Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Okuw kurslary üçin maksatnama

Okuw kurslary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Okuw kurslary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Soft programmasynda okuw kurslaryny dolandyrmak a

durmagyň ýoly, sebäbi okuw kurslarynyň häzirki ýagdaýy her bir iş amaly we ýolbaşçylaryň täze status üýtgemelerine bolan jogaby bilen üýtgeýär. Awtomatiki dolandyryş barada aýdýarys, onuň çäginde okuw kurslaryna gözegçilik, has takygy içerki işjeňligiň ýagdaýy, maliýe ýagdaýy, işgärler. Okuw kurslaryna gözegçilik, dürli amallary ýerine ýetirýän, ýöne netijesi boýunça biri-biriniň üstüni ýetirýän mugallymlar, administratiw çeşmeler, müşderi gatnaşyklarynyň dolandyryjylary ýaly dürli bölümleriň arasynda maglumat alyş-çalşygy esasynda gurnalýar. Kurs programmasy içerki işleriň görnüşini düýpgöter üýtgedýär - bu ähli amallary has çalt ýerine ýetirmek we işçi güýjüniň çykdajylaryny azaltmak we netijede işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy üpjün edýän buhgalteriýa, gözegçilik we derňew ýaly dürli amallary we proseduralary dolandyrmakdan işgärleri çykarýar. , aýlyk çykdajylary we beýleki möhüm taraplar.

Bu maksatnama bilen awtomatlaşdyrylan kurslary dowam etdirmek, indi ulanyja öwrülen ähli işgärleriň işiniň täze netijeleri barada programmany öz wagtynda habar bermek - iş amallarynyň ýerine ýetirilişini şahsy elektron reýestrinde ýazga almak borjuny öz içine alýar. Kurslaryň kompýuter programmasy alnan maglumatlary yzyna alýar, gaýtadan işleýär we häzirki işjeňligi dolandyrmak üçin görkezijiler görnüşinde hödürlenýär. Islendik amalyň ýerine ýetiriş tizligi sekuntyň bir bölegidir. Programmadaky hasaplamalar aslynda göze görünmeýär we programmanyň hemme zady dolandyrýandygyny we häzirki wagt re iniminde işleýändigini öňe sürýär. Öndürijilik görkezijilerine gözegçilik etmek arkaly islenýän netijä ýetmegiň derejesini kesgitläp bilersiňiz. Kurs programmasynda üç dürli blokdan ybarat menýu bar - modullar, kataloglar, hasabatlar, meňzeş bolmasa, içerki gurluş we düşündiriş. Kataloglar eserde birinji. Bu bölüm, okuw jaýynyň aýratyn aýratynlyklaryna, buhgalteriýa we gözegçilik proseduralaryna we hasaplamalaryň ýeterlikliligine laýyklykda iş proseslerini gurmak we dolandyrmak üçin jogapkärdir. Gurnama blokuny açandan soň, programma Modul atly blok açýar. Maglumatlary we amallary kesgitlemek we kesgitlenen düzgünlere gözegçilik etmek bilen dolandyrmak bilen amaly iş.

Amal işjeňliginiň netijeleri belli bir döwürde ýygnalýar we soňra programma olary Hasabat blokuna ugradýar, bu ýerde işiň seljermesi dürli kriteriýalara laýyklykda amala aşyrylýar we ähli görnüşlere baha bermek bilen wizual hasabat döredilýär. Derňewiň netijelerine gözegçilik, möhüm maglumatlary, şol sanda bilim, maliýe we ykdysady maglumatlary wizuallaşdyrmagy üpjün edýän tablisalar, grafikler, diagrammalar bilen işlenip düzülen aňsat okalýan hasabat görnüşinde berilýär. Şeýle statistiki we seljeriş hasabatlylygy bilen, okuw meýilnamasy kursy dolandyrmagyň hilini ýokarlandyrýar, maliýe hasabatyny optimallaşdyrýar, täze netijelere baranyňyzda strategiki möhüm gymmatlyklara we signallara gözegçilik edýär. Okuw kurslary üçin buhgalteriýa programmasy, bir okuwçyny müşderi maglumatlar bazasynda hasaba almak üçin ýörite formany we saýlanan ders üçin okuwçyny hasaba almak üçin şuňa meňzeş görnüşi öz içine alýar - her bir maglumat bazasynyň esasy maglumatlary dolandyrmak we häzirki maglumatlary gözegçilikde saklamak üçin öz hasaba alyş formasy bar. Bu görnüşlere penjireler diýilýär we programmada iki möhüm meseläni çözýärler - maglumatlary girizmek prosesini çaltlaşdyrýarlar we elektron magazinesurnallara girýän ulanyjy maglumatlarynyň ygtybarlylygyny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän maglumatlaryň arasynda özara baglanyşygy ýola goýýarlar. Şeýle tabynlygy dolandyrmak, ýalan maglumatlary derrew tanamaga mümkinçilik berýär, sebäbi programma girende, öndürijilik görkezijilerinden derrew görnüp dur - biri-biri bilen baglanyşykly balansy ýitirýärler.

Awtomatlaşdyrylan gol astyndaky dolandyryş, diňe ygtybarly maglumatlaryň çap edilmegini üpjün edýär, dolandyryş bolsa ulanyjylaryň gündeligine gözegçilik edýär, maglumatlaryň häzirki ýagdaýyna laýyklygyny barlaýar, ýerine ýetirişiň hiline we wagtyna baha berýär we täze meseleler goşýar. Amallaryň we maglumatlaryň köpeldilmegi, programma dolandyryşyna gözegçilik hilini ýokarlandyrmaga, netijeleriň takyklygy, alnan gymmatlyklaryň ýerlikliligi we buhgalteriýa amallarynyň netijeliligi barada mümkin boldugyça doly kepillikleri bermäge mümkinçilik berýär. Okuw programma üpjünçiliginde ýönekeý interfeýs we aňsat nawigasiýa bar. Islendik derejeli bilimli we hatda olar bolmasa-da ulanyjylar üçin elýeterlidir we işgärleriň işini optimallaşdyrmak üçin iň köp mümkinçilikleri hödürleýär. Programmanyň işiňize getirip biljek peýdalaryny görmek üçin web sahypamyza giriň we mugt demo wersiýasyny göçürip alyň. Satyn almak isleýän önümiňiz barada has giňişleýin maglumat almak mugt we örän peýdaly. USU-Soft, işiňizi gowulandyrmak üçin iň oňat önümleri döredýär!