Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Irki çagalyk mekdebi üçin maksatnama

Irki çagalyk mekdebi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Irki çagalyk mekdebi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Irki mekdep, beýleki guramalar ýaly, ofis dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak üçin täsirli gurallara mätäç. Irki çagalygy ösdürmek mekdebiniň maksatnamasy, USU-nyň ösüş topary tarapyndan döredilen täsirli we doly optimallaşdyrylan maglumat önümidir. Irki çagalyk mekdepleri üçin maksatnama, okuw jaýyna gözegçilik etmek üçin bitewi çemeleşmek üçin döredildi. USU programma üpjünçiliginiň bir aýratynlygy, programmanyň ulanyjylar üçin gaty ýönekeý bolmagy we ýerine ýetiriş prosesi agyrysyz. Mekdebe çenli çagalar üçin maksatnama, islendik ýaşdaky okuwçylar üçin bilim edarasynda meseleleri çözmek we wezipelere ýetmek üçin giňişleýin çemeleşmäni üpjün edýär. Mekdebe çenli çagalar üçin programma ýerine ýetirilende, görkezilen talaplara laýyklykda amallary optimallaşdyrýandygyny göz öňünde tutmaly. Irki çagalyk bilim programmasyny guranyňyzdan we guranyňyzdan soň, bir işiň içinde bir iş alyp barmak tertipli işe öwrülýär. Bu, zerur maglumatlara çalt girip bilmek üçin maglumatlary bir maglumat bazasyna birleşdirmegiň netijesidir. Bilim programmasy durmuşa geçirilse, irki çagalyk mekdebini dolandyrmak aňsat bolýar we gözegçilik derejesi täze derejä çykýar. Teklibimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, USU-nyň resmi web sahypasyna hoş geldiňiz. Şol ýerde gözden geçirmek üçin ähli zerur maglumatlary tapyp bilersiňiz we programmanyň synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Programmany demo görnüşinde göçürip almak aňsat we mugt. Programmanyň işleýşi bilen tanşyp we programmanyň ygtyýarly görnüşini satyn almak barada deňagramly karar alyp bilersiňiz.

Mekdebe çenli çagalar üçin iş programmasy diňe bir kompaniýada prosesi dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak üçin ajaýyp we durnukly gural bolman, eýsem başga-da köp möhüm meseleler üçin köpugurly programma. Bilim edaralary üçin programmamyzyň kömegi bilen aýlyk haklaryny hasaplamak we baha bermek mümkin. Mekdebe çenli çagalar programmasynyň köp sanly möhüm we peýdaly funksiýalary bar, bu programmany islendik ýaşdaky talyplar bilen iş salyşanyňyzda islendik iş ýagdaýynda goldaw berip biljek köpugurly gural hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Programmany gurmak üçin öňünden gurlan Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ýa-da noutbuk gerek. Irki çagalyk mekdebimiz programmasy işlese, okuw netijeliligi täze derejä çykansoň çagalar has çalt ösýärler. Programmanyň ygtyýarly görnüşini satyn alandan soň, arzany ofisde durmuşa geçirmek prosesi başlaýar. USU hünärmenleri programmany we mundan beýläkki konfigurasiýany gurýarlar. Mundan başga-da, salgylanmalar sütünindäki çeşme maglumatlary doldurmaga kömek edýäris. Geljekde programmanyň ähli awtomatlaşdyrylan bölekleri doldurylan we goşmaça maglumatlar esasynda ýerine ýetiriler. Çagalaryň irki ösüşi üçin mekdepde optimizasiýa bolan ýagdaýynda, programma amallaryň köpüsini awtomatiki usulda ýerine ýetirýär. Programmanyň ulanylyş gerimini artdyrýan dürli ýaşdaky çagalar bilen işlemek mümkin.

Netijede, irki çagalyk ösüş mekdebiniň müşderileri barada doly maglumatlary öz içine alýan doly döredilen maglumatlar binýadyny alarsyňyz. Bu size ähli zerur maglumatlary öz wagtynda almaga mümkinçilik berýär. Programma dolandyryşynda önümçilige gözegçilik derejesini gaty ýokary edýän programma üpjünçiligi guralyny alarsyňyz. Mysal üçin, sapak meýilnamalaryna, mugallymlaryň işine, synp otaglaryna we başga-da köp zatlara gözegçilik edip bilersiňiz. Irki ösüşde ýöriteleşen mekdep, USU-Soft dolandyryş ulgamyny ornaşdyran bolsa, şular ýaly hyzmatlar üçin bazardaky bäsdeşlerden köp dürli artykmaçlyklara eýe. Çaganyň irki ösüşi çagalary şahsyýet hökmünde kämilleşdirmek üçin möhümdir. Programmamyzy satyn almak bilen, wagtlaýyn ulanmak üçin önüm satyn alýarsyňyz. USU müşderilere garşy demokratik syýasaty ýöredýär. Şeýlelik bilen, programmanyň täzelenen wersiýalarynyň çykmagy bilen, öňki wersiýasy doly işleýär we öndürijiligini ýitirmeýär. Mundan başga-da, abuna hökmünde goşmaça pul tölemegiň zerurlygy ýok; programma üpjünçiligi bir gezek satyn alynýar. Irki çagalyk mekdepleri üçin programmanyň täze wersiýasy, parametrleriň bahasyna baglylykda wizuallaşdyrmagy iki reňkde sazlamaga mümkinçilik berýär. Müşderilerimiziň bergileriniň bahasyny göz öňüne getirmek isleýän ýerimizi alalyň. Programma diňe irki çagalyk mekdebiňizde karzy bolan adamlaryň sanawyny görkezer ýaly edip bileris. Ondan soň kontekst menýusyna jaň edýärsiňiz we şertli formatlaşdyrma saýlaýarsyňyz. Iki reňk aralygyna täze şert goşuň we Minimum we Maksimum meýdanlarynda bahalary saýlap, saýlama ölçeglerini kesgitläň. Mysal üçin, iň kiçi baha bilen programma şol sütündäki ähli bahalaryň arasynda iň kiçi bahany tapar. Gymmatlyk buýrugynda programmanyň saýlap başlajak bahasyny kesgitläň. Ondan soň reňk aralygyny kesgitläň. Açylýan sanawdan reňk saýlap ýa-da nyşana basyp özüňiz saýlap bilersiňiz ... Zerur ölçegleri saýlanyňyzdan soň "OK" -a basyň we öňki menýuda gaýdyp bilersiňiz. Bu ýerde “Goý” düwmesine basyp, netijäni derrew görüp bilersiňiz. Indi karz meýdanyndaky fon, bahasyna görä reňklener. Bu täze aýratynlyklar, işiňizi täze derejä çykarar we işiňizi has netijeli alyp barar.