Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kurslar üçin maksatnama

Kurslar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kurslar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kurslar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kurslaryňyz üçin iň oňat programma gözlemegi bes ediň! Ol şu wagt we şu sahypada ýerleşýär. USU-nyň okuw hasaby programmasy, kompaniýanyňyzyň alyp barýan işleri we dolandyryş usullary barada gysgaça maglumat berip, guramaňyzy awtomatlaşdyrmaga kömek eder. Elbetde, bu dolandyryşyňyzda öndürijilikli dolandyryşyň täze mümkinçiliklerini berer. Ilki bilen, okuw programmalarymyz adamlar tarapyndan döredilýär, adamlar tarapyndan ulanylýar. Tautologiýa üçin bizi bagyşla, ýöne bu ýerde ýerliklidir, sebäbi ünsi adamzada gönükdirýär. Diňe başgalaryň bilimine özüni bagyş eden adamlara minnetdarlygymyz, ýeke-täk maksady gündelik zähmetiňizi aňsatlaşdyrmak üçin özboluşly programma döretmäge itergi berdi. Thisöne bu asylly maksadyň häzirki wagtda zerur bolan ajaýyp bonuslary we ajaýyp aýratynlyklary bar diýmek adalatly. Birinji aýda, okuw meýilnamasynyň näderejede täsirli we işiňizi ýönekeýleşdirýändigine haýran galarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde dolandyryjy we işgär hökmünde size näçe itergi berýär! Munuň näderejede giňdigine düşünmek üçin bu sahypanyň aşagyna aşak aýlanmagy we kurs programmasynyň demo wersiýasynyň işjeň baglanyşygyna basmagy maslahat berýäris. Esasy aýratynlyklary jikme-jik hödürleýär we soragyň bahasy nola deňdir. Dolandyryş ulgamynyň demo wersiýasyny gurmak düýbünden mugt. Funksiýany gysgaça okasaňyz, meseleleriň administrator tarapyndan ulanyjylaryň arasynda paýlanýandygyny aýtmak isleýäris. Siziň çak edişiňiz ýaly, administrator menejer ýa-da onuň orunbasary, ýa-da bu programmada ilkibaşda tassyklanan hasapçy ýa-da başga bir ynamdar adamdyr.

Ulgamyň içine girýän ulanyjylaryň ilkinji seredişinde umumy suraty bar, emma giriş derejesi düýpgöter tapawutlanýar. Mysal üçin, dolandyryjynyň diňleýjiniň programmasyndaky talaplara hiç hili çäklendirmesi ýok: ulanyjylaryň adyndan işe giriziliş taryhyny, ýerine ýetirilen amallary, jemleýji hasabatlary, analitikleri we statistikalary görüp biler, ýöne bu soraglaryň hiç biri adaty ulanyjy üçin elýeterli däl. Kurs dolandyryşy we ýazgylary ýöretmek programma üpjünçiligi elektron tertibi döredýär we okuw jaýyňyzyň okuw jaýlarynyň tygşytly ulanylmagyny üpjün edýär. Gatnaşmak journalurnaly okuw meýilnamasynda hem öz ornuny tapar. Karz balyny saklamak işgärler üçin elmydama uly höwesdir, eger açyk bolsa, olary her gün höweslendirýär. Dürli parametrlere görä deňeşdirýän we netijeleri san taýdan görkezýän dolandyryş ulgamyna gireniňizde, hiç bir mugallym biperwaý galmaýar we tebigy ýagdaýda bäsleşip, öňdebaryjy wezipelere has ýokary çykmaga synanyşýar. Öňdebaryjy wezipeler pul baýraklary bilen işjeň sylaglansa, mugallymlara gymmatly baha bermek bilen okuw meýilnamasy iki guşy bir daş bilen öldürer: bu bilgeşleýin işgärleri üstünlik gazanmaga höweslendirer we iň gowy işgäri garaşsyz saýlar we oňa baýrak berer. mynasyp bonus. Hawa, aýlyk haklary hem okuw maksatnamasynyň maksady. Teamhli toparyň arslan paýyny görkezýän şeýle garaşsyz işgäriň bolmagy gowy zatmy? Soňra hökman bu gymmatly programmany enjamyňyza gurnamaly!

Programmanyň täze wersiýasy tablisadaky maglumatlaryň görkezilmegini amatlylaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Müşderi maglumatlar bazasynyň mysalyna göz aýlalyň. Belli bir tekst gutusy bar

Bellik. Ulanyja görünmeli möhüm maglumatlary öz içine alýar, ýöne gaty giň. Ozal meýdanyň özi birneme uzalmalydy, bu gaty netijesizdi. Täze wersiýada, tablisadaky meýdanlaryň ýerleşişine diňe keseligine däl, eýsem dikligine hem gözegçilik edip bilersiňiz! Bar etmeli zadyňyz, syçanjygyň kursorynyň çyzgysyny alyp, gerekli ýere süýşürmek ýa-da islendik meýdanyň beýikligini ýokarlandyrmak. Indi her tablisany zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Sözbaşylary birnäçe setirde ýerleşdirip bolýar we zerur elementleri bellemek üçin gutularyň beýikligini üýtgedip bolýar. Goşmaça programma üpjünçiligi täze funksiýa goşýar we programmadaky işleriňizi has amatly we öndürijilikli edýär. Tablisada belli bir parametr boýunça tertiplemek bilen, mukdaryny anyk hasaplap bilersiňiz. Indi diňe bir umumy mukdary däl, eýsem ähli wagtlaýyn tölegleri we bergileri hem görüp bilersiňiz. Okuw programmasy diňe ýazgylaryň sanyny däl, eýsem toparlaryň sanyny hem hasaplaýar. Islendik nagyşda üýtgeşik ölçegleriň sanyny hemişe görüp bilersiňiz. Käbir meýdanlary doldurmaly bolanyňyzda, meselä serediň, ýöne seýrek. Ozal olar köplenç size görünmeýärdi, sebäbi redaktirleme wagtynda programma olary doly açypdy, bu bolsa ünsi sowupdy. Indi bu islege bagly meýdanlary bir topara goşup, bir gezek basmak bilen gizläp bilersiňiz. Mysal üçin, bu ýerde müşderi ýazgysyny redaktirlemek üçin ýazgy bar. Her gezek aragatnaşyk maglumatyny ýa-da goşmaça bölümi görmek islemeýändigiňizi aýdalyň - diňe birleşdiriş setirine basyň we olar gizlener! Penjiräni işlemezden has ykjam. Maglumat gözleg penjiresinde hem edil şonuň ýaly edip bileris. Has giňişleýin maglumat üçin resmi web sahypamyza girip bilersiňiz. Bu ýerde ähli zerur maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, kurs programmasynyň mugt synag wersiýasyny göçürip almak üçin ajaýyp bir mümkinçilik alarsyňyz, bu size işiňize getirip biljek ähli peýdalaryny görkezer.