Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mekdep üçin maksatnama

Mekdep üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Mekdep üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bilim edarasynda dolandyryş funksiýasyny dogry ýerine ýetirmek isleseňiz, uniwersal kompýuter mekdebiniň programmasy hökmanydyr. Bu mekdep programmasy diňe bir mekdeplerde ofis işini awtomatlaşdyrmak üçin däl, eýsem uniwersitetiň, sürüjilik mekdebiniň, çagalar bagynyň ýa-da islendik profiliň we ugruň dolandyrylmagy üçin hem örän amatlydyr. Programma üpjünçiligi bazarlarynda köp sanly kompýuter mekdep programmalary bar. Şeýle-de bolsa, diňe USU programma üpjünçisi şeýle giň aýratynlyklary hödürleýär we şeýle az töleg hödürleýär. USU kompaniýasy, adatça, demokratik bahalara we önümleriniň müşderilerine dostlukly nyrh syýasatyna eýerýär. Başlangyç mekdep kompýuter programmalarynda müşderi üçin şeýle programmalary täsirli edýän ýörite wariantlar bolmaly. USU-Soft mekdebiniň programmasy bellenen funksiýalary ajaýyp ýerine ýetirýär. Programma üpjünçiligi, dürli çylşyrymly gurallar üçin talap edýän pullary bilen deňeşdirilende, aýratyn mukdarda amala aşyrylýan programma toplumlary bilen bäsleşmäge mümkinçilik berýän ajaýyp dürli aýratynlyklara eýedir. Mugt kompýuter mekdep programmalary diňe ertekide. Şeýle-de bolsa, “USU-Soft” size diňe gysga giriş döwri bolsa-da, aýratynlyklaryny mugt ulanmaga mümkinçilik berýär. Programmanyň synag wersiýasyny mugt göçürip almak üçin web sahypamyzda bir baglanyşyk bar. Mekdep kompýuter programmasy synag wersiýasy hökmünde mugt paýlanýar. Munuň maksady, programma üpjünçiligimiziň potensial alyjylaryny, hatda satyn almazdan ozal programmanyň ähli işleýşi bilen tanyşdyrmak. Çäklendirilmedik mümkinçiliklerden peýdalanyp bilersiňiz we şeýle giň kompýuter programmasynyň gerekdigini ýa-da ýokdugyny hökman kesgitlärsiňiz. Kompýuter mekdep programmalary biri-birinden köp tarapdan tapawutlanýar. Iň esasy zat, bahanyň hiline bolan gatnaşygy. Soň bolsa reýtingde birinji orny USU kompaniýasynyň özboluşly ulgamyna alýar. Programma üpjünçiligi, ulanyjy üçin amatly köpugurly re modeimde işleýär. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň netijeliligini ýokarlandyrýan köp sanly meseleler çözülýär. Bilim edaralary başlangyç mekdepler üçin dürli kompýuter programmalaryny ulanýarlar. Şol bir wagtyň özünde, mekdebimiziň kompýuter programmasyny saýlan bilim edaralarynyň direktorlary elmydama netijeden kanagatlanýarlar. Programma üpjünçiligi leksiýalar üçin ulanylýan kompaniýanyň jaýlaryny ýazga alýar.

Tertipnama düzülende kompýuter programmasy okuwçylary degişli synp otaglaryna bölýär. Okuw otaglary we synp otaglary ýöriteleşdirilýär. Mundan başga-da, mekdep programmasy synpyň ululygyny topar ölçegi bilen deňeşdirýär we bu parametrlere esaslanyp okuwçylary belleýär. Başlangyç mekdep üçin programmanyň girizilmegi we ulanylmagy okuw jaýyna gowy we dogry synp ulgamyny gurmaga kömek edýär. Zähmet hakyny tölemek üçin programmanyň işleýşine ýörite hasaplaýyş guraly girýär. Programma üpjünçiligi iş üçin sylag mukdaryny dürli usullar bilen hasaplap biler. Mysal üçin, mekdep programmasy işgärleriň aýlyklaryny hasaplamakda kynçylyk çekmez. Kompýuter programmasy jemi işiň hasaplamasyny aňsatlyk bilen dolandyryp bilýär we iş üçin tölegden alynýan girdejiniň göterimi hökmünde hasaplanan bonuslary hem göz öňünde tutup biler. Jemi aýlygy hasaplamak hem mümkin. Adam faktoryna garamazdan belli bir wagtda işiňiz barada belli bir derňew geçirmek isleseňiz ýa-da işgärleriňiz käbir hasabatlary almaly bolsa, mysal üçin ertiriň tertibi, size köp peýdaly funksiýalary bolan bu programma gerek . Täze wezipe döretmek üçin "Direktorlara" gidiň, "Meýilleşdiriji" saýlaň we "Meýilleşdiriji meseleler" -e basyň. Bu ýere täze bir mesele goşuň. Ady amatly hereket nyşanydyr. Mekdep programmasy tarapyndan döredilen hasabatlary ibermegimizi isleseňiz, Hasabat nesli buýrugyny, Hasabaty saýlamak buýrugyny saýlaň we zerur bar bolan hasabaty saýlaň. Hasabatyň parametrlerini görüň - bu ýagdaýda hasabatyň aýratynlyklaryňyza görä görkezilişi ýaly käbir giriş parametrleri bar bolsa, hünärmenimiziň kömegi gerek bolar. E-poçta bilen ibermek saýlaň we hasabatyň iberilmeli e-poçta salgysyny görkeziň. Başlangyç senesi opsiýasy, işiň başlan gününi, Ahyrky senäniň buýrugy, işiň gutarýan gününi aňladýar; ýerine ýetiriş wagty, ýumuşyň ýerine ýetiriljek wagtydyr. Döwürliligi kesgitlemek üçin Gaýtalama buýrugy saýlanýar. Şol bir wagtyň özünde belli bir warianty saýlasaňyz, meýilleşdiriji hepdäniň ýa-da aýyň haýsy gününde işiň ýerine ýetirilmegini isleýän ýaly has köp zady düzmäge mümkinçilik berýär. Wezipe gutarandan soň, meseläni ýatda saklamaly. Her gün ýerine ýetirilişi "Taslamalaryň ýerine ýetirilmegi" modulynda yzarlap bilersiňiz. Serwerde işleýän meýilnamaçy, bar bolan işleri ýerine ýetirer we her gün, mysal üçin poçta gutyňyza satylan harytlar barada hasabat iberer. Kompýuterleriň gündelik işde iň gowusydygy geň däldir, sebäbi hiç haçan ýalňyşlyk goýbermeýärler. Olar hiç wagt ýadamaýarlar, tükeniksiz, stresli ýa gaharlanmaýarlar. Olar diňe maksadyny ýerine ýetirmek üçin bar - bu ýagdaýda kompaniýanyňyzyň işini awtomatlaşdyrmak we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin bar. Şonuň üçin ajaýyp programmalary düzmek üçin elinden gelenini edýän ygtybarly işläp düzüjileriň kompýuter programmalaryna bil baglamak gowy zat. USU-Soft şeýle döredijileriň biridir. Köp kompaniýalara ynanýarys. Geliň, işiňizi gowulaşdyralyň!