygyny hasaplamak isleýän senä we senäniň parametrlerini kesgitlemek bilen döwri kesgitlemeli. Işgärler meýdançasyny boş goýsaňyz, hasabatda ähli işgärleriňiz barada maglumat görkeziler ýa-da birbada belli bir hünärmeni saýlap bilersiňiz. Hasabatda işgäriň döwürdäki umumy tölegi barada maglumatlar, şeýle hem senesi we göterimi ýa-da şol sagat üçin göterim derejesi bilen ýerine ýetirilen ähli sapaklaryň jikme-jik sanawy bar.

Gatnaşmak buhgalteriýa programma üpjünçiligi, Müşderiler hasabatynda kontragentleriň içinde alnan tölegleri seljerýär. Bu hasabat döredilende, diňe statistiki maglumatlary ýygnamak üçin zerur döwri görkezmeli. Bu funksiýa bilen, hasaba alyş programma üpjünçiligi size ähli müşderiler, haýsy edaralarda we haýsy mukdarda hyzmatlary satyn alandyklaryny, şeýle hem tutuş gurama barada umumy maglumatlary bermegi görkezýär. Mundan başga-da, bu maglumatlar amallar edilen hyzmatlaryň baha sanawlaryny göz öňünde tutup paýlanýar. Şeýlelik bilen, iň geljegi uly müşderileri tapyp, haýsy bahalaryň sanawyny satandygyňyzy we haýsy müşderileriň şeýle hyzmatlardan peýdalanýandyklaryny statistika ýygnap bilersiňiz. Bilim materiallaryny ýa-da başga zatlary satýan dükanlaryňyz bar bolsa, Dükanlar hasabaty hökman siziň üçin gaty peýdaly bolar. Hasap programma üpjünçiliginde şahamçalarda we ammarlarda alnan tölegleri seljermek üçin ulanylýar. Bu statistiki maglumatlary almak üçin, kompaniýanyňyzyň işini seljermek isleýän döwri görkezmeli. Dükan meýdany ähli şahalary deňeşdirmek ýa-da diňe şol şaha hakda maglumat almak üçin belli bir şahany saýlamak üçin boş bolmaly. Hasabatda her bir pudak üçin satuwlaryň sany we jemi barada statistika görkezilýär. Şeýle derňew, iň girdejili satuw nokatlaryny tapmaga ýa-da kynçylyklar bar bolsa dolandyryş kararlaryny almaga mümkinçilik berýär. Programma barada has giňişleýin maglumat üçin resmi web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.