Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sürüji mekdebi üçin maksatnama

Sürüji mekdebi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sürüji mekdebi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sürüji mekdebi üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sürüji mekdebinde hasap açmak, beýleki bilim edaralarynda bolşy ýaly gaty zerurdyr. Sürüji mekdebini dolandyrmak diňe bir ähli okuwçylara gözegçilik etmek däl; işgärleriň, sürüjileriň we kompaniýanyň maliýe hasabatyny hem öz içine alýar. USU-Soft programmamyzda mekdebiň her bir okuwçysy üçin sürüjilik ýazgysy döredilýär. Amaly sürüjilik sapaklaryny, ýoklugyny we sebäplerini göz öňünde tutýar. Mekdep meýilnamalary teoretiki sürüjilik sapaklarynyň çäginde hem düzülýär. Bilim ulgamlaryny dolandyrmagyň kesgitlenen ýörelgeleri galan synplaryň sanyny we sürüjilik mekdebi sebäpli berginiň mukdaryny görkezýär. Sürüji mekdebi programmasy diňe bir serişdäniň gelmegini däl, eýsem çykdajy bölegini hem görmäge mümkinçilik berýär. Expenseshli çykdajylar maliýe elementlerine bölünýär, şonuň üçin ýolbaşçylar guramanyň pullarynyň nirä has köp sarp edilýändigini görüp bilerler. Sürüji mekdebinde hasapçylyk, sürüjilik mekdebimiziň programmasynda döredilen hasabatlara esaslanýar. Sürüji mekdebiniň awtomatizasiýasy dolandyryş seljeriş hasabatlarynyň doly toplumyny hem öz içine alýar. Talyplar hereketiniň kitabynda işgärleriň kimiň, haçan we haýsysy bilen sapaklara gatnaşandygy görkezilýär. Sürüjilik mekdebiniň işgärleri ygtyýarlyklara bölünip bilner, şonuň üçin işgärler diňe öz wezipelerine degişli funksiýany görerler. Sürüji mekdebiniň programmasyny demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bilersiňiz. Sürüji mekdebi programmasy işiňizde tertip döredýär we girdejini artdyrýar!

Doldurmaly hökmany meýdanlar, reňkini üýtgedýän we müşderiňiz hakda zerur zatlary eýýäm üpjün edendigiňizi aýdýan ýörite nyşan bilen bellik edilýär. Aýratynam möhüm ýazgylary sürüjilik mekdebiniň täze wersiýasyna elmydama elýeterli bolar ýaly goşup bilersiňiz. Bular köplenç işleýän kärdeşleriňiz ýa-da belli bir harytlar we hyzmatlar bolup biler - köp mümkinçilik bar. Mysal üçin, müşderi bazasyny göz öňüne getireliň. Belli bir ýazgyny düzetmek üçin syçanyň sag düwmesine basyň we ýokardan Dogry ýa-da Aşakdan dogry saýlaň. Sütünleri şol bir görnüşde kesgitläp bolýar. Bu ýagdaýda her ýazgynyň esasy maglumatlary hemişe ýerinde galýar. Tablisanyň sözbaşysyna basyň we Çep düzeltmek ýa-da Çep düzeltmek saýlaň. Goşmaça programma düzmek täze funksiýa goşýar we sürüjilik mekdebindäki işiňizi has amatly we öndürijilikli edýär. Täze wersiýada meýdanlaryň täze görnüşi bar: dolulygyň görkezijisi. Olary inwentar modulynda Tamamlanan meýdanyň mysalynda görüp bilersiňiz. Bu meýdanlar belli bir işiň ýa-da başga bir görkezijiniň ýerine ýetirilişiniň göterimini anyk görkezýär: müşderi maglumatlaryny doldurmak, haryt ibermek we ş.m. Maglumat gözlemegiň we çykarmagyň tizligi hem ýokarlandy: mysal üçin, 20,000-den gowrak müşderi ýazgysy adaty noutbukda 1 sekuntdan az wagtyň içinde işlenýär. Maglumat gözleg penjiresi köp mukdarda maglumat tablisalary bilen işlemek üçin möhüm guraldyr. Onuň kömegi bilen, bir wagtyň özünde diňe belli bir döwür üçin, işgär ýa-da başga ölçegler boýunça zerur ýazgylary görkezip bilersiňiz. Muňa garamazdan, ulanyjylar bu çykyş penjiresinde käbir çykyş ölçeglerini goýup bilerler we käbir problemalara sebäp bolandygyna üns bermezler. Biz ony optimizirledik we kriteriýanyň görkezilen meýdanlaryny wizual görkezdik. Indi aýratyn ösen kompýuter ulanyjylary üçinem kynçylyk bolmaz! Gözleg ölçegleri bilen işlemek has amatly boldy. Indi olaryň hersi siziň bilen işleşip boljak aýratyn elementdir. Mysal üçin, ony ýatyrmak üçin kriteriýanyň gapdalyndaky haça basyň. Kriteriýanyň özüne basyp üýtgedip bilersiňiz. Trieshli ýazgylary görkezmek üçin Gözleg sözüniň gapdalyndaky haça basyň, Sürüji mekdebiniň programmasy täze funksiýa goşar we sürüjilik mekdebindäki işleriňizi has amatly we öndürijilikli eder.

Sürüji mekdebiniň programmasynda käbir dublikatlara sezewar bolmak, gündelik işiňizi has aňsatlaşdyryp biler. Şu nukdaýnazardan seredenimizde, sürüjilik mekdebimizdäki programmada reňkler, görkezijiler we suratlar bilen işlemek üçin täze bir mümkinçilik hakda pikirlenip başlarys. Nomenklatura gollanmasynda Harytlar sütüninde käbir dublikatlaryň bardygyny görýärsiňiz. Dublikatyň bolmagy işiňizi ep-esli haýalladyp biler. Şeýle dublikatlary bellemek ýerlikli bolardy. Kontekst menýusyny açmak we şertli formatirlemek üçin tablisanyň üstünde sag düwmä basyň. Açylýan penjirede Täze şert goşmak üçin Täze ... saýlaň. Açylýan penjirede diňe Format gaýtalaýan bahalary buýrugyny saýlaň. Ony üýtgetmek üçin Formata basyň. Onda gök reňk görkezip bilersiňiz. Soňra üýtgeşmeleri ýazdyryň we islenýän şerti dörediň. Gutaranyňyzdan soň, tablisanyň ekranyny üýtgetmek üçin “Goý” düwmesine basyň. Indi ähli dublikatlar derrew görünýär. Programmanyň goşmaça ösüşi täze mümkinçilikler getirýär we size iň gowularyň biri bolmaga kömek edýär! Uzak wagtlap bazarda üstünlikli ýaşap, diňe ýokary hilli programmalary öndürýän kompaniýa hökmünde gowy abraý gazandyk. Köp kompaniýalar, ulanmagy teklip eden USU-Soft programmalary üçin bize minnetdar. Bizde iň oňat hil we bahalar bar, ýeke-täk maksady öz işini sagat ýaly alyp barmakdan ybarat adamy özüne çeker. Müşderilerimize hödürleýän tehniki goldawymyz bilen hem bellidiris. Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesini düşündireris.