Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Okuw merkezi üçin maksatnama

Okuw merkezi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Okuw merkezi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik okuw jaýynyň üstünlikli ösmegi üçin ýokary hilli önümçilik hasaby gerek. Okuw merkezleri esasan gysga möhletli kurslary hödürlemek üçin döredildi, şonuň üçin olaryň ösüşi we girdejililigini ýokarlandyrmak hemişe gözegçilikde saklanmalydyr. Bir kompaniýa hemişe müşderileri özüne çekmeli. USU-nyň Korporatiw Okuw Merkezi bu we beýleki maksatlara ýetmek üçin bar. Hasaplamagyň köp görnüşini awtomatlaşdyrýar, ýagny: ammar, işgärler, maliýe we önümçilik. Bilim merkezi üçin maksatnama, okuw jaýynyň ähli girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Kompaniýanyň ähli maliýe çeşmeleriniň hasaba alynmagyny üpjün etmek üçin ähli okuwçylaryň, harytlary / işleri / hyzmatlary üpjün edijileriň, işgärleriň we materiallaryň we çeşmeleriň (ammarda sarp edilýän zatlar, usulyýet we beýleki materiallar) hasaba alyş kartalaryny doldurmaly. bilim hyzmatlaryny bermek prosesinde ulanylýar). Kartlarda suratlar goşmak bilen faýl goýmasy aýratynlygy bar. Bilim we usulyýet merkeziniň maksatnamasy ähli eýeçilik guramalary (hususy, munisipal, döwlet) we islendik hukuk görnüşi (dürli edara görnüşli taraplar, hususy şahslar) üçin amatlydyr.

Bilim merkezlerinde ulanylýan bu maksatnama, okamagyň we ösüşiň elektron gündeliklerini, şeýle hem leksiýa meýilnamalaryny ýöretmek arkaly okuw prosesiniň guralyşyny we ösmegini üpjün edýär. Okuwçylaryň we mugallymlaryň sapaklara gatnaşmagy el bilen ýa-da awtomatiki usulda ýazylýar (elektron biletleri we abunalary ulanyp). Bilim merkeziniň ösüş maksatnamasynyň kömegi bilen bonuslar, arzanladyşlar, sowgatlar we ş.m. bilen wepalylyk ulgamlaryny girizip bolýar. Simpleönekeý we jemleýji bonus we arzanladyş kartoçkalaryny awtomatiki gözegçilikde paýlamaga mümkinçilik berer. Mugallymlara tölenmeli pul mukdaryny hasaplanda, okuw merkeziniň meýilnamasy deslapky tölegi, karzy we jerimeleri göz öňünde tutýar. Işgärleri taýýarlaýyş merkeziniň programma üpjünçiligi aýlyk haklaryny we beýleki tölegleri awtomatiki usulda we el bilen hasaplaýar (baýraklar, syýahat çykdajylary, wekilçilik çykdajylary we ş.m.). Käbir hyzmatlary bermek üçin okuw merkeziniň bahasy hasaplama formalaryny ulanyp hasaplanyp bilner. Hyzmatlaryň we harytlaryň bahasy ulanylýan materiallaryň we çeşmeleriň bahalaryna görä hasaplanýar. Degişli hyzmatlar (harytlar) ýerine ýetirilende (satylanda) awtomatiki usulda öçürilýär. Şeýle opsiýalar dürli bahalar we çylşyrymly hasaplamalar bilen çeýe nyrh syýasatyny ösdürmäge kömek edýär.

Bilim merkezi üçin maksatnama, internetde işewürligi ösdürmek üçin esas bolan edaranyň web sahypasy bilen birleşdirilip bilner. Bu ýagdaýda web çeşmesine girýänlere köp sanly onlaýn wariant hödürläp bilersiňiz. Mysal üçin, okuwy dolduryp, ýüz tutup bilersiňiz, usulyýet edebiýatyny satyn alyp bilersiňiz ýa-da web sahypasy arkaly edara haýsydyr bir sorag berip bilersiňiz. Arzalar we habarlar jogapkär potratçylary bellemek we haýyşyň ýerine ýetiriliş wagtyna gözegçilik etmek (bilim merkezi tarapyndan düzgünleşdirilýän) maglumatlar bazasy tarapyndan awtomatiki usulda ýazga alynar. Okuwçylara özlerine ýa-da ene-atalaryna wirtual ofis arkaly okuwçylaryň öndürijiligi we gatnaşmagy, şeýle hem önümleriň onlaýn satuwy barada Bilim Merkeziniň Maksatnamasyna girmäge mümkinçilik beriň. Bilim we önümçilik merkezleriniň maksatnamasy bilim (usulyýet) we beýleki çäreleriň esasy görkezijilerindäki tendensiýalary kesgitlemek üçin maglumatlary seljerýär. Ösüş dinamikasy ulanyjylara iň amatly görnüşde görkezilýär (grafikler we grafikler). Diňe zerur formalary ýa-da öz şablonlaryňyzy ulanyp, hasabat döredip bilersiňiz. Başlangyç etapda okuw merkeziniň programmasy mugt ulanylýar. Producthli önüm opsiýalary görkeziş wersiýasy hökmünde adaty konfigurasiýada elýeterlidir. Mugt möhlet gutarandan soň, hemişelik ulanmak üçin elýeterli bolan Bilim merkezi programmasynyň doly görnüşini satyn alyp bilersiňiz. Edaranyň uzak möhletli durnuklylygy diňe doly görnüşi bilen mümkindir.

Programmanyň köp aýratynlyklarynyň bardygyny aýdyp bileris. Müşderileriň ýerleşýän ýerini ýa-da gowşuryş salgysyny belläp bilersiňiz. Nädip? Satyş modulyny açyň we redaktirlemek üçin islendik ýazgyny açyň we täze meýdany görüň: Bu “Position” meýdançasynyň täze görnüşi. Oňa basyň we derrew karta gidiň, şol ýerde kartada islenýän gowşuryş salgysyny görkezýärsiňiz we Saklamak buýrugyna basyň. Ine, kartada görýän gowşuryş salgyňyz girizildi. Şonuň ýaly-da, müşderileriň we kontragentleriň, şahamçalaryň, işgärleriň, ulag we başga-da köp zatlary kesgitläp bilersiňiz. Programmanyň täze wersiýasynda kartada dogry adresi aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Salgy kartasynyň gözleg setiri bu maksat üçin ulanylýar. Onda Berlini ýazyň we meýdançanyň soňundaky ulaldyjy aýna nyşanyna ýa-da Enter düwmesine basyň. Programma gabat gelýänleri çap etdi. Geliň, birini saýlalyň we setire iki gezek basyň. Penjiräniň sag tarapyndaky ýörite çyzyk, maglumatlar bazasyndan programmanyň kartada görkezýän zatlaryny gözlemek üçin ulanylýar. Şol ýerde, müşderiniň adynyň bir bölegini görkeziň we ulaltýan aýna nyşanyny ýa-da Enter düwmesini basyň. Programma diňe laýyk kontragentleri galdyrdy. Şonuň ýaly-da, kartadaky beýleki maglumatlary dolandyryp we gözläp bilersiňiz. Bu, Bilim merkeziniň maksatnamasynyň başarnykly bölegidir. Has giňişleýin bilmek üçin resmi web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.