Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Talyplar üçin maksatnama

Talyplar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Talyplar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Talyplar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Talyp programmasy, okuwçylaryň täsirli ýazgylaryny ýöretmek üçin döredildi, ýagny: sanlar, gatnaşyjylar, öndürijilik, synp paýlanyşy, elektron synp sanawlaryny doldurmak, şahsy bukjalar we beýleki hasabat görnüşleri. Specializedöriteleşdirilen programmalary dörediji USU-nyň talyplary üçin bu maksatnama diňe bir okuwçylary hasaba almak bilen çäklenmän, eýsem mekdebiň ähli nokatlaryny hasaba almagy hem hödürleýär: okuw çeşmeleri, synp otaglary, oturdylan enjamlar, okuw esbaplary, maliýe akymlary we ş.m. Talyplar üçin programmalary internetden göçürip alyp bilersiňiz, emma olar beýleki programmalar bolar - mekdep tabşyryklaryna, gözegçilik synaglaryna we ş.m. Talyplar üçin hasap programmalaryny mugt göçürip alyp bolmaýar - bu çylşyrymly programma üpjünçiligi önümi, ösüşi bir günden gowrak wagt aldy. Talyplar üçin meýilnamasynyň her bir işine jogap berýän ýokary hünärli programmistler tarapyndan işlenip düzüldi. Talyplaryň buhgalteriýasyny dogry dolandyrmak üçin bu programma ilki bilen her bir okuwçynyň - geçmişdäki ýa-da häzirki, mugallym we beýleki mekdep işgärleri barada şahsy maglumatlary öz içine alýan maglumatlar binýadyny döredýär, şeýle hem hemme zadyň jikme-jik beýanydyr. okuw prosesini guramak üçin zerurdyr.

Maglumat aç-açan düzülendir, şonuň üçin zerur kömegi tapmak bir sekundyň bir bölegini alýar - iň bolmanda belli bir parametr belläň. Okuwçylaryň we mekdep işgärleriniň şahsy faýllarynda beýan edilen adamlaryň suratlary bar. Maglumat programmasy tertipleşdirmek, toparlamak we süzmek ýaly birnäçe funksiýany aňsatlyk bilen dolandyrýar, bu köp sanly mekdep hasabatlaryna gatnaşýan maglumatlar bilen çalt işlemäge kömek edýär. Talyp kompýuter programmasy, programmanyň aýratynlyklaryny we ol ýerde işlemegi meýilleşdirýän mekdep işgärleriniň ulanyjy başarnyklaryny talap etmezden, institutyň dolandyryş böleginde kompýuterde aňsatlyk bilen gurnalyp bilner. Hasaba girmek, diňe bir wagtyň özünde işgäriň iş meýdanyny çäklendirýän we maglumatlary tötänleýin çozuşdan goraýan aýratyn parol bilen rugsat berilýär. Talyp programmasy, islendik ýerden bir ýerde birnäçe ulanyja girmäge mümkinçilik berýär - ýerli ýerler üçin internet birikmesi talap edilmeýär. Remoteöne uzakdan işlemek üçin zerur şert. Usu.kz web sahypasynda teklipler hökmünde hödürlenýän talyplar üçin maksatnama, mekdebiň ýolbaşçylaryna işleýşine doly ygtyýar berýär we buhgalter hasabatynyň bu ugurda işlemäge öz hukugy bar. Talyp programmasy gizlin maglumatlary öz içine alýar, sebäbi ol berk şahsy maglumatlary öz içine alýar we maglumatlary yzygiderli ätiýaçlandyrmak arkaly zerur döwürde howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün edýär.

Talyplar üçin maksatnama, okuwçynyň okuwdan daşary çäreleri guramakdaky ösüşi, gatnaşygy we işjeňligi barada derrew seslenme berýär. Talyplaryň hereket statistikasyny we doly ýazgylary ýöredýär, gymmatly mugallymlary gündelik işlerden boşadýar. Talyplar üçin maksatnama, iň üstünlikli okuwçylary we iň täsirli mugallymlary kesgitläp, her kategoriýa üçin dürli baha beriş kriteriýalaryny ulanyp, okuwçylaryň we mugallymlaryň reýtingini döredýär. Talyplar üçin maksatnama kitaphananyň ýygyndysyny bellige almagy gurnaýar, okuwçylara kitaplaryň berlen senesini we gaýdyp gelen senesini çalt belleýär we kitaphana degişli degişli açylan habarnamany iberýär. Talyp programmasy, mekdep emlägindäki ähli paýnamalara gözegçilik edýär, hereketlerini degişli resminama bilen ýazýar, şeýle hem aksiýalary dolandyrýar we häzirki balanslara derrew baha berýär. Talyp programmasynda içerki hasabatda we maliýe resminamalaryny dolandyrmakda ulanylýan şablonlaryň doly toplumy bar. Programma tarapyndan berlen maglumatlar we analitiki hasabatlar mekdebiň administrasiýasy üçin örän möhümdir. Talyplar üçin programmanyň täze wersiýasynda 2D we 3D grafikalaryny ulanyp bilersiňiz. Islendik diagrammany diýen ýaly islenýän burça öwrüp bilersiňiz. Mysal üçin, girdeji barada hasabat. Diagrammadaky nokady görkeziň we täze menýu alarsyňyz. Onda ýaşyl oky basyp bilersiňiz we diagramma üç ölçegli bolar. Giňişleýin derňew üçin islendik amatly okda aýlanyp bilner. Şeýle hem kartoçkalaryň özleri bilen işlemek üçin täze wariantlar bar. Bonus hasabatyny alalyň. Mysal üçin, bonuslaryň hasaplamasyny has jikme-jik seljermek isleýärsiňiz we olaryň nädip sarp edilendigi barada maglumat görmek zerurlygy ýok. Diagrammanyň üstünden basyň we käbir bölekleriň görünmegini öçürip boljak menýu peýda bolar. Mysal üçin, Ulanylan bellik gutusyny öçüreliň. Bonuslary diňe görüp bilersiňiz. Edil şonuň ýaly-da, programmanyň onlarça bahany görkezýän diagrammalary bilen işläp bilersiňiz - diňe bir parametri seljermek isleseňiz, goýuň we derňew has aňsat we görüner! Talyplar üçin programmanyň işleýşini ähli taraplaýyn gowulandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris diýip jedel edip bolmaz - gün-günden gowulaşýarys! Şonuň üçin bize bil baglap bilersiňiz. Bizi saýlandygyna begenýän müşderilerimiz köp. Munuň öwezine, işlerini optimizirlemäge kömek etmekden hoşal. Her bir müşderä aýratyn çemeleşýäris. Aýratyn aýratynlyklara eýe bolmak isleseňiz we şol aýratynlyklaryň nämedigi hakda eýýäm pikir edýän bolsaňyz, biz siziň bilen ara alyp maslahatlaşmaga taýýar. Elmydama täze bir zady synap görmäge şat!