Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Atelier üçin Crm

Atelier üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Atelier üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Atelier üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda öz tikinçilik işini we kiçi tikinçilik ussahanalaryny ösdürýän köp telekeçi öz kompaniýasynda ateliniň CRM ulgamyny ornaşdyrmak barada pikir edýär. Emma bu gysgaltma nädogry düşünmek köp şübhe döredýär we bazardaky iň üstünlikli studiýany döretmek ýolunda möhüm ädim ätmeginiň öňüni alýar. CRM ulgamynyň nämedigini anyklamaga synanyşalyň? CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak diýmekdir. Näme üçin beýle boldy we näme üçin dünýäde CRM hyzmatlaryna şeýle uly isleg bar? Her bir telekeçi syýahatynyň başynda şuňa meňzeş kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar: dolandyryjy agyr iş ýa-da keýpsizligi sebäpli müşderiniň adyny ýa-da telefon belgisini ýazmagy ýatdan çykardy. Bir topar resminamalaryň aşagynda öňünden tölenen çek ýitdi we näme üçindir töleg üçin ýeke-täk töleg eşik eskizleri bilen şol bukjada gutardy. Tikinçiler sargyt materiallaryny üýtgetdiler, sebäbi ýazylan stikeri jogapkär arassalaýjy taşlady. Anotherene bir möhüm sargyt nädogry adrese gitdi we gaharly müşderi siziň kompaniýaňyz bilen bir ýyllyk şertnamany ýatyrdy.

Şeýle ownuk meseleleriň onlarçasy kompaniýany ilki alada ýagdaýyna, soň bolsa haýal we epiki çökgünlige alyp barýar. Iň gowusy, studiýa hemişe ygtybarly we özüne ynamly hyzmatdaş däl-de, günäkär çaganyň ýagdaýynda bolmaga mejbur bolýar. Boýalan surat ýakymly däl. Bu telekeçilik tejribesi we işewür ýolbaşçylaryň öz ugurlarynda ilkinji bolmak islegi sebäpli, USU-Soft-dan onlarça tejribeli programmist we işewür tehnologlar her gün şeýle problemalaryň öňüni almak üçin iş döredýärler. Işleriniň netijesi studiýanyň iň gowy CRM ulgamy. CRM programmamyzy studiýada ulanmagyň ilkinji günlerinde, işiňizde toplanan müşderi maglumatlaryny düzmäge mümkinçilik berýär. USU-Soft-dan iň oňat atelier buhgalteriýa CRM programmasynyň amatly we ýakymly interfeýsi, müşderi kontaktlary, her bir sargyt aýratynlyklary we ateliň her hasabat döwri üçin amal netijeleri bilen maglumat bazasyny çalt döretmäge mümkinçilik berýär. Bu, umuman kompaniýanyň ýagdaýy barada jikme-jik we obýektiw görnüş berýär we şol wagta çenli gizlenen kompaniýanyň gözegçiligindäki gowşak taraplaryny görmäge mümkinçilik berýär.

Ilkinji derňew tamamlan badyna, studiýada CRM programma üpjünçiligi bilen işlemegiň iň gyzykly we tolgundyryjy bölegi size garaşýar: işiňizi täze derejä çykaryp başlaýarsyňyz. “Atelier CRM” programma üpjünçiliginde wagt we pul tygşytlamak bilen bir hatarda, tikin ussahanasyndaky işleriň hemmesine has gowy gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän köp içgin gurallar we aýratynlyklar bar. Indi siziň ünsüňiz diňe sargytyň häzirki ýagdaýy däl, eýsem ähli nuanslary: özüne berlen işgäriň wagty, ulanylan materiallar (esbaplar, matalar), döwükler we häzirki bahasy. Studiýanyň CRM ulgamyna gözegçilik etmek üçin zerur maglumatlary özüňiz ýa-da şahsy strategiki pikirleriňize we wezipeleriňize esaslanýan USU-Soft işgärleriniň kömegi bilen girizip bilersiňiz. Häzirki wagtda bu, studiýanyň eýeleri üçin bu görnüşli hyzmat üçin bazardaky iň oňat mümkinçilikdir. Kompaniýaňyzyň CRM optimizasiýasy we aňsat hil gözegçiligi netijesinde tikinçilik hyzmatlarynyň gerimini giňeldip we şahamçalary döretmegi göz öňünde tutup bilersiňiz. Egin-eşigiňizi abatlamadyk ýa-da gury arassalamadyk bolsaňyz, indi aňsatlyk bilen edip, zerur amallara gözegçilik edip bilersiňiz. Ora-da ýygnanan bulam-bujarlyk sebäpli täze satuw nokadyny açmakdan gorkduňyz, soň studiýadaky iň oňat CRM hyzmatynyň kömegi bilen bu mümkin iş. Bularyň hemmesi däl! Iň oňat USU-Soft işgär maglumat çözgüdi köp ýakymly garaşylmadyk zatlary öz içine alýar.

CRM ulgamy hakda näçe köp gürlesek, şonça-da köp sebäp bar. Bu gapma-garşylyk. Thisöne bu meseläni nädip çözmelidigini bilýäris - bu atelier hasaplaşyk CRM programmasyny kompýuteriňizde synap görmeli. Hünärmenlerimiz demo wersiýasyny gurup bilerler, şonuň üçin onuň aýratynlyklaryny, görnüşini we mümkinçiliklerini görmek üçin birnäçe wagtlap işläp bilersiňiz. Size hemme zady görkezmegimizi isleseňiz (hemme zada özüňize düşünmek üçin wagt sarp etmek islemeýän bolsaňyz), web programmasyny gurap bileris, bu ýerde programmistlerimiz programmanyň bu ýa-da şol böleginiň näme edýändigini jikme-jik görkezer. .

Studiýa dolandyryşy üçin CRM programmasynyň howpsuzlygy bilen buýsanýarys. Paroly goramak ulgamy bilen maglumatlaryňyzy ýitirip ýa-da ogurlap bolmaz. Biraz wagt iş ýeriňizi terk etseňizem, programma üpjünçiligi ýapylýar we geçip barýan hiç kim bu ýerde işiňizi görüp bilmez. Mundan başga-da, bu funksiýany başga bir peýdaly funksiýa bilen birleşdirmegi başardyk. .Agny, wezipe işgäriň eden zatlarynyň hemmesini programmada saklamakdyr. Şonuň üçin bu ýerde has artykmaçlyklaryňyz bar. Ilki bilen iş wagtyny yzarlaýarsyňyz we ulgamy aýlyk haklary üçin ulanyp bilersiňiz. Ikinjiden, her bir adamyň ýerine ýetirmeli gözegçiligini we belli bir iş meýilnamasyny kesgitläň. Programmanyň bölümleri biri-biri bilen baglanyşykly bolansoň, programma üpjünçiligi bilen maglumatlary barlap bilersiňiz. Analňyşlyk ýüze çykanda, programma dürli çeşmelerden girizilen maglumatlary barlamaga mümkinçilik berýän funksiýa sebäpli dolandyryja bu barada habar berýär. USU-Soft, studiýa guramaňyzyň ygtybarly hyzmatdaşy!