Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wagt tertibi üçin maksatnama

Wagt tertibi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wagt tertibi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman bilim edaralary, mugallymlary işe almak, resminamalar, maddy çeşmeler we maliýe çeşmeleri ýaly gurluşy guramagyň we dolandyrmagyň ähli taraplary programma gözegçiliginde bolanda, awtomatlaşdyryş tendensiýalary barada öwrenmeli däl. Tertipnama programmasy daşarky metbugata aňsatlyk bilen geçirilip, sanly daşarky ekranda çap edilip we görkezilip bilinjek iň oňat leksiýa meýilnamasyny döretmäge gönükdirilendir. Täze başlanlar programmany çylşyrymly özleşdirip bilýärler. Munuň tersine, ony içgin we işlemegi aňsatlaşdyrjak bolduk. USU kompaniýasy elmydama iş gurşawynyň aýratynlyklaryny, bilim edaralarynyň häzirki zerurlyklaryny, resminamalary dolandyrmagyň aýratyn talaplaryny üns bilen öwrenmäge synanyşdy, şonuň üçin wagt tertibini döretmek programmasy iş ýüzünde iň täsirli boldy.

Tertipnama programmasyny tassyklanmadyk çeşmeden göçürip alsaňyz, dolandyryş aýratynlyklarynyň ep-esli ýokarlanmagyna bil baglamaly dälsiňiz. Amatly programmany saýlamak işlemäge, algoritmlere, iş tertibiniň üstünde işlemäge, wagt tertibi bilen işlemek üçin mümkinçiliklere we ş.m. esaslanmalydyr. USU-Soft-yň demo wersiýasynda bu aýratynlyklaryň hemmesini barlamaga mümkinçilik alarsyňyz. Resmi web sahypamyzdan göçürip alyň. Startöne başlamazdan ozal nawigasiýa we gözegçilik esaslaryny öwrenjek wideo sapagyny görmegi maslahat berýäris. Bu ýerde çylşyrymly zat ýok. Kompýuteriň iň az bilimi ýeterlikdir. Synag döwri üçin wagt tertibi mugt elýeterlidir, ýöne soňra ygtyýarnama satyn almaga we isleg boýunça göçürip alyp bolýan esasy paketiň içine girmeýän goşmaça funksiýalary, şeýle hem daşarky platformalar we enjamlar bilen sinhronlamany göz öňünde tutmalydyr. . Täze aýratynlyklaryň sanawyny tutuşlygyna okamak maslahat berilýär. Mugt grafik öndürijisini göçürip almak ýeterlik däl. Işiniň esasy ýörelgelerine düşünmek möhümdir. Maksatnama çykdajylary azaltmagy maksat edinýär we birnäçe ulanyjynyň, mugallymlaryň we edaranyň bölümleriniň tagallalaryny birleşdirmäge ukyply. Elbetde, USU-Soft programmasyny göçürip alyp, bilim gurşawynyň kanuny kadalaryna we ülňülerine doly laýyk gelýän ýokary hilli önüm alarsyňyz. Tertipnama programmasy degişli sanitariýa kadalaryna we ülňülerine laýyklykda barlanýar we amatly tertibi döretmek üçin mümkin bolan ähli ölçegleri we algoritmleri göz öňünde tutýar. USU-Soft onlaýn grafik programmasynyň ajaýyp işleýändigi, ýagny maglumatlaryň çalt täzelenip biljekdigi, edilen üýtgeşmeleriň derrew görkezilip bilinjekdigi we gyzyklanýan ulanyjylara SMS habarnamalarynyň iberilip bilinjekdigi hiç kim üçin syr däl. Bu meseleler üçin degişli modul ýerine ýetirildi. Habar býulletenlerini ibermek üçin islendik platformany ulanyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi belli bir gurluşyň isleglerine baglydyr. Ygtyýarly IT önümini göçürip alan bolsaňyz, poçta sanawyny ulanyp, ses ses habarlaryny ýazga alyp we mugt Viber hyzmatyny ulanyp bilersiňiz.

Awtomatiki dolandyryşyň her ýyl bilim pudagynda has zerur we isleg bildirýändigi aýdylýar. Specializedöriteleşdirilen goldaw barada aýdylanda, dürli ölçegleri we algoritmleri göz öňünde tutýan USU-Soft time programmasyny ulanmak has gowudyr. Olary üýtgedip, sazlap we programma edip bilersiňiz. Iş ýüzünde çykdajylary azaldyp we resminama akymynyň tertibini üpjün edip biljek hakykatdanam peýdaly we täsirli önümi göçürip almak möhümdir. Wagt tertibi programmasy poçta modulyna goşulan hatlaryň hemmesini awtomatiki iberýär. Indi el bilen hat ibermegiň zerurlygy ýok. Munuň üçin aýratyn bir mesele döretmek hökman däl! Bu aýratynlyk, tertipnama programma üpjünçiliginde işledilýär. SMS habarlaryny ibermegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bular arzanladyşlar, näsaglara duşuşyklar barada habarlar, müşderilere we bergiler barada ýatlatmalar ýa-da barmaly ýerine iberilýän ýükler barada SMS bolup biler - mümkinçilikler köp! Bar etmeli zadyňyz, gündelik işiňizi nädip aňsatlaşdyrmak isleýändigimizi hünärmenimize aýtmakdyr. USU-da maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy birinji orunda durýar! Serweriň näsazlygy, namyssyz işgär size köp ýitgilere sebäp bolup biler: maliýe we toplanan maglumatlar. Mostöne iň esasysy - müşderileriň arasynda abraýyňyzy ýitirip bilersiňiz! Şeýle-de bolsa, işgärleriňiziň biriniň maglumatlar bazasyny elmydama el bilen göçürjekdigine bil baglamaly dälsiňiz. Şol sebäpli platformamyzyň täze wersiýasyna awtomatiki ätiýaçlyk aýratynlygyny goşduk. Howpsuzlygyňyzy üpjün etmek üçin diňe täze bir mesele döretmeli. Task görnüşi buýrugyny saýlaýarsyňyz, soňra arhiw buýrugy üçin “Path” -a gidiň - bu ýerde programma diňe bir maglumatlaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny döredip bilmän, maglumatlary optimizirlemek üçin gysyp biler ýaly, arhiwdäki ýoly kesgitleýärsiňiz. saklamak. Thetiýaçlyk saklanjak bukjany kesgitlemek üçin buýruk üçin Göçürmek basyň. Necessaryhli zerur maglumatlar saklanýar! Programma, ähli maglumatlaryňyzyň we aýratyn programma üýtgeşmeleriniň nusgasyny döredýär. Islegleriňize görä programma interfeýsini hem ösdürip bolýar. Bize ýazyň we arzuwlaryňyzy bize habar beriň. Olary amala aşyrarys! Şonda-da şübhelenýän bolsaňyz, mugt demo wersiýasyny göçürip almak üçin web sahypamyza çagyrýarys. Satyn almazdan ozal ulgamy işletmek tejribesi hökman işlemegiň doly suratyny berer we şeýle önüme mätäçligiňizi ýa-da ýokdugyňyzy kesgitlemäge hökman kömek eder.